Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Teoría de Máquinas Código 770G02020
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Couce Casanova, Antonio
Correo electrónico
antonio.coucec@udc.es
Profesorado
Couce Casanova, Antonio
Rodríguez García, Juan de Dios
Correo electrónico
antonio.coucec@udc.es
de.dios.rodriguez@udc.es
Web http://moodle.udc.es/
Descrición xeral A asignatura de Teória de máquinas e de caracter teórico e aplicado, o seu obxetivo e que os alumnos adquiran os coñecementos da profesión de enxeñeiro relacionados coa capacidade de coñecer e aplicar os principios básicos que rixen o funcionamiento das máquinas e mecanismos, coñecemento fundamental para calquier Inxeñeiro relacionado co sector industrial, o que lle permitirá adquirir unos coñecementos e destrezas para comprender o funcionamiento de calquier mecanismo ou máquina desde o punto de vista da cinematica e da dinámica da mesma.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios nos contenidos.
2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen
Non se realizaron cambios, modificando únicamente o carácter presencial das actividades


*Metodologías docentes que se modifican, co obxetivo de que no caso de que as medidas de distanciamiento social o permitan, poderase pasar a docencia expositiva a Presencial:
“A docencia de teoría (Docencia expositiva) prevista como Non Presencial, poderiase pasar a Presencial no caso de que o número de alumnos matriculados na asignatura permita garantizar as medidas recollidas no Plan de Prevención do Centro, ou bien haxa novas medidas sanitarias que o permitan”.

Toda as clases por Teleformación en Microsoft Teams e apoio de materíais en Moodle, internet e correo electrónico.
ademais de traballos tutelados que serán guiados en maior medida mediante o apoio nun maior número de certas píldoras formativas: tutoriais elaborados ao efecto.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados - Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos asociados aos módulos ”da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica ”para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia. - Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. De 1 a 2 sesións semanais (ou mais segundo o demande o alumnado) en grupo (ate 20 persoas), para o seguimento e apoio na realización dos “traballos tutelados”. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia

4. Modificacións na avaliación
Metodoloxía Peso na cualificación Descrición
-Avaliación continúa e prácticas laboratorio/taller: valor total 35%

Prácticas de laboratorio/taller (15%), Boletins exercicios (10 %), Test teoría clase (5%)

Exames: valoración total 65 %

(resolución de casos prácticos e problemas (70%) (exame teoría tipo test online (30%)


*Observacións de avaliación:

Para superar a asignatura o alumno deberá obter como mínimo un 50 % de puntación de cada un dos tres apartados, (Avaliación continúa, Exames de casos prácticos e problemas y Exames tipo test)
Nota final será a suma ponderada de todos os apartados, tendo en conta o indicado no punto anterior.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non hai cambios na bibliografía por mor dunha eventual metodoloxía a distancia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A18 Coñecer os principios da teoría de máquinas e mecanismos.
A37 Realización e interpretación de planos normalizados mediante o manexo e utilización da simboloxía, normas e regulamentos máis adecuados
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
B10 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para o analise topolóxico de Mecanismos. A1
A18
B2
B4
B9
B10
C3
C6
C8
Coñecemento da composición de movementos aplicada os sistemas mecánicos. A1
A4
A18
B1
B2
B4
B5
B10
C3
C6
Compresión e aplicación das forzas que se xeneran na interacción entre sólidos en sistemas mecánicos. A4
A18
A37
B1
B2
B5
B10
B11
C3
C6
Compresión e aplicación a sistemas mecánicos dos centros de masas e tensor de inercia. A4
A18
B1
B2
B5
B10
C3
C6
Aplicación dos teoremas vectoriales a sistemas mecánicos e interpretación dos resultados obtidos. A4
A18
A37
B1
B2
B5
B10
C3
C6
Aplicación das caracteristicas mecánicas de accionamientos: engranaxes, tres de engranaxes e levas. A4
A18
A37
B2
B5
B10
B11
C3
C6
Coñecemento e aplicación de programas informáticos de modelado de sistemas mecánicos. A1
A4
A18
B2
B11
C3
C8

Contidos
Temas Subtemas
Cinemática de Sistemas Mecánicos Introducción
Definicions.
Clasificación dos elementos das máquinas.
Grados de libertade dun mecanismo.
Cinemática do punto.
Cuadrilátero articulado (Leyes de Grashof).
Mecanismo manivela-balancín.
Guiado de sólido co cuadrilátero.
Estudo cinemático de mecanismos Anásis de velocidades, aceleraciones y posiciones en mecanismos.
Dinámica dos Sistemas Mecánicos. Fudamentos y tipos de forzas.
Análisis dinámico directo e inverso dos mecanismos.
Estudo de Levas e Engranaxes Clasificación das levas e seguidores.
Diagramas de levas.
Deseño de levas.
Tipos de engranaxes.
Ley de xeral do engrane.
Engranaxes cilindrico - rectos.
Engranaxes cilindrico - helicoidales.
Tres de engranaxes.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A37 B4 B5 B10 C3 C6 21 26 47
Prácticas de laboratorio A4 A37 B1 B4 B5 B9 B11 C3 C8 9 9 18
Solución de problemas A4 A18 A37 B1 B2 B4 B5 B9 C3 C6 21 30 51
Proba obxectiva A1 A4 A18 A37 B1 B2 B4 B10 B11 C6 4 26 30
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Ofrecer unha visión xeral e estructurada dos temas, destacando os puntos importantes. Desenvolveranse na aula, intercalando aplicacions prácticas e teória, e emplearanse medios audiovisuais de apoio.
Prácticas de laboratorio Realizaranse experiencias prácticas dos contidos da asignatura.Con unha duración de 1,5 horas cada 2 semans, realizandose en semans alternativas y combinando taller e simulación por ordenador.
Solución de problemas Realizaranse casos prácticos na aula (1,5 horas/semana).Donde se resolveran exercicios e problemas sobre contidos teóricos explicados. Propoñeranse temas de discusión e desenvolvemento de alguns dos aspectos dos temas estudiados na teoria para mellorar a compresión dos fundamentos teóricos mediante casos prácticos.
Proba obxectiva Deberá demostrar o seu grao de aprendizaxe dunha maneira obxetiva, deberá quitar a suas conclusions coa fin de autoevaluar o seu aprendizaxe, e si fose necesario introducir medidas correctoras.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
Descrición
Orientar o alumno nos puntos básicos, dando unha visión estructurada da asignatura
Realizar experiencias prácticas que sirvan para contrastar los conocimientos teóricos adquiridos, e tutorias individuais o en grupo para o apoio.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A4 A18 A37 B1 B2 B4 B5 B9 C3 C6 Terase en conta a asistencia as clases de problemas donde se irán proporcionando y resolvendo exercicios prácticos o largo do curso coa finalidade de reforzar los coñecementos teóricos adquiridos.
Así como a presentación e exposición de traballos, e memorias de prácticas de taller.
A avaliación de estos traballos será según os puntos indicados:
- Estructura do traballo.
- Calidade da documentación.
- Orixinalidade.
- Presentación.
10
Prácticas de laboratorio A4 A37 B1 B4 B5 B9 B11 C3 C8 Realizar experiencias e practicas no laboratorio, o fin das mesmas o alumno entregará un traballo no que irá un informe con la memoria de las prácticas realizadas, o mínimo de asistencia a prácticas será dun 80 % das mesmas. 10
Sesión maxistral A1 A4 A37 B4 B5 B10 C3 C6 Terase en conta a asistencia as clases maxistrales, donde se exporán y explicarán los contidos teóricos da asignatura. 10
Proba obxectiva A1 A4 A18 A37 B1 B2 B4 B10 B11 C6 Sendo obrigatorio superar a "proba obxetiva" para aprobar a asignatura, con un mínimo de 5 puntos sobre 10, a cal consistirá nuha proba onde se comprobarán os coñecementos teóricos e prácticos que o alumno adquiriu durante o curso.

Realizarase un exame dividido en duas partes:
Resolución de problemas e casos prácticos con valor do 70 % do exame.
Responder a preguntas tipo test co valor do 30 % do exame.


A nota final estará composta por:

-70 % Proba de avaliación.

-10 % Aistencia, realización de prácticas de taller

-10% A entrega de traballos prácticos e libreta taller.

-10 % Asistencia a clases Maxistrais e Problemas, para os alumnos que asistisen a un mínimo do 80 % das mesmas, realización e defensa de traballos propostos na clase.
70
 
Observacións avaliación

A avaliación xeral da materia, será segundo indícase, tendo en conta os seguintes apartados:

1)- Proba de avaliación

2)- Entrega de traballos prácticos e exposición en clase por grupos.

3)- Asistencia a clases e actividades.

Sendo
obrigatorio o superar a "proba de obxectiva" para aprobar a materia,
cun mínimo de 5 puntos sobre 10, a cal consistirá nunha proba onde se
comprobarán os coñecementos teóricos e prácticos que o alumno adquiriu
durante o curso.

O resto de apartados 2) e 3), son de caracter
obrigatorio, e deberase obter unha cualificación mínima de 6 sobre 10 , e
asistir ao 80 % das actividades presenciais da materia para proceder á
avaliación final do alumno.

A nota final estará composta por:

A nota final estará composta por:

70 % Proba de evaluación.

- 10 % Entrega de traballos prácticos, memoria prácticas y exposición en clase.

- 10 % asistencia a prácticas de taller.

-10 % Asistencia a clases Maxistrais e Problemas, só para os alumnos que asistiran a un mínimo do 80 % das mesmas.

As entregas de traballos obrigatorios y adicionais da asignatura así
como os libros prácticas de taller realizados polos alumnos serán
en formato digital, y preferentemente a través da platafoma Moodle.

Os alumnos matriculados a “tempo parcial” ó que non
asistan polo menos ao 70% de practícas de taller, deberán realizar igualmente os
exercicios pola súa conta, e presentarse un “exame práctico” sobre un
exercicio similar


Fontes de información
Bibliografía básica R. L. Norton (2005). Diseño de Maquinaria. 3ª ed. McGraw Hill
Arthur G. Erdman - George Sandor (1998). Diseño de Mecanismos - Análisis y Sintesis. Prentice Hall
F. P. Beer, E. R. Johnston Jr. (2007). Mecánica Vectorial para Ingenieros. Vol 2 - Dinámica. McGraw Hill
J. C. García Prada. C. Castejón Sisamón, H. Rubio Alonso (2007). Problemas resueltos de teoría de máquinas y mecanismo. Paraninfo (Thomson)
SHIGLEY, JOSEPH E (1998). Teória de máquinas y mecanismos. McGraw Hill

- Diseño de Mecanismos - Análisis y Sintesis - 3ª edición - Prentice Hall, Athur G. Erdman - George Sandor 1998

- R. L. Norton. Diseño de Maquinaria. 3ª ed. McGraw Hill, 2005.

- J. J. Uicker, G. R. Pennock, J. E. Shigley. Theory of Machines and Mechanisms. 3th ed. Oxford University Press, 2003. Disponible en

castellano la edición anterior: J. E. Shigley, J. J. Uicker. Teoría deMáquinas y Mecanismos. McGraw Hill, 1992.

- H. H. Mabie, C. F. Reinholtz. Mecanismos y dinámica de maquinaria. Ed. Limusa, 1990.

- R. Calero y J. A. Carta. Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros. McGraw Hill, 1999. - J. L. Meriam. Dinámica. Ed. Reverté.

- F. P. Beer, E. R. Johnston Jr. Mecánica Vectorial para Ingenieros. McGraw Hill, 2007.

-SHIGLEY, JOSEPH E . Teória de máquinas y mecanismos. Mexico - Mcgraw Hill, 1998

-Problemas resueltos de teoría de máquinas y mecanismos - Josep Luis Suñer Martinez (et al.) Universidad Politécnica Valencia, [2001]

- Problemas resueltos de teoría de máquinas y mecanismos / J. C. García Prada. C. Castejón Sisamón, H. Rubio Alonso. Madrid : Thomson, [2007]

- Apuntes asignatura "Teoría de Máquinas" -EUP Ferrol

- Apuntes de prácticas de Taller - MOODLE UDC

Bibliografía complementaria

Degarmo E.P, J. Temple Black, Ronald A. Kohser. 1994. Materiales y procesos de fabricación. Barcelona Reverté cop.. 2ª ed.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo/770G01001
Física I/770G01003
Química/770G01004
Expresión Gráfica/770G01005
Alxebra/770G01006

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Tecnoloxías de Fabricación/770G01015
Resistencia de Materiais/770G01019

Materias que continúan o temario
Oficina Técnica/770G01035
Debuxo Industrial e CAD/770G01029
Mantemento Industrial/770G01030
Robótica Industrial/770G01041

Observacións

-Resolver de forma sistemática os problemas que se iran proporcionando ao longo do curso, coa finalidade de afianzar os coñecementos adquiridos nas clases teóricas.- Apoiar os estudos na blibiografia recomendada e apuntamentos de clase. Acudir ás tutorías para resolver as diversas dúbidas que poidan xurdir ao longo do curso. Seguimento da información da materia na plataforma de teleformación moodle da UDC (apuntamentos, problemas, notas, etc)(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías