Identifying Data 2020/21
Subject (*) Electric Installations low voltage Code 770G02022
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Graña Lopez, Manuel angel
E-mail
manuel.grana@udc.es
Lecturers
Graña Lopez, Manuel angel
E-mail
manuel.grana@udc.es
Web
General description Nesta asignatura descríbense aspectos xerais de instalacións, fundamentalmente no ámbito industrial e, en particular, das instalacións eléctricas de baixa tensión. A asignatura pretende mostrar ao alumno, a partir duns coñecementos teóricos xa adquiridos, cales son os pasos a seguir e as ferramentas tanto técnicas e prácticas como legislativas que é preciso utilizar para a consecución e posta en marcha dunha instalación.

Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense todas as metodoloxías docentes modificando unicamente o seu carácter presencial, excepto as que se comentan no apartado seguinte.

*Metodoloxías docentes que se modifican
A realización das prácticas de laboratorio faranse preferentemente de xeito presencial, modificando, se ser preciso, a planificación das mesmas para adaptala ós períodos de presencialidade. No caso de non ser posible completalas deste xeito, substituiranse por outras actividades ou, de non ser posible, cancelaranse.

A proba obxectiva, de ter que ser non presencial, será adaptada ao formato en liña.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Atenderase ó alumnado a través das vías institucionais, moodle, teams, correo electrónico e atención telefónica. Manteranse os horarios establecidos para as titorías e atenderase, por calquera das canles mencionadas, previa petición individual ou grupal do estudantado fora dese horario.

4. Modificacións na avaliación
Non se modifica

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se modifica


Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A26 Capacidade para o cálculo e deseño de instalacións eléctricas de baixa e media tensión.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
B8 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
B10 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Identifica, clasifica y describe las instalaciones eléctricas de BT, MT y AT; Calcula y diseña instalaciones eléctricas en BT; Conoce y selecciona las características de materiales, cable y aparamenta y equipos de medida que se utilizan en las instalaciones eléctricas de BT; Comprende, selecciona y utiliza adecuadamente las técnicas de protección eléctrica; Selecciona y utiliza herramientas adecuadas para el diseño de instalaciones eléctricas en BT; Conoce y utiliza la legislación y normativa específica de las instalaciones eléctricas de BT; Selecciona y comprende el uso de literatura técnica y otras fuentes de información en castellano e ingles. A1
A3
A26
B1
B2
B5
B6
B8
B9
B10
C3
C5
C7

Contents
Topic Sub-topic
Distribución da enerxia eléctrica.
Analise de faltas en B.T.
Aparamenta e protección electrica en B.T.
Deseño de instalacions electricas en B.T.
Instalacions de posta a terra.
Instalacions auxiliares.
Contratación do suministro eléctrico.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A3 A26 21 36.75 57.75
Problem solving B1 B2 B5 B6 B8 B9 16.5 33 49.5
Laboratory practice B2 B5 9 11.25 20.25
Events academic / information B10 C3 C5 C7 4.5 0 4.5
Objective test A26 B1 B5 4 12 16
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech O profesor explica os aspectos teóricos e descriptivos da asignatura e apóiase, para iso, en casos de uso e exemplos prácticos.
Problem solving O alumno deberá ser capaz de aplicar os coñecementos teóricos adquiridos para o dimensionamiento dos distintos elementos da instalación, de acordo coa lexislación vigente.
Laboratory practice O alumno poderá entrar en contacto con dispositivos existentes nas instalacións obxecto de estudo e comprobar o seu funcionamento.
Events academic / information Charlas , conferencias y exposiones relacionadas con la asignatura.
Objective test O alumno deberá responder satisfactoriamente a un conxunto de preguntas sobre aspectos teóricos da materia sen a axuda de ningunha fonte bibliográfica.
Nunha segunda parte, o alumno deberá resolver un conxunto de problemas de deseño e dimensionamiento das instalacións. Para esta parte, o alumno poderá recorrer a fontes bibliográficas tales como apuntes e libros.

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Objective test
Guest lecture / keynote speech
Description
Durante todo periodo de clases, o profesor conta cunhas horas de tutoría nas que se resolven cuestións dos alumnos de forma personalizada, tanto para unha mellor comprensión dos contidos da asignatura, como para a resolución de problemas e a preparación da proba obxectiva.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving B1 B2 B5 B6 B8 B9 Resolución de exercicios propostos e participación activa na aula. Interese e actitude do alumno.

A solución de problemas poderá ser o 15% da nota final da materia, e que se sumará cando a nota obtida na proba obxectiva sexa igual ou superior a 4.0 puntos sobre 10.0 puntos.
15
Objective test A26 B1 B5 Poderase facer un exámen parcial na metade do cuadrimestre, sobre o temario impartido, que terá caracter liberatorio cando o alumno obteña 5.0 puntos sobre 10.0 puntos, e será compesatorio cando o alumno obteña 4.0 puntos sobre 10.0 puntos, para as convocatorias do presente curso.

Ao final do cuadrimestre e nas datas fixadas oficialmente polo centro, realizarase a proba obxectiva final.

A proba obxectiva constará dun máximo de 15 preguntas tipo test sobre problemas e cuestións conceptuais teóricas.

Esta proba obxectiva representa o 70% da nota final da materia.
70
Laboratory practice B2 B5 As sesións de prácticas de laboratorio son de obrigada asistencia e imprescindible superalas para poder aprobar a materia

As prácticas de laboratorio poderán ser o 15% da nota final da materia, e que se sumará cando a nota obtida na proba obxectiva sexa igual ou superior a 4.0 puntos sobre 10.0 puntos.
15
 
Assessment comments

Todas as actividades, que contribúen á nota final do alumno, serán cualificadas sobre 10.0 puntos.

Para
poder sumar os puntos das actividades denominadas como Solución de
problemas" e "Prácticas de laboratorio", na nota da "Proba obxectiva" o
alumno terá que ter alcanzado un mínimo de 4.0 puntos.


Sources of information
Basic Reglamento Electrótecnico ce Baja Tensión (). .
Antonio Colmenar SAntos; Juan L. Hernández Martín (2012). Instalaciones eléctricas en baja tensión.. Ra-Ma
Narciso Moreno Alfonso; Ramón Cano González (2004). Instalaciones eléctricas en baja tensión.. Thomson
José García Trasancos (2016). Instalaciones eléctricas en media y baja tensión. Thomson Paraninfo
A. J. Conejo y otros (2007). Instalaciones eléctricas.. Mc Graw Hill
Jose Roger Folch y otros (2000). Tecnología eléctrica.. Editorial Sintesis
Rafael Guirado Torres (2006). Tecnología eléctrica.. Mc Graw Hill
Guia técnica de aplicación del REBT (). www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Fundamentals of Electricity/770G01013

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.