Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Fundamentos de Electricidad Código 770G02013
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Segundo Obligatoria 6
Idioma
Castellano
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinador/a
Castilla Pascual, Consuelo de los L.
Correo electrónico
consuelo.castilla.pascual@udc.es
Profesorado
Castilla Pascual, Consuelo de los L.
Correo electrónico
consuelo.castilla.pascual@udc.es
Web http://http://moodle.udc.es
Descripción general O obxectivo fundamental desta materia é a formación do alumno para que adquira o coñecemento e poida utilizar os principios da teoría de circuítos e o conocimento de conceptos básicos das máquinas electricas. Polo seu carácter obrigatorio, esta materia é fundamental na formación do Enxeñeiro. Está relacionada con todas aquelas de o Grao Enxeñaría Eléctrica que traballan con circuítos eléctricos e electrónicos, en particular coa materia Fundamentos de Electrónica que se imparte no seguinte cuadrimestre e dando continuidade para Circuítos eléctricos de potencia, Instalacións Eléctricas, Máquinas eléctricas I e II do terceiro curso, a optativa Técnicas de Adquisición de Medidas Eléctricas e as de cuarto curso: Instalacións de Enerxías Renovable, Accionamiento de Máquinas Eléctricas e Transporte de Enerxía Eléctrica. E no grado de Enxeñería Electrónica Industrial e Automática relacionase coa materia Fundamentos de electrónica que impartese no siguente cuatrimestre, dando tamén continuidade a Sistemas Eleéctricos do terceiro curso.
Plan de contingencia A materia configúrase nesta guía docente como HÍBRIDA onde só impartiranse as clases expositivas, de sesión maxistral, en modelo non presencial síncrono en Teams de forma regular o próximo curso 2020/2021(as interactivas e de prácticas serán presenciais); pois en principio prevese un número de estudantes matriculados nela semellante ao curso pasado. No entanto, unha vez coñecido o número de estudantes realmente matriculados na materia a principio de curso, se este número permíteo impartiranse as clases expositivas en modelo PRESENCIAL, modelo xa previsto, se non se precisan aplicar continxencias, para as interactivas de problemas e de prácticas.

PLAN DE CONTINXENCIA

1. Modificacións nos contidos
– Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

- Sesión maxistral
- Lecturas (computa na avaliación do portafolios)
- Proba obxectiva (computa na avaliación 60%, estruturada en dúas probas: un 20% en exame parcial e un 40% en convocatoria oficial)
- Portafolios do alumno (computa na avaliación 20%)
- Solución de problemas (con Atención personalizada)
- Prácticas de laboratorio (computa na avaliación 20%) (con Atención personalizada) a súa memoria valorarase ata a sesión da práctica que se fixo presencialmente, como son 6 sesións de prácticas o 20% repártese por igual entre seis, puntuando cada unha un 3,33%. As restantes sesións de prácticas que requiran docencia non presencial (podendo requirilo todo o 20%) avaliaranse mediante Traballos Tutelados de Prácticas.

*Metodoloxías docentes que se modifican

- Prácticas de laboratorio (computa na avaliación 20%) (con Atención personalizada). Do seis sesións, cada unha de valor do 3,33%, as realizadas presencialmente valoraranse mediante a súa memoria entregada semanalmente. As restantes sesións de prácticas que requiran docencia non presencial (podendo requirilo todo o 20%) avaliaranse mediante a incorporación de Traballos Tutelados de Prácticas.
- Traballos Tutelados de Prácticas (computan na avaliación ata o 20%, cada actividade correspondente a unha sesión de Traballo tutelado de prácticas puntúa 3,33%) (con Atención personalizada). O profesor proporá en Moodle, unha semana se, outra non, unha actividade asíncrona e individualizada a cada membro de grupo pequeno, con circuítos a simular en Capture-CIS de Orcad-PsPice (programa en versión de estudantes de libre acceso na rede, o alumno disporá de titoriais en Moodle desde comezo de curso). A actividade asíncrona de Moodle abrirá con certa anterioridade á sesión semanal correspondente en Teams (esta última para o seguimento e apoio na realización da actividade de "Trabajo Tutelado de Prácticas", realizarase no horario que a EUP estableza para as sesións de prácticas da materia para os grupos pequenos), e a actividade Moodle pechará na semana en que abre. Na seguinte semana avaliarase a actividade entregada en Moodle. Nas sesións síncronas de Teams: exporanse exemplos de simulación, posibles problemas que poidan presentarse e atenderanse, a petición do estudante, problemas concretos que se teñan na simulación da súa actividade práctica asignada en Moodle. Esta dinámica permitirá facer un seguimento axustado ás necesidades de aprendizaxe do alumnado para desenvolver as prácticas de simulación de circuítos.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: dúas veces á semana no horario de tutorías establecido ao principio do cuadrimestre polo profesor, para que o estudante que o precise realice consultas de tutorías ou, se a súa dúbida precísao, acordar encontro virtual en Teams. O profesor tamén pode requirir a un estudante concreto que acuda a sesión de tutoría.
- Foros de Moodle Temáticos: atención diaria desde a apertura do foro ata o peche da participación nel, para expor e/ou discutir de forma dirixida as dificultades e asuntos propios do tema, abrirase a discusión unha vez o tema foi tratado en sesión maxistral ou se propuxo a súa lectura, dispoñible a participación para todos os estudantes do grupo grande segundo as necesidades do alumnado ata o final do seguinte tema.
- Sesións en Teams, de Sesión Maxistral, de Problemas; cada unha delas unha vez á semana na franxa horaria establecida no calendario da EUP para a materia. A de Sesión Maxistral en gran grupo é para o avance dos contidos teóricos da materia, a de Problemas en grupo mediano para o avance en problemas a incluír no portafolios. Ademais, sesións en Teams unha semana se e outra non, para o avance no saber facer de actividades de Traballos Tutelados de Prácticas de Simulación, acompañados na súa semana, de actividade asíncrona en Moodle para a entrega de traballo de simulación.

4. Modificacións na avaliación

- Traballos Tutelados de Prácticas (computan na avaliación ata o 20%, cada actividade correspondente a unha sesión de Traballo tutelado de prácticas puntúa 3,33%). En cada traballo valorarase:

- Adecuación á proposta de traballo.
- Presentación e claridade dos resultados.
- Señalamiento de "métodos de axuda na simulación" para a correcta resolución.
- Tempo de entrega vs tempo límite de entrega.

*Observacións de avaliación:

- O control de asistencia só realizarase respecto das sesións nas que haxa presencialidad e ata o momento en que se suspenda a actividade presencial.
- As probas obxectivas, xa sexa parcial ou a oficial, realizaranse en sesión síncrona de Teams segundo o calendario de exames que estableza o centro, á vez que se abrirá a proba en Moodle á que se lle incrementará o tempo ao dobre do indicado na guía, para ter en conta o moverse nela en formato dixital e ter que subir a Moodle o escaneo ou foto das xustificacións a puño e letra.
1. SITUACIÓNS:

A) Alumnado con dedicación completa:
- Asistencia mínima do 80% en clases de grupos grandes e medianos e participación mínima do 80% das súas actividades.
- Asistencia do 100% en clases de grupos pequenos e realización do 100% das súas actividades.
B) Alumnado con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia:
- Asistencia mínima do 80% en clases de grupos grandes e medianos e participación mínima do 80% das súas actividades.
- Asistencia do 100% en clases de grupos pequenos e realización do 100% das súas actividades.

2. REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:

- Asistir e participar regularmente (% indicados en punto 1).
- Entregar os traballos tutelados antes do límite de tempo establecido.
- Obter unha puntuación do 30% do peso da proba obxectiva en convocatoria oficial.
- Obter unha puntuación do 50% do peso en cada unha das sesións prácticas.
- Os criterios de avaliación en primeira e segunda oportunidade son os mesmos.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se realizan cambios, pero facilítase a listaxe seguinte para acceso á versión en libro electrónico:

Boylestad, Robert L. Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Prentice Hall, 2009. Acceso: http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1695317~S1*gag

Hayt, William H. Análisis de circuitos en ingeniería. 8ª ed. México : McGraw-Hill, [2012] Acceso 7ºed.(2007): http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1642000~S1*gag

