Identifying Data 2020/21
Subject (*) Graphic Engineering Code 770G02133
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Fernández Ibáñez, María Isabel
E-mail
isabel.fibanez@udc.es
Lecturers
Fernández Ibáñez, María Isabel
E-mail
isabel.fibanez@udc.es
Web
General description Debuxo de instalacións industriáis.
Interpretación de planos e esquemas de instalacións e equipos industriáis.
Aplicacións de deseño asistido por computador.
Introdución á metodoloxía BIM
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos:
Sen cambios nos contidos

2. Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen:
- Prácticas de laboratorio/Aula informática: Elabóranse os enunciados das prácticas detallando paso a paso o desenvolvemento de cada exercicio con explicacións guiadas para favorecer o traballo autónomo do estudante.
- Traballos tutelados.
- Proba práctica.
Metodoloxías docentes que se modifican
A sesión maxistral presencial desenvolverase a través de TEAMS e Moodle.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías realizaranse a través de TEAMS, Moodle e correo electrónico segundo a necesidade dos estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Non hai modificacións na avaliación da materia
*Observacións de avaliación:
A proba práctica realizarase a través de Moodle

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios
?

Study programme competencies
Code Study programme competences
A36 Coñecementos e capacidades para aplicar as técnicas da enxeñaría gráfica
A37 Realización e interpretación de planos normalizados mediante o manexo e utilización da simboloxía, normas e regulamentos máis adecuados
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
É capaz de elaborar e interpretar planos e esquemas de instalacións industriais. A36
A37
B1
B5
B11
C3
É capaz de traballar nunha contorna gráfica tanto de forma autónoma como colaborativa A37
B1
B5
B11
C3
É capaz de elaborar a documentación gráfica e informes de datos do proxecto A37
B5
B11
C3

Contents
Topic Sub-topic
Debuxo de instalacións industriais
Interpretación de planos e esquemas de instalacións e equipos industriais
Aplicacións de Deseño Asistido por Computador e BIM

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A36 B5 21 10.5 31.5
Laboratory practice A36 A37 B1 B5 B11 C3 15 22.5 37.5
Supervised projects A36 A37 B1 B5 B11 C3 15 15 30
Practical test: A36 A37 B1 B5 B11 4 46 50
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech A materia impartirase en módulos teórico-prácticos de 1.5 horas.
Introduciranse os aspectos teóricos imprescindibles para fundamentar os contidos prácticos, que prevalecerán.
Laboratory practice O estudante traballará con programas de CAD desde o primeiro día, co obxectivo de afianzar a súa habilidade no debuxo asistido por computador, así como na elaboración e interpretación de planos.

Introdución á metodoloxía BIM (ARQ MEP)co programa REVIT
Supervised projects Co fin de preparar aos alumnos nunha aprendizaxe autónoma, proponse a realización de traballos, guiados sempre polo profesor.
Os obxectivos perseguidos son, entre outros, que o alumno:
Xestione, seleccione e sexa capaz de sintetizar a información que necesite.
Coñeza a normativa vixente que haberá de ter en conta no traballo profesional de enxeñaría.
Aplique os seus coñecementos teóricos á representación de pezas ou instalacións industriais
Desenvolver e potenciar nos estudantes habilidades de comunicación, procura de información, resolución de problemas.
Practical test: A proba consistirá na resolución dun número determinado de problemas que reflictan as competencias adquiridas.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Supervised projects
Description
A atención personalizada na docencia en grupos reducidos permítenos individualizar o proceso de ensino-aprendizaxe, favorecer a motivación e valorar a progresión e o rendemento académico.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A36 A37 B1 B5 B11 C3 Exercicios da metodoloxía BIM realizados en aula informática co programa REVIT 30
Practical test: A36 A37 B1 B5 B11 Resolución dos exercicios necesarios para reflectir en que grao se obtiveron as competencias 40
Supervised projects A36 A37 B1 B5 B11 C3 Consistirá o o deseño e representación das instalacións de fontanaría, saneamento e electricidade dun edificio sinxelo.
Realizarase en horas de clase, podéndose completar fóra dela en caso necesario, utilizando CAD
30
 
Assessment comments

Na segunda oportunidade o estudante deberá avaliarse da parte non superada con anterioridade.

Os alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3.b e 4.5) (29/5/212)", serán avaliados da mesma forma.


Sources of information
Basic Auñón López, Juan, Ferri Aranda, Jose A. (2002). Geometría Métrica y Descriptiva. Ejercicios Resueltos y Comentados en el Sistema de Planos Acotados. . Editorial UPV
Cobos Gutierrez, Carlos, Ortíz Marín, Rafael (2009). Geometría para Ingenieros. Tomo II: Sistema de Planos Acotados. Editorial Tebar, S.L.
Félez Mindán, Jesús (2008). Ingeniería gráfica y diseño . Madrid : Síntesis
Domínguez, Manuel y Espinosa, Mª del Mar (2005). Interpretación y Trazado de Planos Electrónicos y Electrotécnicos. Asociación de Ingeniería y Diseño Asistido Publicaciones
Gutierrez de Ravé Agüera (2002). Manual para la representación e interpretación de planos de instalaciones industriales . Córdoba : [Universidad de Córdoba, Escuela Politécnica Superior
Leon Blasco, Asunción, Belenguer Balaguer, Enrique y Sanmartín Sáez, Vicente (2013). Proyectos de Instalaciones Eléctricas de Baja tensión. Marcombo Ediciones técnicas

BIM:

https://www.esbim.es/

es.Bim es un grupo abierto a todos los agentes implicados (administraciones, ingenierías, constructoras, universidades, profesionales…) cuya misión principal es la implantación de BIM en España.

https://www.buildingsmart.es/

BuildingSMART Spanish Chapter es una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM

http://www.eubim.eu/handbook-selection/handbook-spanish/

Manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo.


Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Engineering Drawing/770G01005

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Technical Office/770G01035

Subjects that continue the syllabus

Other comments
A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
 Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático
 Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos
De se realizar en papel:
- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.