Identifying Data 2020/21
Subject (*) Electric Machines and Drives Code 770G02126
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Chouza Gestoso, Jesus Diego
E-mail
jesus.chouza@udc.es
Lecturers
Chouza Gestoso, Jesus Diego
E-mail
jesus.chouza@udc.es
Web http://https://moodle.udc.es/login/index.php
General description Esta materia forma parte do Módulo de Tecnoloxía Específica de Electricidade, o seu obxectivo é o estudo da regulación e o control das máquinas eléctricas, utilizando dispositivos de conmutación aproveitando o gran desenvolvemento da electrónica de potencia nos últimos anos.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
-Non se realizan cambios.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
-Sesión maxistral.
-Solución de problemas (computa na avaliación).
*Metodoloxías docentes que se modifican
-Prácticas de laboratorio.
-Proba obxectiva. substituirase pola resolución de problemas e cuestións curtas.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
-Correo electrónico: Diariamente. Para consultas sinxelas, solicitar encontros virtuais e seguimentos.
-Moodle, onde se centralizarán todos os contidos da materia.
-Teams: en sesións semanais de igual tempo ás clases presenciais para a explicación dos contidos da materia e a resolución de problemas no mesmo horario que ten asignada a materia no calendario de aulas da escola.
Ademais as tutorías a demanda dos alumnos, realizaranse tamén por Teams.

4. Modificacións na avaliación
Resolución de problemas e cuestións curtas 70%. Realizaranse en varias sesións.
Resolución de cuestións relacionadas co desenvolvemento da materia 15%.
-Prácticas de laboratorio 15%.

*Observacións de avaliación:
Para superar a matería o alumno deberá:
1. Asistir e participar regularmente nas actividades dá clase.
2. Superar as probas de resolución de problemas e cuestións curtas dos distintos temas.
3. Entregar e expor os traballos tutelados nas datas que se indiquen.
4. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a de xuño.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo dixitalizados en Moodle.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A25 Coñecementos sobre control de máquinas e accionamientos eléctricos e as súas aplicacións.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Definir un problema e identificar as restricións na análise e deseño dos accionamiento das máquinas eléctricas. Coñece as características de materiais e equipos relacionados co deseño de accionamiento de máquinas eléctricas. Ten habilidades de traballo en laboratorio e en talleres. A1
A4
A5
A25
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C3
C5

Contents
Topic Sub-topic
Accionamientos eléctricos con motores de c.c. Con rectificadores monofásicos semi controlados.
Con rectificadores monofásicos controlados.
Con rectificadores trifásicos semi controlados.
Con rectificadores trifásicos controlados.
Con convertidores de cc. Funcionamiento nos catro cuadrantes.
Accionamientos con motores de inducción. Construcción e principios de funcionamiento.
Circuito equivalente. Medida dos parámetros.Ensaios.
Potencia.Par de rotación.
Arranque. Regulación da velocidade.
Motor de inducción monofásico.
Accionamientos controlando a tensión do estator, a frecuencia e a tensión-frecuencia.
Cicloconvertidores.
Sistemas de modulación por ancho de pulso.
Inyección de tensión no rotor.
Regulación da velocidade mediante a recuperación da potencia de deslizamiento.
Máquina de inducción doblemente alimentada.
Prácticas de laboratorio.
-Ensaio en vacío e corto. Circuito equivalente.
-Inversor estrella-triángulo con PLC.
-Funcionamiento con variador de velocidade. Entradas analóxicas e dixitales.
-Regulación da velocidade variando a tensión no rotor.
Máquina sincrona. Construción e principios de funcionamento.
Principio de funcionamento como xerador e como motor.
O sistema inductor e a súa excitación.
Funcionamento en baleiro e en carga.
Diagramas vectoriales, curvas características e parámetros singulares.
Diagrama no espazo da máquina de rotor cilíndrico con carga equilibrada e non saturada.
Diagrama vectorial da máquina saturada.
Diagrama vectorial da máquina síncrona de polos saíntes.
Características en curtocircuíto
Triángulo de Potier.
Característica reactiva.
Regulación de tensión dun alternador.
As máquinas síncronas funcionando en paralelo
Manobra de axuste, sincronización.
Estabilidade estática do funcionamento en paralelo.
A máquina síncrona axustada a unha rede de potencia infinita.
Análise do funcionamento como xerador e como motor.
Repartición das potencias activa e reactiva entre alternadores axustados en paralelo sobre unha rede de potencia infinita.
O motor síncrono en servizo.
Par e potencia do motor síncrono
Curvas en V de Mordey.
Motores de reluctancia, histéresis e imáns permanentes.
Aplicacións do motor síncrono.
Diagramas de funcionamento dunha máquina síncrona.
Curtocircuíto da máquina síncrona.
Prácticas de laboratorio.
-Análise non lineal. Método de Potier ou do factor de potencia nulo.
-Axuste á rede. Variacións da potencia activa e reactiva.
- Límites de funcionamento dun alternador.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 21 32 53
Laboratory practice A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 9 10 19
Problem solving A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 21 38 59
Objective test A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C5 4 12 16
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Actividade presencial na aula, onde se establecerán os conceptos fundamentais da materia. Realizarase mediante unha exposición oral, complementada con medios audiovisuais e multimedia, cuxo fin é transmitir os coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Laboratory practice Realizaranse no laboratorio de electricidade, en 6 sesións de 1,5 horas/sesión. Consistiran en casos prácticos onde o alumno deberá demostrar os coñecementos teóricos adquiridos.
Problem solving O profesor realizará diversos problemas tipo, explicando dunha maneira sistemática os diferentes métodos de resolución. En cada sesión resolveranse as dúbidas ou dificultades que poidan xurdir, a fin de proporcionar ao alumno os recursos necesarios para a súa posterior solución.
Objective test Proba de avaliación que se realizará ao final do curso, nas correspondentes convocatorias oficiais, onde o alumno deberá demostrar o seu grao de aprendizaxe dunha maneira obxectiva. Constarán dun número comprendido entre 15 e 20 preguntas tipo test, acompañadas de 6 posibles respostas, onde só unha é a correcta, o alumno deberá xustificar sempre a resposta, sendo esta condición indispensable para que a resposta sexa aceptada como correcta.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Description
Realízase nas correspondentes tutorias, onde a iniciativa do alumno resólvense, ou aclaran as posibles dúbidas.
En practícalas de laboratorio o alumno deberá resolver e explicar os diferentes casos que se lle expoñan.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C5 A proba obxectiva que se realizará ao final do curso, nas correspondentes convocatorias oficiais, onde o alumno deberá demostrar o seu grao de aprendizaxe dunha maneira obxectiva. Constarán dun número comprendido entre 15 e 20 preguntas tipo test, acompañadas de 6 posibles respostas, onde só unha é a correcta, o alumno deberá xustificar sempre a resposta, sendo esta condición indispensable para que a resposta sexa aceptada como correcta.
Para superar a materia o alumno deberá obter 4,5 ptos. sobre 10 nesta proba.
Esta proba representará o 70% da nota final.
70
Problem solving A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 Trátase de casos prácticos a proposta do profesor, que deberá resolver e explicar mediante unha exposición oral. 15
Laboratory practice A1 A4 A5 A25 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C5 A realización con aproveitamento das prácticas de laboratorio é indispensable para superar a materia.
O exame de prácticas de laboratorio representarán o 15% da nota final da materia, sempre que o alumno obteña 4,5 ptos. sobre 10 na proba obxectiva, en ningún caso pode servir para compensar notas inferiores a 4,5 ptos, na Proba Obxectiva.
15
 
Assessment comments

Sources of information
Basic Boldea, I.; Nasar, S.A. (1999). Electric Drives,. CRC Press
El-Sharkawi, M.A. (2000). Fundamentals of Electric Drives. Cengage Learninig
Fraile Mora, Jesús (2008). Máquinas Eléctricas. Mc Graw Hill
Wildi, Theodore (2007). Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia. Pearson Prentice Hall
Fraile Mora, Jesús (2003). Problemas de máquinas eléctricas. Mc Graw Hill

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Electrical power circuits/770G02023
Fundamentos de Electricidade/770G02013
Electric Machines/770G02121

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Power Electronics/770G02029
Fundamentos de Automática/770G02017

Subjects that continue the syllabus
Electric Vehicle/770G02134

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.