Queijo García, Gumersindo. Fundamentos de tecnología eléctrica. Madrid : UNED, 2018. Acceso: http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1669779~S1*gag

Oriol Boix. Tecnología eléctrica. Barcelona: Cano Pina, 2014 Acceso: http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1630355~S1*gag

Competencias del título
Código Competencias del título
A15 Conocer y utilizar los principios de teoría de circuitos y máquinas eléctricas.
B1 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
B4 Capacidad de trabajar y aprender de forma autónoma y con iniciativa.
B5 Capacidad para usar las técnicas, habilidades y herramientas de la Ingeniería necesarias para la práctica de la misma.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Conoce los fundamentos de la teoría de circuitos y de las máquinas eléctricas. A15
B1
B4
B5
C5
C6
C7
C8
Comprende los principios de la teoría de circuitos y de las máquinas eléctricas y tiene habilidad para aplicarlos al análisis de problemas sencillos de circuitos eléctricos y de máquinas eléctricas. A15
B1
B4
B5
C5
C6
C7
C8

Contenidos
Tema Subtema
Circuitos, leyes y elementos. Teoría de circuitos. Introducción.
Elementos de circuitos.
Introducción al análisis topológico.
Análisis de circuitos. Ejemplos en DC. Generalización de la asociación de elementos pasivos.
Métodos de análisis.
Teoremas fundamentales.
Análisis de circuitos en AC. (Contenidos: Análisis de Circuitos) Circuito simple en régimen permanente sinusoidal.
Validez de los métodos de análisis y de los teoremas fundamentales. Ejemplos.
Potencia y energía en AC.
Sistemas trifásicos.
Análisis del circuito trifásico.
Potencia en los sistemas trifásicos.
Introducción a las máquinas eléctricas. Máquinas estáticas y rotativas.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A15 B4 C5 C7 C8 21 31 52
Lecturas A15 B1 B4 B5 C5 C6 C7 C8 0 3 3
Prueba objetiva A15 B1 B4 B5 C5 C8 2 13 15
Prácticas de laboratorio A15 B1 B5 C5 C6 C8 9 6 15
Portafolio del alumno A15 B1 B4 B5 C5 C6 C7 C8 0 10 10
Solución de problemas A15 B1 B4 B5 C5 C8 21 31 52
 
Atención personalizada 3 0 3
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Exposición oral teórica-práctica de los capítulos del programa que se realiza para transmitir conocimientos, complementada con el uso de medios audiovisuales/multimedia. Las clases expositivas, de sesión magistral, se prevén impartirse de forma regular en modelo no presencial síncrono en Teams, en el horario establecido por jefatura de estudios, no obstante, si el número de matriculados a comienzo de curso lo permite, se impartirán presencialmente como las de problemas y prácticas. En caso de ser no presenciales se habilitarán foros para cada tema en Moodle. En el caso de temas compendio de definiciones teóricas se solicitará la lectura como trabajo personal del alumno y se dará un día y tiempo para resolver las dudas. A fin de facilitar el aprendizaje se plantearán cuestiones y se recomendarán lecturas de las cuales se deducirán las respuestas para que figuren en el portafolio del alumno.
Lecturas Trabajo personal del alumno sobre distintos contenidos de la signatura. Durante el curso se solicitara la lectura de temas compendio de definiciones teóricas y se formularan preguntas recomendando lecturas para encontrar su respuesta.
Prueba objetiva La prueba de evaluación final escrita de carácter práctico, sobre los contenidos de la materia. Consistirá en la solución de diez o cinco ejercicios.
Prácticas de laboratorio Realización de diversos montajes de circuitos eléctricos en softwares de simulación que ilustren los resultados obtenidos en las clases teóricas y de problemas. El alumno dispondrá en la plataforma Moodle de las hojas de tomas de datos así como videos complemento a la práctica. El alumno realizará la lectura comprensiva de la práctica, tomara datos y resolverá los cálculos asociados y las cuestiones que se planteen, en algunos casos se comprobará la resolución del circuito mediante el uso de la herramienta de simulación Orcad Pspice Lite. En la memoria final el alumno valorará el resultado obtenido.
Portafolio del alumno Consiste en una libreta del trabajo de carácter fundamentalmente práctico, que recoja tanto los ejercicios realizados en clase como el trabajo personal realizado por el alumno en los ejercicios que plantea el profesor para que estén en el portafolio. La justificación de la solución de un ejercicio se acompañará con anotaciones teóricas que el profesor resalte en la clase. También se incluirán las cuestiones teóricas que se indique, con las respuestas que el alumno deduzca de las lecturas recomendadas por el profesor a tal efecto.
Solución de problemas Seminarios en grupos de tamaño intermedio destinados a resolver ejercicios y problemas. Planteados con antelación o en el mismo día. Se entregará con antelación los enunciados de problemas que deban formar parte de la libreta de trabajo cuya solución corresponda desarrollar por parte del alumno. Durante la sesión se resolverán las dudas o dificultades que hayan surgido.

Atención personalizada
Metodologías
Prueba objetiva
Solución de problemas
Lecturas
Portafolio del alumno
Prácticas de laboratorio
Sesión magistral
Descripción
Durante la sesión magistral se atenderán las dudas en el transcurso de la clase o si fuera necesario se emplazará al alumno a tutorías, siendo no presencial por motivo del número de alumnos matriculados se habilitará foro temático de discusión.

Las dudas que surjan en las lecturas recomendadas podrán resolverse en las tutorías o foros temáticos.

Durante la prueba objetiva, el profesor atenderá al alumno que lo llame en el puesto de examen del alumno.

En las prácticas, la atención personalizada se realizará en el transcurso de la sesiones, bien a iniciativa del alumno para aclarar y responder sus dudas, o bien a iniciativa del profesor con el fin de mejorar el interés y actitud del alumno.

La libreta, portafolios del alumno, la pedirá el profesor durante las clases, para ir viendo el avance en la misma e indicará al alumno los apartados que debe mejorar para guiarlo y animarlo. En cada entrega deberán estar como mínimo los ejercicios del día anterior. Al menos se harán dos entregas. El alumno podrá consultar en tutorías las dudas que se le planteen ante las indicaciones del profesor.

Se atenderán las dudas en el transcurso de la clase en grupo mediano para la solución de problemas, si fuera necesario se emplazará al alumno a tutorías.

En el horario establecido por el profesor para las tutorías, el alumno que acuda a título individual podrá plantear las dudas que le surjan en el estudio de la materia, o en el desarrollo de la solución de un ejercicio. El alumno que acuda a la tutoría, deberá presentar el texto consultado objeto de duda o el desarrollo realizado en la búsqueda de la solución del ejercicio que “no sale”. También el profesor podrá convocar personalmente al alumnado si así lo estimase.
Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prueba objetiva A15 B1 B4 B5 C5 C8 El 60% se reparte en:

Un 20% que corresponde a una prueba objetiva de tres items a realizar en clase de duración 30 minutos, tras la primera entrega del portafolios.

El restante 40% corresponde:
Al examen final (ya sea el de la convocatoria oficial de primera oportunidad en Enero o la convocatoria oficial de segunda oportunidad de Julio) será de diez o cinco Items: preguntas en forma de problemas cortos de varios conceptos. Para algunos Items se propondrán varias respuestas, donde solo una es posible. El alumno deberá justificar la respuesta elegida y porque descarta las restantes. Un ítem solo puede valer un punto o cero. El ítem bien justificado cuenta un punto. Los mal justificados o sin justificar no cuentan.
La duración del examen será de 2h (10 Items) o 1h (5 Items), ampliable para el estudiante que cuente con adaptación a la diversidad que estime tiempo adicional establecido por el servicio ADI de la UDC.
La puntuación obtenida contribuirá a la cualificación final en un 40%, siempre y cuando se superen los tres puntos sobre 10 en ella, es decir, se alcance el sumando con porcentaje ya aplicado de 1,2 puntos (30% de su peso de 4 puntos como sumando).
En caso de no superar en el examen final los tres puntos sobre diez, la calificación final será “Suspenso” con la puntuación alcanzada en esta prueba independientemente de la alcanzada en las otras dos metodologías.
En caso de no presentarse a prueba objetiva de convocatoria oficial, examen final, la calificación final será de “No presentado”.
60
Portafolio del alumno A15 B1 B4 B5 C5 C6 C7 C8 Cada ejercicio deberá estar claramente separado del siguiente, tener su enunciado con sus datos, esquemas y cuestiones. En el desarrollo de la solución, las magnitudes empleadas, deben indicarse de forma clara en el circuito eléctrico y se tendrán en cuenta todas las anotaciones teóricas de interés que el alumno recoja de lo indicado en clase. Se valorará la lectura por medio de las respuestas a las cuestiones teóricas. La falta de algún ejercicio, su desarrollo o la no entrega hará que la libreta no puntúe en la entrega final. El profesor en cualquier momento podrá pedir la entrega de la libreta. La puntuación será, un sumando en la nota final, con % del peso ya aplicado, de Mal (M) ó No realizada (NR) (0), Regular (R) (1 punto) ó Bien (B) (1,5 puntos) o Muy Bien (MB) (2 puntos), contribuyendo por ello como ya se ha dicho a la cualificación en un 20%. 20
Prácticas de laboratorio A15 B1 B5 C5 C6 C8 Las sesiones prácticas en laboratorio son de obligada asistencia, imprescindibles para poder aprobar la asignatura. Se tomara nota de la asistencia. La docencia de laboratorio es un complemento a las clases teóricas, en ellas se propondrán ejercicios de aplicación de la teoría. Se valorará la comprensión del trabajo de laboratorio y la participación activa mediante preguntas al alumno en el transcurso de las prácticas. Se entregará una memoria final de las prácticas realizadas. Su peso de 20% se reparte por igual entre las seis prácticas y hay que alcanzar en cada una mínimo el 50% de su peso.
La puntuación de cada práctica, ya aplicado su % de peso (sumandos en nota final), será de Mal (M) ó No realizada (NR) (asignando 0 puntos), Superada (S) ( 0,167 puntos) ó Bien (B) (0,25) o Muy Bien (MB) (0,333). Puntuación solo aplicable en el curso académico en que se realicen dichas prácticas (convocatorias ordinaria-Enero y extraordinaria-Julio).
Las prácticas superadas en el curso anterior sólo son válidas (“convalidables”= CV) durante el presente curso manteniéndose su puntuación transformándola del 15% peso que tenían al 20% peso actual.
20
 
Observaciones evaluación

La calificación final se dará con un decimal y será:

· Si en la prueba objetiva final tres o más puntos sobre 10,siempre y cuando estén superadas las prácticas:

Puntuación del portafolio *0,20 + puntuación de las prácticas superadas (R, B o MB)*0,20+ puntuación prueba objetiva*0,40(si más de tres puntos sobre 10)+ puntuación de la prueba objetiva parcial*0,20 si la asistencia fue regular (superior al 80%) a lo largo del curso.

Para superar la asignatura en las convocatorias oficiales es necesario tener una calificación final de 5 sobre diez o superior, en la suma de todos estos sumandos.

· Si en la prueba objetiva final menos de tres puntos:

Puntuación de la prueba objetiva final.

· Si no se presenta a la prueba objetiva final:

No presentado

· Si no se superan las prácticas:

Puntuación en las prácticas si se realizaron, se supere o no la prueba objetiva final, y si no se realizaron puntuación de la prueba objetiva final conya aplicado su porcentaje de peso.


Fuentes de información
Básica 7. Usaola García, J. (2002). Circuitos eléctricos: problemas y ejercicios resueltos.. Madrid: Prentice Hall
5. Fraile Mora, L.I. (2004). Electromagnetismo y circuitos eléctricos.. Madrid: MacGraw-Hill
1. Boylestad, R. L. ( 2009). Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos . Naucalpán de Juárez : Prentice Hall
8. Gerrero Fernandez, Alberto (1995). Electrotecnia. Madrid: MacGraw-Hill
7. Queijo García, Gumersindo (2018). Fundamentos de Tecnología Eléctrica. Madrid: UNED
4. Fraile Ardanuy, J. (2004). Problemas resueltos de electromagnetismo y circuitos eléctricos.. Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones
3. Eguiluz Morán, Luis I.. (2001). Pruebas objetivas de circuitos eléctricos. Madrid: EUNSA
2. Eguiluz Moran, Luis I. (1997). Pruebas objetivas de ingeniería eléctrica.. Santander, T.G.D.S.L.
6. Ras i Oliva, Enric. (1987). Teoría de circuitos fundamentos. Barcelona [etc.] : Marcombo, D.L.

BÁSICA:

1. Boylestad, R. L.
Electónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky.
10ª ed. Naucalpán de Juárez : Prentice Hall, 2009.
SIGNATURA: BR ET 30

2. Eguiluz Moran, Luis I.
Pruebas objetivas de ingeniería eléctrica. [Santander] : T.G.D.S.L., [1997]
SIGNATURA: BR EL 34

3. Eguiluz Morán, Luis I..
Pruebas objetivas de circuitos eléctricos. Madrid: EUNSA, 2001
SIGNATURA: BR EL 14

4. Fraile Ardanuy, J.
Problemas resueltos de electromagnetismo y circuitos eléctricos.
Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones, 2004
SIGNATURA: BR EL 46

5. Fraile Mora, L.I.
Electromagnetismo y circuitos eléctricos.4ª ed. Madrid: MacGraw-Hill, 2005
SIGANTURA: BR EL 15

6. Ras i Oliva, Enric.
Teoría de circuitos fundamentos. 4ª ed. renovada. Barcelona [etc.] : Marcombo, D.L. 1987
SIGNATURA: BR EL 47

6. Usaola García, J.
Circuitos eléctricos: problemas y ejercicios resueltos.Madrid: Prentice Hall, 2002
SIGNATURA: BR EL 41

 

Otros libros de interés:

* Hayt, Kemmerly, Dubrin (2002). Análisis de Circuitos en Ingeniería. Madrid. McGraw-Hill

* W. Nilson, Ana Riedel (2001). Circuitos Eléctricos. Prentice Hall

* Bruce Carlson (2002). Teoría de Circuitos. Madrid. Thomson

* Parra V., Ortega J., Pastor A., Pérez A. (1992). Teoría de Circuitos.Tomos I y II. Madrid. U.N.E.D

* Boix, Oriol(2009). Tecnología Eléctrica. Cano Pina S.L. Ediciones Ceysa

Complementária

Otros libros de interés:

* Hayt, Kemmerly, Dubrin (2002). Análisis de Circuitos en Ingeniería. Madrid. McGraw-Hill

* W. Nilson, Ana Riedel (2001). Circuitos Eléctricos. Prentice Hall

* Bruce Carlson (2002). Teoría de Circuitos. Madrid. Thomson

* Parra V., Ortega J., Pastor A., Pérez A. (1992). Teoría de Circuitos.Tomos I y II. Madrid. U.N.E.D

* Boix, Oriol(2009). Tecnología Eléctrica. Cano Pina S.L. Ediciones Ceysa


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Fisíca II/770G01007
Cálculo/770G02001
Algebra/770G02006

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario
Máquinas Eléctricas I/770G02021
Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión/770G02022
Circuitos Eléctricos de Potencia/770G02023
Centrales Eléctricas/770G02024
Instalaciones Eléctricas en Media y Alta Tensión/770G02027
Instalaciones de Energías Renovables/770G02033
Transporte de Energía Eléctrica/770G02036
Técnicas de adquisición de medidas eléctricas/770G02030
Compatibilidad electromagnética en instalaciones industriales/770G02039
Gestión Eficiente de la Energía Eléctrica/770G02040
Máquinas Eléctricas/770G02121

Otros comentarios

Son necesarios conocimientos previos de: electromagnetismo, sistemas lineales, ecuaciones diferenciales, cálculo complejo y representación vectorial. Como se indicó en la descripción general, la asignatura está relacionada con todas aquellas del Grado Ingeniería Eléctrica Industrial y Automática que trabajan con circuitos eléctricos y electrónicos, en particular con la asignatura Fundamentos de Electrónica que se imparte en el siguiente cuatrimestre y dando continuidad para Circuitos Eléctricos de Potencia, Instalaciones, Máquinas eléctricas I y II del tercer curso y otras optativas y de cuarto curso.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías