Identifying Data 2020/21
Subject (*) Tecnoloxías de Fabricación Code 770G02015
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Couce Casanova, Antonio
E-mail
antonio.coucec@udc.es
Lecturers
Couce Casanova, Antonio
Rodríguez García, Juan de Dios
E-mail
antonio.coucec@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
Web http://moodle.udc.es/
General description A asignatura de Tecnoloxias de Fabricación e de caracter teórico e aplicado, o seu obxetivo e que os alumnos adquiran os coñecementos da profesión de enxeñeiro relacionados coa capacidade de deseñar , producir pezas e productos en diferentes sistemas de fabricación, así como adquirir coñecementos sobre novas tecnoloxias aplicadas na fabricación como poden ser: maquinas-ferramentas, equipos e sistemas auxiliares de fabricación, métodos control metrolóxico.
Sistemas de unión e soldadura.
Parámetros fundamentais para a fabricación dende o punto de vista de económico e rendabilidade dos procesos, optimización e simulación dos mesmos.


Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios nos contenidos.
2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen
Non se realizaron cambios, modificando únicamente o carácter presencial das actividades


*Metodologías docentes que se modifican, co obxetivo de que no caso de que as medidas de distanciamiento social o permitan, poderase pasar a docencia expositiva a Presencial:
“A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Non Presencial, poderiase pasar a Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na asignatura permita garantizar as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro, ou bien haxa novas medidas sanitarias que o permitan”.

Toda as clases por Teleformación en Microsoft Teams e apoio de materíais en Moodle, internet e correo electrónico.
ademais de traballos tutelados que serán guiados en maior medida mediante o apoio nun maior número de certas píldoras formativas: tutoriais elaborados ao efecto.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados - Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos ”da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica ”para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia. - Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. De 1 a 2 sesións semanais (ou mais segundo o demande o alumnado) en grupo (ate 20 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia

4. Modificacións na avaliación
Metodoloxía Peso na cualificación Descrición
-Avaliación continúa e prácticas laboratorio/taller: valor total 35%

Prácticas de laboratorio/taller (15%), Boletins exercicios (10 %), Test teoría clase (5%)

Exames: valoración total 65 %

(resolución de casos prácticos e problemas (70%) (exame teoría tipo test online (30%)


*Observacións de avaliación:

Para superar a asignatura o alumno deberá obter como mínimo un 50 % de puntación de cada un dos tres apartados, (Avaliación continúa, Exames de casos prácticos e problemas y Exames tipo test)
Nota final será a suma ponderada de todos os apartados, tendo en conta o indicado no punto anterior.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non hai cambios na bibliografía por mor dunha eventual metodoloxía a distancia

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A20 Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
A35 Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade
A37 Realización e interpretación de planos normalizados mediante o manexo e utilización da simboloxía, normas e regulamentos máis adecuados
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
B10 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Adquirir unha amplia base de coñecenentos basados en criterios científicos, tecnóloxicos y económicos sobre distintos procesos e sistemas de fabricación. A2
A5
A20
A35
B1
B4
B5
C3
Identificar as ventaxas e inconvenientes, así como os defectos que puede presentar a súa apliación, os medios de controlalos y evitalos. A2
A5
A20
A35
B1
B10
Interpreta as pautas de control metrolóxico utilizadas para asegurar a calidade dos productos e procesos. A2
A5
B1
C3
Seleccionar os procesos de fabricación máis adecuados a partir do coñecemento das capacidades y limitacions de éstos e según las esixencias tecnolóxicas, técnicas e económicas tanto do producto como do mercado. A2
B1
B4
B5
B9
C3
Reconoce e aplica as consideracions básicas para configurar unha folla de procesos. A2
A3
A5
A20
B1
C3
Conocer diversos sistemas e niveles de automatización existentes, seleccionando o mais adecuado atendendo a criterios de productividade y flexibilidade. A2
A20
A35
B1
B9
B10
Coñecer os modelos de calidade industrial e ser capaz de integrar en eles as funcions de fabricación y medición. A2
A20
A35
A37
B1
B10
C3
Adquirir unha actitude crítica ante solucions xa utilizadas, de maneira que lle incite a o alumno a profundizar no estudio y análisis dos temas obxeto desta disciplina. A5
B1
B2
B11
C6
Coñecer as interaccions entre os procesos fabricación e o medio ambiete ( Sustentabiliade Ambiental) A5
B9
B11
C6

Contents
Topic Sub-topic
Introducción os procesos de enxeñeria da fabricación. Introducción os procesos de fabricación.
Descripción dos Procesos de fabricación e das suas caracteristicas tecnolóxicas. Descripción dos Procesos de fabricación e das suas caracteristicas tecnolóxicas.
Conformado por moldeo de materiais metálicos y plásticos. Conformado por moldeo de materiais metálicos.
Conformado por moldeo de materiais plásticos.
Conformado por deformación de materais elastoplásticos y mecanizado. Conformado por deformación de materais elastoplásticos.
Conformado por mecanizado.
Métodos de unión. Métodos de unión.
Introducción a Metroloxia, e control de calidade. Introducción Metroloxia
Instroducción o control de calidade.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A2 A20 A35 21 31.5 52.5
Problem solving A2 A3 A5 A20 A37 B1 B10 C6 21 29.5 50.5
Laboratory practice B1 B4 B5 C3 C6 9 9 18
Objective test A2 A5 A20 A35 B1 B2 B4 B9 B11 5 20 25
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Ofrecer unha visión xeral e estructurada dos temas da asignatura, destacando os puntos mais importantes. Deselvolverse na aula, intercalando aplicacions prácticas con temas teóricos, e emplearanse medios audiovisuales de apoio.
Problem solving Realizanse exercicios prácticos sobre os contenidos teóricos de la asignatura explicados nas sesions maxistrais.
Propeñeranse temas para a sua discusión e ampliaranse alguns dos aspectos estudiados en na teória, ca finalidade de mallerar os fundamentos mediante problemas prácticos.
Laboratory practice Realizaránse experiencias prácticas no taller e nas aulas de simulación, resolvento temas e traballos relacionadas co contido da asignatura.
Con unha duración de 1,5 horas cada 2 semanas, realizandose en semanas alternativas e combinando taller y simulación por ordenador.
Objective test Deberá demostrar o seu grado de aprendizaje dunha manera obxetiva, deberá quitar a suas propias conclusiones a fin de autoevaluar su aprendizaxe, e si fose necesario introducir medidas correctoras.

Personalized attention
Methodologies
Objective test
Problem solving
Laboratory practice
Guest lecture / keynote speech
Description
Orientar o alumno nos puntos básicos, dando unha visión estructurada da asignatura
Realizar experiencias prácticas que sirvan para contrastar os coñecementos teóricos adquiridos, e tamen apoio a alumno a través de tutorias personalizadas.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A2 A5 A20 A35 B1 B2 B4 B9 B11 Sendo obrigatorio superar a "proba obxetiva" para aprobar a asignatura, con un mínimo de 5 puntos sobre 10, a cal consistirá nuha proba onde se comprobarán os coñecementos teóricos e prácticos que o alumno adquiriu durante o curso.

Realizarase un exame dividido en duas partes:
Resolución de problemas e casos prácticos con valor do 70 % do exame.
Responder a preguntas tipo test co valor do 30 % do exame.


A nota final estará composta por:

-70 % Proba de avaliación.

-10 % Aistencia, realización de prácticas de taller

-10% A entrega de traballos prácticos e libreta taller.

-10 % Asistencia a clases Maxistrais e Problemas, para os alumnos que asistisen a un mínimo do 80 % das mesmas, realización e defensa de traballos propostos na clase.
70
Problem solving A2 A3 A5 A20 A37 B1 B10 C6 Terase en conta a asistencia as clases de problemas donde se irán proporcionando y resolvendo exercicios prácticos o largo do curso , para reforzar os coñecementos teóricos adquiridos.
Presentación e exposición de traballos.
A avaliación dos traballos será según os puntos indicados:
- Estructura do traballo.
- Calidade da documentación.
- Originalidade
- Presentación.
10
Laboratory practice B1 B4 B5 C3 C6 Realizarnse experiencias e practicas no laboratorio; o final das mesmas entregarase un traballo que constará de un informe coa memoria de las prácticas realizadas e resultados das mesmas.

10
Guest lecture / keynote speech A2 A20 A35 Terase en conta a asistencia e participación as clases maxistrales, donde se expoñeran e explicarán los contidos teóricos de la asignatura. 10
 
Assessment comments

As entregas de traballos obrigatorios y adicionais da asignatura así
como os libros prácticas de taller realizados polos alumnos serán
en formato digital, y preferentemente a través da platafoma Moodle.

Os alumnos matriculados a “tempo parcial” ó que non
asistan polo menos ao 70% de practícas de taller, deberán realizar igualmente os
exercicios pola súa conta, e presentarse un “exame práctico” sobre un
exercicio similar


Sources of information
Basic Degarmo E.P, J. Temple Black, Ronald A. Kohser. (1994). Materiales y procesos de fabricación. Reverté cop
José Luis Cantero Guisánchez, Mª Henar Miguelez Garrido (2005). Problemas Resueltos de Tecnologias de Fabricación. Paraninfo (Thomson)
Lasheras, J. M. (2000). Tecnología Mecánica y Metrotecnia. Editorial Donostiarra

Lasheras, J. M.: Tecnología Mecánica y Metrotecnia. Editorial Donos-tiarra, San Sebastián, 2000.

Coca, P.; Rosique, J.: Tecnología Mecánica y Metrotecnia. Ediciones Pirámide (Grupo Anaya), Madrid, 2002.

Degarmo E.P, J. Temple Black, Ronald A. Kohser. 1994. Materiales y procesos de fabricación. Barcelona Reverté cop.. 2ª ed.

Fernández, E. Avella. L.Fernández, M. Estrategia de producción. McGraw-Hill, Madrid. 2006.

Dale. H Besterfields. Control de calidad. Pearson. Prentice-Hall. México 2009. Octava edición.

Kiely, Gerard. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. McGraw-Hill, Madrid. 2001.

Hansen, L.H.; Ghare, M.P.; Control de calidad: teoría y aplicaciones. Díaz de Santos, 1990.

Gerling, H. Alrededor de las máquinas-herramienta. Ed. Reverté, 3ª ed. 2000,

M. Reina, soldadadura de los aceros, Aplicaciones, Madrid 1986

Alarcon Valero, Faustino, Libro de Prácticas de gestión avanzadas de fabricación. UPV (2007)

Mª Henar Miguelez Garrido, Problemas Resueltos de Tecnologias de Fabricación, Thomson (2005)

Marián García Prieto , Apuntes de soldadura: Conceptos Básicos , Bellisco 2012 - 2º ed

Apuntes da asignatura Tecnologias de fabricación (teoria e boletins de problemas) - EUP Ferrol

Guias de prácticas de taller, - EUP Ferrol

Complementary

Degarmo E.P, J. Temple Black, Ronald A. Kohser. 1994. Materiales y procesos de fabricación. Barcelona Reverté cop.. 2ª ed.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Calculus/770G01001
Physics I/770G01003
Chemistry/770G01004
Engineering Drawing/770G01005
Linear Algebra/770G01006
Business Management/770G01010
Materials Science/770G01009
Industrial Drawing and CAD/770G01029
Teoría de Máquinas/770G02020

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Statistics/770G01008
Polymers in Electronics/770G01033

Subjects that continue the syllabus
Industrial Management/Industrial Organisation/770G01038
Industrial Mantenience/770G01030
Technical Office/770G02034
Final Degree Proyect/770G02045

Other comments

-Resolver de forma sistemática os problemas que se iran proporcionando o longo do curso, coa finalidade de afianzar os coñecementos adquiridos nas clases teóricas.
- Apoiar os estudos na blibiografia recomendada e apuntamentos de clase.
- Acudir ás tutorías para resolver as diversas dúbidas que poidan xurdir ao longo do curso.
- Seguimento da materia na plataforma de teleformación da UDC (MOODLE), onde se dispoñdrá de apuntamentos, poblemas propostos, material de apoio, comunicados, e foro de noticias.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.