Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Electrónica de Potencia Código 770G02029
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Jove Pérez, Esteban
Correo electrónico
esteban.jove@udc.es
Profesorado
Jove Pérez, Esteban
Rivas Rodriguez, Juan Manuel
Zayas Gato, Francisco
Correo electrónico
esteban.jove@udc.es
m.rivas@udc.es
f.zayas.gato@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta asignatura otórgaselle ao alumno competencias que lle permiten:

- Coñecer o funcionamiento dos contertidores electrónis de ptoencia e dos seus compoñentes principales
- Saber analizar taqnto de forma teórica como práctica os distintos tipos de convertidores e a sua aplicación.
- Ser capaz de simular o seu funcionamiento mediante software.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán modificación nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral, Traballos tutelados, Prácticas de laboratorio, Solución de problemas e Proba mixta
*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado.
Tanto a sesión maxistral, coma as prácticas e os problemas levaránse a cabo a través da plataforma Microsoft Teams.
Mantéñense os horarios de titorías a través da plataforma Microsoft Teams e o correo electrónico.

4. Modificacións na avaliación
A proba mixta e as probas prácticas realizaranse a través de plataforma do plataforma Moodle.
*Observacións de avaliación:
Mantéñense os mínimos necesarios para aprobar a asignatura naquelas metodoloxías que non se modifiquen.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán modificacións

Competencias do título
Código Competencias do título
A29 Coñecer os sistemas eléctricos de potencia e as súas aplicacións.
A30 Coñecemento aplicado de electrónica de potencia.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
B7 Capacidade para traballar de forma colaborativa e de motivar un grupo de traballo.
B12 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identifica las aplicaciones y funciones de la electrónica industrial en la Ingeniería. A29
A30
B6
C1
Analiza y diseña etapas electrónicas de potencia en corriente continua y alterna, así como los circuitos de control y protección de los dispositivos de potencia A29
A30
B2
B3
B4
C6
Calcula y diseña circuitos de control electrónico para sistemas eléctricos A29
A30
B4
C6
Conoce los fundamentos tecnológicos, modelos y criterios de selección de los dispositivos semiconductores de potencia. A30
B1
Maneja con soltura los equipos e instrumentos propios de un laboratorio de electrónica de potencia A29
A30
B5
B7
B12
Sabe utilizar herramientas de simulación por computador aplicadas a circuitos electrónicos de potencia. A29
B2
B7
C3

Contidos
Temas Subtemas
Bloque 0: Electrónica de potencia. Repaso de conceptos. -Repaso de conceptos xerais.
-Repaso de conceptos eléctricos.
-Repaso de conceptos electrónicos.
Bloque 1: Electrónica de potencia. Compoñentes fundamentais. -Diodos e Transistores de potencia.
-O tiristor e o triac. Outros elementos.
-Circuítos básicos. Proteccións.
-Novos semiconductores de potencia: IGBT, MCT...
Bloque 2: Electrónica de potencia. Circuitos e aplicacións. -Rectificadores non controlados.
-Rectificadores controlados.
-Convertidores AC-AC. Interruptores estáticos.
-Convertidores DC-DC.
-Convertidores DC-AC (Investidores).
-Aplicacións principais.
-Efectos sobre a rede eléctrica. Harmónicos e factor de potencia.
Contenidos da memoria de verificación asignados a cada bloque Introducción á electrónica industrial: aplicacións, funcións e dispositivos: Bloque 0
Dispositivos electrónicos de potencia: Bloque 1
Circuitos de control e protección de dispositivos: Bloque 1
Topoloxías e cálculo de convertidores: Bloque 2
Control electrónico de sistemas eléctricos: Bloque 1 y 2

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A29 A30 B1 B2 B3 B6 B7 21 0 21
Prácticas de laboratorio A29 A30 B4 B5 C3 C6 15 0 15
Solución de problemas A30 B4 B5 B12 C1 15 0 15
Traballos tutelados A30 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 0 76 76
Proba mixta A29 A30 B1 B4 B5 3 0 3
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Non terá por que ser o orde de temas impartido na secuenciación descrita, nin unha división absoluta. Así pois haberá temas que se verán conxuntamente no desembolvemento dos outros.
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.
Solución de problemas Resolución de problemas e casos prácticos.
Traballos tutelados Serán traballos voluntarios, pero que representa o 15% da calificación total da asignatura. O que non os realice optará como máximo ó 85% da nota total nas probas obxetivas.
Proba mixta Consiste na realización dunha proba obxetiva de aproximadamente 3 horas de duración, na que se evaluarán os coñecementos adquiridos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Descrición
Se realizará tanto el la resolución de problemas como en las prácticas de laboratorio.
O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, poderá realizar sesión periódicas co coordinador da materia a través de Microsoft Teams ou correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A29 A30 B4 B5 C3 C6 Realización das tarefas establecidas na materia, no marco desta metodoloxía 15
Proba mixta A29 A30 B1 B4 B5 Examen tipo proba mixta 70
Traballos tutelados A30 A29 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Serán trabajos voluntarios que implican deseño, cálculo, simulación e montaxe dun circtuito de potencia 15
 
Observacións avaliación

Para aprobar a asignatura é indispensable ter realizadas e aprobadas as Prácticas de Laboratorio, obtendo a lo menos un 50% na proba de evaluación das mesmas

No marco das "Prácticas de laboratorio" se incluiránse aspectos tales como asistencia a clase, traballo personal, entregas propostas, ACTITUD, etc., para axudar á obtención do aprobado.

É necesario superar o 50% da puntuación na proba obxectiva para aprobar.

Se non se superan os mínimos da proba obxectiva ou da proba de laboratorio e suma total é superior aos 50 puntos, a nota final será de 45.

Os alumnos que se acollan a matrícula parcial, poderán
acordar co profesor a posibilidade de facer actividades alternativas as
obligatorias e presenciais.

Os criterios para aprobar a asignatura na segunda oportunidade son os mesmos que para na primeira.


Fontes de información
Bibliografía básica Juan D. Aguilar Peña (2005). Electrónica de Potencia. Universidad de Jaen
Daniel W Hart (2005). Electrónica de Potencia. Pearson Prentice Hall
Muhammad H. Rashid (2005). Electrónica de Potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones. Pearson Prentice Hall. Ca

Bibliografía complementaria Barrado Bautista, Andrés (2007). Problemas de electrónica de potencia. Prentice Hall


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo/770G01001
Física I/770G01003
Fundamentos de Automática/770G01017
Fundamentos de Electricidade/770G02013
Fundamentos de Electrónica/770G02018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Circuitos Eléctricos de Potencia/770G02023

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías