Identifying Data 2020/21
Subject (*) Fundamentos de Electrónica Code 770G02018
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Quintián Pardo, Héctor
E-mail
hector.quintian@udc.es
Lecturers
Quintián Pardo, Héctor
E-mail
hector.quintian@udc.es
Web
General description Análise de circuitos electrónicos básicos. Estudo dos diferentes compoñentes activos e pasivos usados na enxeñaría electrónica.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán modificación nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral, Solución de problemas, Traballos tutelados, Proba mixta
*Metodoloxías docentes que se modifican
A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Non Presencial, poderase pasar a Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na asignatura permita garantir as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro, ou ben hai novas medidas sanitarias que o permitan

Suprímense as prácticas de laboratorio. Ocuparase o tempo asignado as mesmas a metodoloxía de solución de problemas e simulación.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado.
Tanto a sesión maxistral coma a solución de problemas levaráse a cabo a través da plataforma Microsoft Teams.
Mantéñense os horarios de titorías a través da plataforma Microsoft Teams e o correo electrónico.

4. Modificacións na avaliación
O peso correspondente as prácticas de laboratorio se asignará á metodoloxía de traballos tutelados.
A proba mixta realizarase a través de plataforma do plataforma Moodle.
*Observacións de avaliación:
Mantéñense os mínimos necesarios para aprobar a asignatura naquelas metodoloxías que non se modifiquen.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán modificacións

Study programme competencies
Code Study programme competences
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A16 Coñecer os fundamentos da electrónica.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
B8 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
B10 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
B12 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñece os fundamentos tecnolóxicos e modelos propios dos circuítos integrados analóxicos. A3
A4
B8
B9
B10
B11
B12
C8
Analiza e deseña etapas electrónicas analóxicas lineais e non lineais con amplificadores operacionais e transistores. A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Coñece os bloques e circuítos das fontes de alimentación lineais e non lineais e deseña os seus elementos. A3
A4
A16
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
Deseña sistemas electrónicos analóxicos. A3
A4
A16
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C6
Manexa con soltura os equipos e instrumentos propios dun laboratorio de electrónica analóxica. A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C3
C6
Sabe utilizar ferramentas de simulación por computador aplicadas a circuítos electrónicos analóxicos. A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Contents
Topic Sub-topic
Compoñentes electrónicos -
Amplificadores -
Filtros -
Semiconductores -
Transistores -
Análise e simulación de circuitos Simulación de circuitos mediante Pspice e deseño de placas PCB mediante Eagle

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech B2 21 21 42
Problem solving A3 A25 A29 A30 B1 B5 B6 C2 11 22 33
Objective test A16 A25 B1 B4 C1 3 21 24
Laboratory practice A3 A29 B1 9 14 23
Supervised projects A4 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 C3 C6 C8 10 15 25
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Nas sesións maxistrais desénrolanse os contidos da asignatura tanto a nivel teórico como práctico.
Problem solving Durante as sesións maxistrais plantéxanse supostos prácticos pra a súa resolución. Na devandita resolución foméntase a participación do alumno.
Objective test A proba obxectiva escrita ten como finalidade comprobar si o alumno adquiríu as competencias fixadas como objetivo desta asignatura.
Laboratory practice Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.
Supervised projects Realización do deseño, simulación e implementación físico de a lo menos un circuito electrónico seguindo as especificacións propostas polo profesor.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Objective test
Laboratory practice
Guest lecture / keynote speech
Problem solving
Description
O alumno dispón das correspondentes sesións de tutoría personalizadas, para a resolución das dúbidas que xurdan da materia.
A realización das prácticas de laboratorio será guiada de forma persoal polo profesor.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A4 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 C3 C6 C8 Realización de traballos establecidas na materia, no marco desta metodoloxía 20
Objective test A16 A25 B1 B4 C1 Examen tipo proba obxetiva
70
Laboratory practice A3 A29 B1 Realización das tarefas establecidas na materia, no marco desta metodoloxía. Examen tipo proba de laboratorio. 10
 
Assessment comments

Para aprobar a asignatura é indispensable ter realizadas e aprobadas as Prácticas de Laboratorio.

No marco das "Prácticas de laboratorio" incluiranse aspectos tales como asistencia a clase, traballo persoal, traballos persoais propostos, ACTITUDE, etc., para axudar á obtención do aprobado.

É necesario superar o 50% da puntuación na proba obxectiva para aprobar e tamen o 50% na proba de prácticas de laboratorio.

A cualificación correspondente a "Traballos tutelados" poderá fluctuar entre o 20% indicado e un 30%, en consecuencia a "Proba obxectiva" pode variar entre un 60% e o 70% indicado.


Sources of information
Basic

Floyd T.L (2000). Fundamentos de Sistemas Digitales. Prentice-Hall, 7ª Ed

Hambley, Allan (2002). Electrónica. Prentice-Hall

Norbert R. Malik, Circuitos Electrónicos Análisis, Simulación y Diseño, Prentice Hall , 1998

Savant, Rodin & Carpenter. Diseño Electrónico.

Pallas Areny. Sensores y acondicionadores de señal. Marcombo

Recursos dispoñibles en Moodle (tutoriales, problemas, software, FAQ, tutorias online etc.)

Complementary

Maloney, Timothy J(1997). Electrónica Industrial Moderna.Prentice-Hall, 3ª Ed

Roy W. Godoy, OrCAD PSpice para Windows Volumen I: Circuitos DC y AC, Prentice Hall, 2003, Capítulo de libro

Roy W. Godoy, OrCAD PSpice para Windows Volumen II: Dispositivos, circuitos y amplificadores operacionales, Prentice Hall, 2003, Capítulo de libro

Roy W. Godoy, OrCAD PSpice para Windows Volumen III: Datos y comunicaciones digitales, Prentice Hall, 2003, Capítulo de libro


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Cálculo/770G02001
Ecuacións Diferenciais/770G02011
Fundamentos de Electricidade/770G02013

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Automatic Control Systems/770G01017

Subjects that continue the syllabus
Power Electronics/770G02029

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.