Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Máquinas Eléctricas Código 770G02121
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Gomollon Garcia, Jesus angel
Correo electrónico
jesus.gomollon@udc.es
Profesorado
Gomollon Garcia, Jesus angel
Santome Couto, Emilio
Correo electrónico
jesus.gomollon@udc.es
emilio.santome@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo dos principios das máquinas eléctricas, máquinas de corrente continua e transformadores de potencia.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Ninguna
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas excepto o portafolio
*Metodoloxías docentes que se modifican
Poderanse suprimir actividades do portafolio
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Realizarase de forma telemática
4. Modificacións na avaliación
Realizarase de forma telemátic
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A15 Coñecer e utilizar os principios da teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
A24 Capacidade para o cálculo e deseño de máquinas eléctricas.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Comprende los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas y tiene habilidad para aplicarlos al análisis del funcionamiento en régimen permanente y en régimen transitorio de las máquinas eléctricas en situaciones complejas. - Tiene habilidad para identificar, clasificar y describir el comportamiento de sistemas con máquinas eléctricas a través del uso de métodos analíticos y técnicas de modelado propios del análisis de máquinas eléctricas. - Tiene habilidad para aplicar métodos cuantitativos y programas informáticos al análisis y diseño de máquinas eléctricas para resolver problemas de ingeniería. - Comprende y sabe aplicar aproximaciones de sistema a los problemas de ingeniería relativos a las máquinas eléctricas. - Tiene aptitud para investigar y definir un problema e identificar restricciones en el análisis, diseño y accionamiento de las máquinas eléctricas (técnicas, medioambientales, de sostenibilidad, de salud, de seguridad y de riesgo). A4
A5
A15
A24
B1
B2
B3
B4
B5
B9
C1
C3
C6
Familiarizarse coa montaxe de circuítos industriais elementais, tanto de potencia como de mando, señalización e protección, mediante a realización de ensaios sinxelos coas máquinas eléctricas (baleiro, cortocircuito, determinación de curvas características...), na medida en que este coñecemento sexa necesario para obter como cualificación da asignatura un mínimo de 5.0 puntos de cualificación sobre un máximo de 10. A15
A24
B4
B5
Saber utilizar os circuítos equivalentes e as curvas características das máquinas para predecir o seu comportamento nos distintos réximes de funcionamento, na medida en que este coñecemento sexa necesario para obter como cualificación da asignatura un mínimo de 5.0 puntos de cualificación sobre un máximo de 10. A15
A24
B1
B5
Ser capaz de deducir os parámetros dos circuítos equivalentes a partir dos datos que proporcionan os ensaios das máquinas, na medida en que este coñecemento sexa necesario para obter como cualificación da asignatura un mínimo de 5.0 puntos de cualificación sobre un máximo de 10. A15
A24
B1
B5
Coñecer os principio de funcionamento e aplicacións xerais de transformadores, de potencia e máquinas de corrente continua, na medida en que este coñecemento sexa necesario para obter como cualificación da asignatura un mínimo de 5.0 puntos de cualificación sobre un máximo de 10. A15
A24
Dominar os circuítos equivalentes de cada un dos tipos de máquinas, sabendo identificar as súas parámetros cos fenómenos físicos que se producen nas máquinas, na medida en que este coñecemento sexa necesario para obter como cualificación da asignatura un mínimo de 5.0 puntos de cualificación sobre un máximo de 10. A15
A24
B1
B5
O alumno avanzou no desenvolvemento do resto de competencias vinculadas con esta asignatura na memoria da titulación. A4
A5
B2
B3
B9
C1
C3
C6

Contidos
Temas Subtemas
Resumo segundo a memoria da titulación Aspectos constructivos, principio de funcionamento, circuíto equivalente e comportamento en réxime permanente de transformadores e máquinas de cc e fundamentos de máquinas de ca.
Conceptos Preliminares - Xeración de tensión eléctrica e de par mecánico a partir do campo magnético.
- Circuítos magnéticos
- Enerxía magnética e coenergía en circuítos eléctricos con bobinas
- Forzas en circuítos magnéticos
- Perdas de enerxía en máquinas eléctricas
Máquinas de Corriente Continua - Constitución e partes constructivas
- Distribucións de campo magnético na máquina de corrente continua
- Ecuaciones de tensión e de par
- A conmutación
- Devanados auxiliares e distribucións de campo resultantes
- Formas de conexión e circuítos equivalentes
- Regulación de velocidade en máquinas de corrente continua
- Arranque e freado eléctrico de máquinas de corrente continua
Transformadores de Potencia - Principio de funcionamento. Elementos constructivos.
- Relacións entre potencia, capacidade de refrigeración e tamaño de transformadores de potencia
- Funcionamento do transformador en baleiro, corrente de magnetización
- O transformador en cortocircuito
- Funcionamento do transformador en carga
- Transformadores trifásicos
- Autotransformadores
Resumen según la memoria de la titulació Aspectos constructivos, principio de funcionamiento, circuito equivalente y comportamiento en régimen permanente de transformadores y máquinas de cc y fundamentos de máquinas de ca.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A4 A5 B2 B3 B9 C3 C6 0.5 0 0.5
Sesión maxistral A15 A24 B1 B5 20.5 0 20.5
Solución de problemas A15 A24 B1 B5 21 0 21
Portafolios do alumno A15 A24 B1 B4 B5 C1 11 17 28
Proba obxectiva B1 B4 B5 C1 4 74 78
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura onde se explica o contido da guía docente
Sesión maxistral Explicación de contidos por parte do profesor.
Solución de problemas Os alumnos resolven problemas de cálculo propostos polo profesor.
Portafolios do alumno Pode incluír:
-------------------------------------
Prácticas de Laboratorio:
Os alumnos encárganse de realizar as montaxes que se lles indican nos guiones de prácticas da asignatura e realizar con eles os ensaios indicados, respondendo ás cuestións que lles suscite o profesor de prácticas.

Saídas de campo:
Visitas a instalacións industriais relacionadas coas competencias de cada asignatura.

Eventos de carácter científico e/ou divulgativo
Conferencias ou clases invitadas impartidas por expertos ou a cargo de empresas colaboradoras relacionadas coas competencias de cada asignatura.

Talleres:
Xornadas de traballo para a presentación de instalacións, dispositivos ou ferramentas de traballo relacionadas co traballo industrial ou de campo en ámbitos relacionados coas competencias de cada asignatura.

Seminarios:
Presentación de temas específicos relacionados coa asignatura e discusión sobre os mesmos

Traballos tutelados:
Os alumnos realizan de forma autónoma, individualmente ou en grupos, seguindo as indicacións do profesor, os traballos propostos por este. Os traballos entregaranse utilizando os medios telemáticos dispoñibles na UDC.
Proba obxectiva Resposta a preguntas ou resolución de exercicios sen medios de consulta ou con medios de consulta restrinxidos, nun espazo de tempo concreto limitado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Portafolios do alumno
Descrición
O profesor responde de forma individualizada ou en grupo, ás preguntas ou consultas realizadas polos alumnos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva B1 B4 B5 C1 Na corrección das probas mixtas poderanse ter en conta entre outros factores:
O seguimiento das instrucións para a súa realización.
A corrección técnica dos cálculos e resultados.
A orde, limpeza e organización do material entregado.
A correcta expresión das ideas e razonamientos empregados.
70
Portafolios do alumno A15 A24 B1 B4 B5 C1 Na corrección dos traballos tutelados poderase ter en conta entre outros factores:
O axuste as instrucións recibidas.
A calidade técnica do traballo
O manexo e a cita adecuada de fontes de información
A correcta organización e indexación.
A corrección e propiedade da linguaxe empregada.
30
 
Observacións avaliación


A avaliación
divídese en actividades distribuídas realizadas durante o periodo
lectivo (porcentaxe de cualificación 60%), actividades realizables
durante o periodo previo á proba final de segunda oportunidade, e
unha proba final (porcentaxe de cualificación 40%), que terá dúas
oportunidades.As actividades
distribuídas realizadas durante o periodo lectivo poden ser:Traballos tutelados e outras actividades non recuperables (porcentaxe
de cualificación 30%)Probas de avaliación específicas, recuperables (porcentaxe de
cualificación 30%).En función das circunstancias, o profesor poderá decidir a
realización de actividades de avaliación durante o periodo previo á
proba final de segunda oportunidade, ou coincidindo con esta, para
recuperar as probas deste tipo con cualificación de suspenso ou non
presentado.RedondeoOs cálculos dos
puntos de cualificación obtidos realízanse con todas as cifras
decimales que permita o programa de cálculo empregado. A
cualificación final obtida redondéase e exprésase cunha única
cifra decimal. Así por exemplo, unha cualificación de 4,92 equivale
a 4,9 e é suspenso, mentres que unha cualificación a partir de 4,95
equivale a 5 e é aprobado.Dispensa
académicaOs procedementos de
avaliación descritos son aplicables a todos os alumnos, teñan ou
non dispensa académica.Actividades de
Avaliación Non Presenciales
:

Nas actividades de avaliación
non presenciales o profesor poderá requirir a cada alumno a resposta
por videoconferencia a preguntas relacionadas cos contidos
entregados. A resposta non satisfactoria ás preguntas do profesor
poderá reducir a cualificación obtida nunha porcentaxe de ata un
80% .
Fontes de información
Bibliografía básica Gomollón García, Jesús (2013). Apuntes de Máquinas Eléctricas. Moodle
Fischer, Rolf (2001). Elektrische Maschinen. Carl Hanser
Fraile Mora, Jesús (2008). Máquinas Eléctricas. McGraw-Hill
Fraile Mora, Jesús; Fraile Ardamuy, Jesús (2005). Problemas de Máquinas Eléctricas. McGraw-Hill
Ortega Jinénez, Guillermo; Gómez Alós, Milagros; Bachiller Soler, Alfonso (2002). Problemas resueltos de Máquinas Eléctricas. Thomson-Paraninfo

Bibliografía complementaria Fitzgerald, A.E; Kingsley Jr., Charles; Umans, Stephen D. (2003). Máquinas Eléctricas. McGraw-Hill


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo/770G02001
Informática/770G02002
Física I/770G02003
Alxebra/770G02006
Fisíca II/770G02007
Ecuacións Diferenciais/770G02011
Fundamentos de Electricidade/770G02013

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Circuitos Eléctricos de Potencia/770G02023

Materias que continúan o temario
Máquinas Eléctricas II/770G02026
Accionamentos de Máquinas Eléctricas/770G02035

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías