Identifying Data 2020/21
Subject (*) Power Stations Code 770G02024
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Casteleiro Roca, José Luis
E-mail
jose.luis.casteleiro@udc.es
Lecturers
Casteleiro Roca, José Luis
E-mail
jose.luis.casteleiro@udc.es
Web
General description A presente materia pretende dar ó alumno os coñecementos teóricos dos diversos tipos de Centráis de Xeración Eléctrica, así como o seu funcionamento. Preténdese alcanzar os coñecementos necesarios para a súa operación, análise e deseño.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos:
- No se realizarán cambios.

2. Metodoloxías:
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
- Sesión maxistral.
- Solución de problemas (computa na avaliación).
- Traballos tutelados (computa na avaliación).

*Metodoloxías docentes que se modifican:
- Proba mixta (computa na avaliación). Cambiarase a un examen a través de Teams/Moodle.
- Saida de campo. No se poderá facer.

3. Mecanismos de atención persoalizada ó alumnado:
- Utilizaranse as ferramentas Outlook/Teams/Moodle para resolver as dudas dos alumnos.

4. Modificacións na avaliación:
- No se realizarán cambios na ponderación, só na realización da proba mixta de maneira on-line a través de Teams/Moodle.

5. Modificacións da bibliografía o webgrafía:
- No se realizarán cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A32 Capacidade para o deseño de centrais eléctricas.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Knowing the different energy systems that can be used in power stations A4
B1
Understanding the processes of power generation from traditional energy sources A1
A5
B4
C6
Knowing the selection and resize of the elements of the generation system of the power stations A4
B9
Knowing the selection and resize of the auxiliary systems of the power stations A5
A32
B1
B5
C6
Knowing the principles of operation of the electricity market A4
B2
Knowing the principles of operation of energy markets A4
B2

Contents
Topic Sub-topic
The contents described in the verification memory are developed below according to the distribution shown Electric generation systems. (Topic 1)

Classic power stations: Components. Alternators Command, regulation, control and auxiliary services. Transformation parks. (Topics 3, 4, 5 and 7)

Other electric generation facilities. (Topics 6 and 8)

Introduction to the generation operation and the electricity markets. (Topic 2)
Topic 1: Electric energy and sustainable development - Environmental impact and more efficient technologies electricity production 1.1. Introduction to sustainable development

1.2. CO2 emission costs

1.3. Combustion processes

1.4. Environmental impact of different technologies

1.5. Techniques improved efficiency

1.6. New technologies of coal use

1.7. Technology coal gasification

1.8. CO2 capture and storage
Topic 2: Energy resources and electricity production - Coverage of the electricity demand 2.1. Reservations and energy resources

2.2. Classification and types of power plants

2.3. Study of different types of primary energy sources

2.4. Study of the electricity demand

2.5. Power System configuration

2.6. Configuration and operation of the Spanish electricity market

2.7. Rates, prices and costs of electricity

2.8. Generation scheduling

2.9. Parameters related to production
Topic 3: Coal power plants 3.1. Water-steam circuit. Steam turbines

3.2. Air-gas circuit

3.3. Fuel-ash circuit

3.4. Cooling water circuit

3.5. Regulation of the power station
Topic 4: Nuclear power plants 4.1. Nuclear fission

4.2. Elements of a nuclear reactor

4.3. Nuclear reactor control

4.4. Types of nuclear reactors
Topic 5: Wiring diagrams. Auxiliary services 5.1. Study of different electrical diagrams

5.2. Auxiliary services of the power stations. Energy consumption

5.3. Reserve supply
Topic 6: Gas power plants. Combined cycle. cogeneration 6.1. Brayton thermodynamic cycle

6.2. Gas turbines. Components

6.3. Otto-Diesel thermodynamic cycle

6.4. Internal combustion engines

6.5. Combined cycle. Heat Recovery Steam Generator

6.6. Regulation and control of a combined cycle

6.7. Cogeneration
Topic 7: Conventional and pumping hydroelectric plants 7.1. Description of the components of a hydroelectric plant

7.2. Hydraulic turbines. Control and regulation

7.3. Reversible hydroelectric power plants. Types
Topic 8: Introduction to power plants with renewable sources Wind, thermal, photovoltaic, biomass, marine, geothermal and mini hydro power stations

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A4 A5 A32 B2 B4 21 40 61
Problem solving A4 A32 B1 B5 C6 21 35 56
Supervised projects A4 A32 B1 B2 B4 B9 C6 3 20 23
Field trip A32 B2 4 0 4
Mixed objective/subjective test A4 A5 A32 B1 B5 4 0 4
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Keynote speech complemented with the use of audiovisual media and the introduction of some questions to students, in order to transmit knowledge and facilitate learning.
The order of the topics covered will not have to be the one described in the teaching guide. In addition, there will be topics that can be seen together on the development of others, and the division between them may not be strict.
Problem solving Solving exercises and specific problems in the classroom, from the knowledge explained.
Supervised projects Performing a bulletin individual character problems, similar to those solved in the classroom exercises. In addition, within the supervised projects can include a small work of specific subjects of the assignment to ensure the correct understanding of the subject.
Field trip Visit to an industrial facility related to the content of the subject.
Mixed objective/subjective test It consists in carrying out an test of approximately 4 hours, in which the acquired knowledge will be evaluated.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
The student has the relevant meetings of personalized tutorials, to resolve the concerns arising from the matter.

The realization of the problems set is individual, and each student may attend the tutoring sessions it deems appropriate to resolve the doubts that arise.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving A4 A32 B1 B5 C6 Resolution of a practical case. 15
Mixed objective/subjective test A4 A5 A32 B1 B5 Exam with part of multiple choice, development questions and exercises. 70
Supervised projects A4 A32 B1 B2 B4 B9 C6 Some tasks established in the subject, within the framework of this methodology. 15
 
Assessment comments

As part of the "Supervised projects" may include aspects such as attendance, personal work, proposed personal work, attitude, etc., to help to pass the subject.

The "Mixed test" will be divided into a theoretical (multiple choice), short questions and exercices part. The grade obtained by the student with the "Supervised projects" will be weighted with the mark obtained in the exercices of the "Mixed test".

It is necessary to exceed 50% of the score in the multiple choice part of the "Mixed test" to pass the subject.

The students, that don't pass the "Supervised projects", have to pass bigger sxercices in the "Mixed test".

Students with recognition of part-time dedication and academic waiver of attendance exemption, second establishes the "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3.b e 4.5) (29/5/212)", will be evaluated in the same way, allowing one more week of margin in the assignments.

For the second opportunity, there will be no second deadline for assignments, and the evaluation will be done in a similar way to the first opportunity.


Sources of information
Basic Sanz Feito, J. (1990). Centrales Eléctricas. UPM
Orille Fernández, Á. L. (1993). Centrales Eléctricas I, II y III. UPC
Rojas Rodríguez, S. (1997). Centrales hidroeléctricas teoría y problemas. UNEX
Sabugal García, S. (2006). Centrales térmicas de ciclo combinado: teoría y proyecto. Díaz de Santos
Barrero, F. (2004). Sistemas de energía eléctrica. Thomson

Complementary Gómez Expósito, A. (2003). Sistemas eléctricos de potencia problemas y ejercicios resueltos. Prentice Hall
Lapuerta Amigo, M. (1998). Tecnologías de la combustión. Universidad de Castilla-La Mancha
García Ybarra, P. L. (2001). Tecnologías energéticas e impacto ambiental. McGraw-Hill


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Termodinámica/770G02012
Mecánica de Fluídos/770G02016

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Installations of Renewable Energies/770G02033
Acquisition techniques of electrical measurements/770G02030
Efficient management of electric power/770G02040
Industrial Mantenience/770G02041
Industrial Instrumentation/770G02042
Industrial Communications/770G02043

Other comments

To help achieve an immediate sustainable environment and meet the objective of action number 5: "Healthy and sustainable environmental and social teaching and research" of the "Green Campus Ferrol Action Plan":

1. The delivery of the documentary works that are made in this matter:
   1.1. They will be requested in virtual format and / or computer support
   1.2. They will be made through Moodle, in digital format without the need to print them(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.