Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Automatización Código 770G02028
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Gonzalez Filgueira, Gerardo
Correo electrónico
gerardo.gonzalez@udc.es
Profesorado
Gonzalez Filgueira, Gerardo
Correo electrónico
gerardo.gonzalez@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.gal
Descrición xeral OBXECTIVOS DA MATERIA:
- Coñecer a estrutura e compoñentes básicos dun sistema automatizado. A parte operativa. Sensores,
actuadores, interfaces. A parte de control. Controladores.
- Manexo e instalación de autómatas programables. Metodoloxías de deseño. Grafcet e Gemma.
- Aplicar os coñecementos para abordar o deseño e desenvolvemento de sinxelos proxectos de automatización.
Descriptores: Principios de control e automatización. Sistemas de lóxica cableada. Sistemas de lóxica Programada. Robótica industrial.

Ademais preténdese:
- Empregar ferramentas software para o deseño e a simulación de automatismos.
- Expor a automatización cableada e programada de sistemas secuenciales.
- Desenvolver a automatización de diversas plantas dispoñibles nos laboratorios, empregando autómatas programables.

Ao acabar a materia os estudantes serán capaces de:
- Expor a estrutura xeral dun sistema automatizado coas diferentes tecnoloxías e equipos máis habituais.
- Escribir funcións lóxicas de control de sistemas combinacionales e secuenciales sinxelos.
- Analizar o funcionamento de esquemas de automatismos cableados eléctricos, pneumáticos e hidráulicos.
- Describir a estrutura e o funcionamento dos autómatas programables (PLCs).
- Deseñar e desenvolver programas de control con PLCs.
- Expor os conceptos elementais da análise temporal de sistemas continuos, das accións de control e do emprego de reguladores.

Obxectivos transversais:
- O estudante poderá mellorar a súa organización do tempo de traballo (pola imposición de tarefas con prazos e requisitos) e a súa aprendizaxe autónoma (polo manexo de diversas ferramentas e fontes de información).
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
- Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Mantéñense todas as metodoloxías docentes modificando unicamente o seu carácter presencial.
*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Ferramentas:
- Correo Electrónico
- Moodle
- Teams.
de acordo co horario de Tutorías publicado na páxina web de espazos dá UDC según a Normativa do POD, apartados 2.2, 2.3 sobre Obrigas de titoría do profesorado.

4. Modificacións na avaliación
- Mantéñense as metodoloxías de avaliación e a súa ponderación, exceptuando o seu carácter presencial.
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
-Non se realizarán cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A17 Coñecer os fundamentos de automatismos e métodos de control.
A31 Coñecer os principios da regulación automática e a súa aplicación á automatización industrial.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
B8 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
B10 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
B12 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Deseña automatismos lóxicos baseados en autómatas de estados finitos Coñece os principios de funcionamento e sabe seleccionar os distintos sensores e captadores de aplicación industrial Coñece os distintos tipos de accionamientos: eléctricos, neumáticos e hidráulicos Coñece a arquitectura dos autómatas programables e controladores industriais e sabe seleccionar o adecuado en función da aplicación Coñece as linguaxes de programación e realiza a programación de automatismos en controladores industriais Documenta un proxecto de automatización A17
A31
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
C1
C3
C5
C6
C7
C8
O Obxectivo da materia é introducir ao alumno no deseño de sistemas de control secuencial aplicadas á Enxeñaría Eléctrica. Abórdanse conceptos como Principios de Control e Automatización, tipos de sistemas a controlar. Programación de Sistemas de lóxica cableada. Deseño de sistemas secuenciales. Síntese de sistemas secuenciales con Autómatas. Robótica Industrial. Por iso preténdese proporcionar unha base moi estimable para o desenvolvemento de aplicacións en diversos campos da Enxeñaría como poden ser: - Programación de sistemas de regulación e control. - Deseño de Sistemas de Lóxica Cableada. - Deseño de Sistemas de Lóxica Programada. - Programación de autómatas programables. - Automatismos avanzados. - Programación de máquinas ferramentas. - Uso de Redes Neuronais para aplicacións Robóticas. - Programación de aplicacións para Robótica. - Deseño de Sistemas Dixitais electrónicos. - Programación de autómatas finitos. - Deseño de Sistemas oleoneumáticos. - Análise e Simulación de Sistemas Eléctrico/Electrónicos e de Control. A17
A31
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12

Contidos
Temas Subtemas
Os contidos da Memoria de Verificación se desarrolan nos seguintes temas:

Técnicas de deseño e realización de automatismos lóxicos (TEMAS 1, 2 , 4, 5).

Instrumentación de campo. Sensores e actuadores e a súa interacción cos equipos de control (TEMAS 3 , 12).

Controladores industriais (TEMAS 1,5).

Programación de controladores Industriais (TEMAS 6,7, 8, 9, 10).

Estudo de marchas-paradas: metodoloxía GEMMA (TEMA 11)

Documentación de proxectos de automatización (TEMA 13, 14, 15).

TEMAS 1, 2 , 4, 5


TEMAS 3 , 12


TEMAS 1, 5

TEMAS 6,7, 8, 9, 10.


TEMA 11

TEMA 13, 14, 15
1. Introdución á Automatización. 1.1. Introdución. Obxectivos.
1.2. Automatización. Palabras Crave.
1.3. Concepto de Automatización.
1.4. Modos funcionamento dunha planta.
1.5. Elementos dun Sistema de Automatización.
1.6. Obxectivos da Automatización.
1.7. Elementos dun sistema de control.
1.8. Tipos de sinais nun sistema de control.
1.9. Clasificación dos automatismos.
1.10. Fases no Deseño dun Sistema de Automatización
1.11. Implantación do sistema de control.
2. Automatismos combinacionales. Alxebra de Boole. 2.1. Introdución.
2.2. Alxebra de Boole.
2.3. Postulados (axiomas) de Huntington.
2.4. Definición operacións básicas. Táboas de verdade.
2.5. Puertas Lóxicas.
2.6. Variables e funcións lóxicas no mundo real.
2.7. Lóxica positiva.Lóxica negativa.
2.8. Propiedades útiles do Algebra de Boole.
2.9. Simplificación mediante o método de Karnaugh.
2.10. Funcións lóxicas e tempo.
2.11. Relés e contactos.
2.12. Pulsadores, interruptores e contactos.
2.13. Variables negadas con interruptores.
2.14. Deseño dun Sistema de Lóxica Cableada.
3. Introdución Sensores e actuadores 3.1. Introdución.
3.2. Tipos de sensores.
3.3. Clasificación actuadores/accionamientos.
4. Sistemas de codificación da información. 4.1. Introdución. Sistemas de codificación da información.
4.2. Mundo real vs. Mundo dixital.
4.3. Codificación en xeral.
4.4. Codificación e tamaños típicos nun sistema dixital.
4.5. Métodos para realizar a codificación en xeral.
4.6. Codificación números naturais en binario puro.
4.7. Codificación números enteiros en signo magnitude.
4.8. Codificación números enteiros en complemento a 2.
4.9. Sistemas de Codificación.
5. Arquitectura Autómatas Programables (PLC). 5.1. Norma IEC 61131.
5.2. Hardware do autómata.
5.3. Software do autómata.
5.4. Interacción entre Autómata e Mundo Real

6. Linguaxes e Programación de Automatas 6.1. Programación do PLC para controlar a planta.
6.2. Tipos básicos de datos (Variables) nun PLC.
6.3. Programación en Diagrama de Contactos.
6.4. Programación con Lista de instrucións.
6.5. Organización básica dun programa.
6.6. Exemplo simple de automatización con PLC.
6.7. Deseño dun Sistema de Automatización con lóxica Programada.
7. Instrucións Básicas Automatas
7.1. Acumulador.
7.2. Temporizadores.
7.3. Funcionamento dun temporizador. Modos de funcionamento.
7.4. Exemplos de aplicación.
7.5. Contadores.
7.6. Comparadores
8. Subrutinas e Interrupcións 8.1. Introdución. Subrutinas vs Rutinas de Interrupción
8.2. Subrutinas
8.3. Rutinas de interrupción.
8.4. Exemplos Rutinas de Interrupción.
9. Metodoloxía para o deseño de sistemas secuencias: GRAFCET 9.1. Introdución GRAFCET.
9.2. División do proceso en etapas ou fases.
9.3 Símbolos gráficos do Grafcet.
9.4. Regras de evolución do Grafcet.
9.5. Estruturas básicas do Grafcet.
9.6. Deseño e implantación.
9.7. Instrucións útiles para a implantación: Set/Reset.
9.8. Refinamiento: Asegurar a parada do sistema.
9.9. Relación entre Grafcet e implantación en PLC.
9.10. Equivalencia entre implantación digital e PLC.
9.11. Detección de flanco de sinal (FP/FN).
9.12. Operación de Reset ou inicialización.
9.13 Secuencia de funcionamento dun sistema.
10. Deseño estructurado de sistemas de control 10.1. Introdución.
10.2. Modos de Marcha.
10.3. Seguridade.
10.4. Deseño estructurado de sistemas de control.

11. Guía GEMMA 11.1. Introdución a Guía GEMMA.
11.2. Modos fundamentais segundo GEMMA.
11.3. Proceso en funcionamento (estados posibles).
11.4. Proceso en parada ou posta en marcha.
11.5. Proceso en defecto (estados posibles).
11.6. Guía para aplicar GEMMA a unha automatización.
11.7. Caso funcionamento semiautomático simple.
11.8. Aplicación a lavadora Industrial ou similar.
11.9. Significado das cores: Pulsadores.
11.10. Significado das cores: Pilotos.
11.11. Rótulo típicos.
11.12. Caso funcionamento automático simple.
11.13. Caso funcionamento con marcha de arranque.
11.14. Caso parada de urxencia.
11.15. Deseño estructurado: Macroetapas.
11.16. Deseño estructurado: Grafcet jerarquizados.
11.17. Grafcet de produción funcional.
11.18. Grafcet de produción tecnolóxico.
11.19. Defectos do grafcet de produción.
11.20. Estados de GEMMA necesarios.
11.21. Pupitre de control.
11.22. Urxencia e Manual.
12. O autómata e a súa contorna: Conexión a sistemas neumáticos, hidráulicos e
eléctricos.
12.1. Introdución
12.2 Clasificación.
12.3. Sensores en sistemas automáticos de control.
12.4. Actuadores en Sistemas automáticos de control.
12.5. Sistemas neumáticos.
12.6. Sistema hidráulicos.
12.7. Sistemas eléctricos.
12.7 Exemplos de conexión con sistemas automáticos de control.
13. Proxectos de Automatización 13.1. Especificaciones funcionales
13.2. Selección dos compoñentes da parte operativa
13.3. Arquitectura do sistema e selección do controlador
13.4. Direccionamiento de entradas e saídas
13.5. Organización do programa de control
13.6. Ferramentas de desenvolvemento
13.7. Programación, probas e depuración
13.8. Posta en marcha do sistema
13.9. Documentación
14. Sistemas de Supervisión de Procesos 4.1. Introdución.
14.2. sistemas de supervisión, control e adquisición de datos.
14.3. Sistemas SCADA e HMI.
14.4. Elementos dun SCADA.
14.5. Redes de comunicación.
14.6. Exemplos de aplicación.
15. Introdución á Robótica Industrial 15.1. Historia e evolución.
15.2. Clasificación de robots..
15.2. Estrutura dun robot Industrial.
15.4. Principais caracteristicas dun robot.
15.5. Motores paso a paso.
15.6. Linguaxes de Porgramación para Robótica.
15.7. Clasificación da programación de Robots.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A2 A4 A17 A18 A31 0.1 0 0.1
Sesión maxistral A17 A31 C5 C7 21 21 42
Solución de problemas B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 C1 C6 16 24 40
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 C3 C6 C7 C8 7 14 21
Proba oral C1 0.2 0.2 0.4
Eventos científicos e/ou divulgativos A5 A6 B2 B3 B4 C2 C6 C7 4 4 8
Prácticas de laboratorio A17 A31 B1 B2 B4 B7 C1 11 15.5 26.5
Prácticas a través de TIC B6 C2 0 10 10
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Consiste na exposición por parte do profesor daquelas aplicacións máis relevantes no ámbito industrial que son obxecto de programación na materia.
Sesión maxistral Consiste na exposición oral complementada co uso de medios audiovisuales e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, co fin de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. As explicacións dadas nas clases teóricas na pizarra, apóianse co uso de transparencias, e aplicando os coñecementos obtidos a exemplos concretos. Todos os temas da asignatura teñen un conxunto de tarefas específicas que se desenvolven nas clases de práctica.
Secuencias de pequenos debates dirixidos.
Resolución de dúbidas comúns. Actividade presencial no aula que serve para establecer os conceptos fundamentais da materia.
Solución de problemas Consistirá na realización por parte do alumno de diversos exercicios de programación de Sistemas de Control en diversas linguaxes de programación. Farase especial fincapé na programación de automatismos de Control. Estes exercicios realizaranse ao longo do cuatrimestre e deberán ser entregados antes da data límite indicada no seu enunciado. Estas actividades serán evaluadas mediante a corrección do exercicio por parte do profesor e mediante unha revisión presencial das mesmas na cal realizaranse preguntas ao alumno.
Secuencias de pequenos debates dirixidos.
Resolución de dúbidas comúns. Actividade presencial no aula que serve para establecer os conceptos fundamentais da materia.
Traballos tutelados Ao longo do curso propóñense a realización de Traballos Tutorizados voluntarios por parte dos profesores. Ao final do periodo lectivo correspondente os alumnos que opten pola realización dos citados traballos obligatoriamente deberán expoñer o contido dos mesmos, formando dita exposición parte da proba de avaliación. Existen dúas alternativas para a realización de Traballos Tutorizados:

a) A medida que se desenvolve o curso lectivo e avánzase nos diferentes niveis de programación propoñeranse unha Lista de Traballos Tutorizados Básicos. Devanditos traballos consisten nun Conxunto de Cuestións e Exercicios teórico-prácticos para que o alumno valore a capacidade de comprensión dos coñecementos adquiridos. Dependendo da dificultade do tema escollido este traballo poderá ser realizado individualmente ou por parellas.

b) Alternativamente os alumnos poderán realizar Traballos Tutorizados en Aspectos Avanzados sobre un tema relacionado con Programación de Procesos de Control Industrial, a aplicación dos ordenadores na industria, control de procesos industriais, ou outras áreas de programación industrial. Estes traballos voluntarios poderá solicitalos calquera alumno, ben realizando unha proposta concreta ao profesor ou ben aceptando unha proposta deste. O contido deste traballo deberá ser consensuado previamente co profesorado da asignatura. A aceptación ou non dun alumno para a realización dun traballo voluntario é totalmente discrecional por parte do profesor. Con isto preténdese garantir un mínimo de calidade nos citados traballos. O alumno deberá entregar un plan de traballo que inclúa Obxectivos, Metodoloxía e prazo de realización.
Proba oral Os alumnos que opten pola realización de traballos Tutelados propostos ao longo do curso obligatoriamente deberán expoñer o contido dos mesmos, formando dita exposición parte avaliación global da asignatura. Valoraranse calidade de contidos, dominio da materia, claridade de exposición e medios utilizados para as mesmas.
Eventos científicos e/ou divulgativos Como medio de iniciarse en actividades investigadoras se propondran pequenos traballos de realización voluntaria para aqueles alumnos que desexen completar a súa formación ou iniciarse nas técnicas de programación de sistemas de automatización avanzados.
Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de prácticas no laboratorio de informática. Esta actividade consistirá no estudo de casos e exemplos ademais da realización, por parte do alumnos, de exercicios de deseño de sistemas de automatización en lóxica cableada e lóxica programada. Nas prácticas de Programación inténtase que cada estudante poida seguir o seu propio ritmo de aprendizaxe, para o que se lles proporciona manuais de programación coas explicacións necesarias, exemplos resoltos e enunciados de exercicios de dificultade crecente. Establécese un conxunto de prácticas semanales de duración igual ás clases presenciales de teoría. A asistencia ejecución de ditas prácticas é obligatoria.
A bibliografía recomendada é dun nivel adecuado á asignatura e pode ser utilizada para ampliar ou aclarar algunhas partes do programa.
Prácticas a través de TIC Proponse o uso da Plataforma Virtuai para a diposición de diversos materiais para o seguimiento da asignatura: Transparencias correspondentes ao temario, Enunciados de Exercicios, Manuais de Automatización, Material complementario como enlaces de interese, videos de Sistemas de Control Industrial, etc.
Ademais pódense descargar ficheros que conteñen exercicios de Deseño de Sistamas de Control Industrial para avanzar na fijación dos conceptos por parte do alumnado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Proba oral
Actividades iniciais
Prácticas a través de TIC
Solución de problemas
Descrición
Todas as metodoloxías encerran a atención titorizada por parte do profesor no horario de titorías que cada ano publícase na páxina web espazos da UDC. Ademais cóntase con titorías a través da Plataforma Virtual dispoñibles para alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia. En aras de lograr unha atención óptima e personalizada o alumno deberá de concertar unha cita a través do e-mail do profesorado indicando o tema da consulta.
Sesión Maxistral: Resolución de dúbidas conceptuais.
Prácticas laboratorio: Resolución de dúbidas conceptuais.
Traballos Tutelados: Resolución de dúbidas conceptuais. Seguemento de execución de Traballos.
Investigación (Proxecto de investigación): Seguemento de execución de proxectos Fin de carreira e Traballos.
Presentación oral: Axuda para guión de exposición.
Actividades iniciais: Presentar a materia e a súa utilidade dentro do panorama industrial e naval.

Todas as metodoloxías encerran a atención tutorizada por parte do profesor no horario de tutorias que cada ano publícase na páxina web de espazos da UDC de acordo co horario de Tutorías publicado na páxina web de espazos dá UDC segundo a Normativa do POD, apartados 2.2, 2.3 sobre Deberes de titoría do profesorado. Ademais cóntase con tutorias a través da Plataforma Virtual dispoñibles para alumnado con dedicación total e con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia. En aras de lograr unha atención óptima e personalizada o alumno deberá de concertar unha cita a través do e-mail do profesorado indicando o tema da consulta.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A17 A31 B1 B2 B4 B7 C1 Asistencia Obligatoria. O 20% de inasistencias injustificadas conlleva a cualificación de NON PRESENTADO da asignatura. Deberanse entregar informe coa memoria da realización de practícalas no laboratorio conforme ás cuestións suscitadas nos enunciados propostos así como as experiencias das solucións aportadas polos alumnos. 35
Traballos tutelados B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 C3 C6 C7 C8 Valorarase na realización dos Traballos Tutelados.
- Estrutura do tabajo.
- Originalidad.
- Calidade da documentación.
- Adecuacion a obxectivos propostos.
- Claridade en exposición do mesmo.
38
Proba oral C1 Concisión e claridade de presentación.
Dominio de contidos.
2
Prácticas a través de TIC B6 C2 Realización de ejercicios de Diseño de Sistemas de Control Industrial. 5
Solución de problemas B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 C1 C6 Se valorará la adecuación de la solución al problema propuesto. Se valorará la solución más eficiente (claridad y concisión). Además se tendrá en cuenta la correcta documentación a la solución propuesta. 20
 
Observacións avaliación

OBSERVACIÓNS:

A metodoloxía empregada na avaliación da materia é a avaliación continua. Todos os contidos impartidos na asignatura estarán dispoñibles en formato dixital na plataforma virtual Moodle. O proceso de avaliación comprende a realización de todas e cada unha das actividades obrigatorias propostas na materia e cuxos porcentaxes na avaliación da mesma detállanse na presente guía docente. As características da avaliación continua detállanse a continuación:

a) A asistencia/participación do alumnado nas actividades de clase mínima é do 80%. A asistencia/participación implica o cumprimento de todo o horario lectivo no periodo académico. Por baixo desta porcentaxe desta asistencia/participación a cualificación na materia será de NON PRESENTADO.

b) O alumno dispón dunha semana para completar as actividade correspondente a cada tema.

c) Posto que o proceso de avaliación continua conleva realizar TODAS e CADA UNHA das actividades, no caso de non presentar/entregar a actividade correspondente a súa cualificación na materia é NON PRESENTADO.

d) Posto que por normativa académica todas as probas de avaliación deben de quedar almacenadas para a súa custodia, a entrega de todas as actividades para a súa avaliación farase a través da plataforma Virtual Moodle en formato pdf. Non se admitirán entregas a través de correo electrónico ou calquera outro medio que non sexa a através da plataforma virtual Moodle.

e) Por respecto aos alumnos que realizan e entregan as actividades en tempo e forma os atrasos nas entregas pondéranse do seguinte modo:

"O atraso na realización e entrega das actividades implicará unha ponderacion na súa cualificacións dun 90% dentro da primeira semana despois de finalizado o prazo de entrega, ao que se lle sumarán un 10% adicional sucesivamente por cada semana de atraso na entrega das mesmas".

Para
a entrega e realización de actividades atrasadas por parte dos alumnos
,
deberase de solicitar, a través de correo electrónico dirixido ao
profesorado da materia
, a reapertura da actividade que se pretende
entregar no Campus virtual.

f) Para obter a media ponderada das actividades entregadas, estas deberán obter unha cualificación maior ou igual a 3.

. Si unha actividade entregada obtense unha cualificación por baixo de 3, non fará media co resto das actividades obtendo a cualificación global de NON PRESENTADO.

g) Para os alumnos pendentes de realizar algunha actividade na convocatoria da segunda oportunidade déixase aberta a posibilidade de que o alumno decida si desexa conservar as actividades entregadas en devandita convocatoria por encima de 4 de puntuación. Obviamente, dado o sistema de avaliación continua proposto, é unha decisión cuxa responsabilidade corresponde tomar ao alumno que decida que actividades desexa conservar e cales decide acudir á avaliación.

h) As prácticas son de asistencia obrigatoria e a súa superación é condición necesaria para aprobar a materia. Quedan exentos da asistencia (non da entrega das correspondentes actividades) aqueles alumnos que teñan dispensa dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia e que se acredite adecuadamente mediante xustificación de coincidencia de horario laboral con horario lectivo.

i) Débese asistir ao 80 % das actividades presenciais da materia para proceder á avaliación final do alumno. Así mesmo, a asistencia, realización e superación das Prácticas de Laboratorio é un requisito obrigatorio para aprobar a materia. Aqueles alumnos que superen o 20% de faltas de asistencia nas horas presenciais de Prácticas de Laboratorio terán a cualificación de NON PRESENTADO na materia.

j) Os Traballos de Fin de Curso forman parte do método de avaliación continua. A sua non entrega e presentación supón automáticamente a cualificación global de NON PRESENTADO na asignatura. A realización de Traballo Fin de Curso implica a exposición do contido dos mesmos ao final do periodo lectivo correspondente, formando dita exposición parte da proba de avaliación. Existen dúas alternativas para a realización de Traballos Tutorizados a escoller por parte do alumno:

1. Proposta A (proposta do profesor). Deseño e Modelado de Sistemas de Control Industrial Secuenciales (contabiliza o 20% da avaliación Global)

2. Proposta B. Deseño estructurado de sistemas de control. Tema de Proxecto Proposta polo alumno/alumnos cos reuisitos mínimos publicados en cada convocatoria de TFC e suxeitos á previa aprobación do profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaliación Global). Os alumnos poderán propoñer e realizar realizar Traballos orixinais en Aspectos Avanzados sobre un tema relacionado con Programación de Procesos de Control Industrial, a aplicación dos ordenadores na industria, control de procesos industriais, ou outras áreas de programación industrial. Estes traballos deberán cumprir cuns requisitos básicos para poder ser realizados. O contido deste traballo deberá ser consensuado previamente co profesorado da asignatura. A aceptación ou non dun alumno para a realización dun traballo é totalmente discrecional por parte do profesor. Con isto preténdese garantir un mínimo de calidade nos citados traballos. O alumno deberá entregar un plan de traballo que inclúa

  1.     Obxectivos
  2.     Metodoloxía
  3.     Requisitos técnicos mínimos indicados na convocatoria do traballo.

Dependendo da dificultade do tema escollido ou proposto o Traballo Fin de Curso (TFC) poderá ser realizado individualmente ou por parellas.

k) A avliación da 2ª oportunidad se realizará baixo os mesmos criterios que a avaliación da primeira oprtunidade.Todas as actividades propostas ao longo do curso cuxa cualificación sexa na convocatoria ordinaria se maior ou igual a 3 poderase conservar a súa cualificación para a convocatoria da segunda oportunidade no presente curso académico e poder facer media con actividades aptas entregadas en devandita convocatoria, si así se desexa por parte do alumno. As actividades cuxa cualificación sexa inferior a 3 deberán de volver realizarse para a súa avaliación.En ningún caso as actividades conservaranse para o seguinte curso académico.

Avaliación Global final:

As actividades detalladas son todas obrigatorias. A Cualificación Global, C.G., da materia componse das seguintes partes:


a) Unha parte práctica de Actividades Prácticas Individuais, API (5%),
correspondente ás Prácticas a través das TIC, Realización de exercicios
Teórico- Prácticos ETP (20%), e Prácticas de Laboratorio PL (35%). As
memorias destas actividades prácticas poderán presentarse como PRAZO
LÍMITE nas datas que figuren co enunciado de cada actividade ao longo do
curso na correspondente convocatoria ordinaria de Xuño. De ningún modo
admitiranse memorias en convocatorias posteriores á de Xuño.


c) Unha parte práctica correspondente aos Traballos Fin de Curso, (TFC). Dependendo da complejidad da planta, da originalidad do Traballo
realizado, a súa valoración sitúase entre 20% mínima - 40% máxima. A realización de devanditos traballos ten caracter
obrigatorio. A entrega de memorias e exposición dos Traballos fin de
curso poderán presentarse como PRAZO LÍMITE a última semana lectiva do
curso da convocatoria ordinaria de Xuño da materia. Para a
convocatoria da segunda oportunidade, o prazo máximo de entrega será o
establecido para a proba obxectiva (exame) segundo o calendario
establecido pola subdirección de ordenación académica.


A cualificación final da materia, dependendo da modalidade de
Traballos tutelados escolleita polo alumno) será a suma ponderada das
cualificacións obtidas en todas as partes:C.G.=0.05*API+0,2*ETP+ 0,35*PL+0,40*TFC


Para a superación da materia, a cualificación Global obtida resultado
da ponderación segun a porcentaxe establecida nesta guía docente deberá
ser maior ou igual a 5. Xamais se conservarán as actividades
realizadas para os cursos académicos seguintes. Para o cálculo da
cualificación global da materia realizarase a ponderación de cada
unha das actividades segundo a porcentaxe establecida a condición de que
cada unha das actividades teña unha cualificación maior ou igual a 3.
En caso contrario non se realizará a ponderación e a avaliación Global
da materia será de NON PRESENTADO na convocatoria actual. En caso de
non superación da materia na convocatoria ordinaria deberanse volver
realizar obligatoriamente todas e cada unha das actividades non
entregadas ou cuxa cualificación atopar por baixo de 4. Poderase
conservar cada unha das citadas actividades individuais cuxa
cualificación fose > ó = 3) ata a Convocatoria da segunda
oportunidade do curso actual. Si o alumno así, deséxao poderá conservar
as actividades entregadas en devandita convocatoria por encima de 3 de
puntuación, sendo responsabilidade do alumno decidir que actividades
desexa conservar e cales decide acudir á avaliación.


A cualificación da materia, de acordo co R.D. 1125/2003 de 5 de
setembro (B.O..E. do 18.9.2003) vén expresada segundo unha escala
numérica de 0 a 10, con expresión dun decimal. A materia supérase
cunha cualificación global (C.G.) de 5 puntos sobre 10.

Notas:

1. As cualificacións provisionais de cada convocatoria publicaranse na
Plataforma virtual Moodle e enviaranse a través de SMS, si o alumno
previamente autorizou o seu envío. En calquera dos casos, as
cualificacións definitivas que aparecen nas actas son as legalmente
válidas, as cales o alumno pode consultar na secretaría do centro,


2. Non se cualificará aos alumnos que non figuren nas actas da materia ata que regularicen a súa situación administrativa na secretaria do centro.


3. Co fin de garantir os principios fundamentais de objetividad,
ecuanimidad, e xustiza e deste xeito evitar agravios comparativos, o
alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa
académica de exención de asistencia será evaluado do mesmo xeito e nas
mesmas condicións que o resto do alumnado de dedicación a tempo
completo. Dado o caracter de avaliación contínua, o alumnado con
dispensa académica deberá realizar todas as tarefas e cuestionarios
igual que o resto de alumnado e nas datas sinaladas ao longo do
cuatrimestre.


A Dispénsa de asistencia deberase acreditar debidamente si existe
coincidencia do horario laboral co horario lectivo. Excepción a esta
norma será a asistencia ás Prácticas de Laboratorio e a presentación do
Traballo Fin de Curso (TFC) que será de obrigado cumprimento sexa cal
for a dedicación do alumnado

.


Fontes de información
Bibliografía básica Josep Balcells, José Luis Romeral (1997). Autómatas Programables. Marcombo. Barcelona.
Enrique Mandado (2005). Autómatas Programables. Entorno y Aplicaciones.. Thomson-Paraninfo.
Alejandro Porras Criado, Antonio Placido Montanero Molina (1990). Autómatas Programables. Fundamento, Manejo, Instalación y Prácticas. McGraw-Hill
Gerardo González Filgueira. César A. Vidal Feal. (2005). Autómatas Programables. Programación y Entorno.. Reprografía Noroeste, S.L. Ramón Cabanillas 8, 1F. 15071. Santiago de Compostela (A Coruña). España.
Nicolás M. García Aracil et Al. (2000). Autómatas Programables. Teoría y Prácticas.. Universidad Miguel Hernández
Juan Pedro Romera (1999). Autómatización. ITP-Paraninfo
Dante Jorge Dorantes (2004). Automatización y Control. Prácticas de Laboratorio.. Mac Graw-Hill
Ramón Piedrafita Moreno (2003). Ingeniería de la automatización industrial. RA-MA
Juan Manuel Escaño González, Antonio Nuevo Garcia, Javier García Caballero (2019). Integración de sistemas de automatización industrial Edición 2019. Paraninfo
José Antonio Mercado Fernández (2019). Sistemas programables avanzados. Paraninfo
Juan Millán Esteller (2001). Técnicas y procesos en las instalaciones Automatizadas en los edificios. Paraninfo

Bibliografía complementaria José Martínez Torres, José Manuel Díez Aznar (2011). Aprenda WinCC. Universitat Politècnica de València
José Roldán Viloria (2008). Automatismos industriales. Paraninfo
Sergio Gallardo Vázquez (2019). Configuración de instalaciones domóticas y automáticas. Paraninfo
Antonio Rodríguez Mata. Julián Cócera Rueda (2000). Desarrollo de Sistemas Secuenciales. Paraninfo
Florencio Jesús Cembranos Nistal. (1998). Sistemas de control Secuencial.. Thomson-Paraninfo
Sergio Gallardo Vázquez (2019). Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas. Paraninfo


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Informática/770G02002
Fundamentos de Electricidade/770G02013
Fundamentos de Automática/770G02017
Fundamentos de Electrónica/770G02018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Instrumentación Industrial/770G02042
Comunicacións Industriais/770G02043
Sistemas de Supervisión/770G02044

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías