Identifying Data 2020/21
Subject (*) Industrial Maintenance Engineering Code 770G02137
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Optional 4.5
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Castilla Pascual, Consuelo de los L.
E-mail
consuelo.castilla.pascual@udc.es
Lecturers
Castilla Pascual, Consuelo de los L.
E-mail
consuelo.castilla.pascual@udc.es
Web http://www.moodle.udc.es
General description Trátase dunha materia que ten un crácter fundamentalmente tecnolóxico. O mantemento industrial constitúe unha actividade esencial para alcanzar altos graos de eficacia nos sistemas produtivos da empresa e así garantir a vantaxe competitiva tanto nos produtos como nos servizos ofrecidos. O alumno adquirirá a capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e a lexislación, necesarias na área do mantemento.
Contingency plan 1. Modificacións dos contidos
- Non realizaranse cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Sesión maxistral (computa na avaliación 10%, por asistencia regular e activa, computarase se a hai na súa 80% mentres se imparta presencialmente e en caso de ter que impartirse non presencialmente, pola participación activa nos cuestionarios temáticos e os seus foros, nun 60% dos mesmos)
- Proba obxectiva (computa na avaliación 40%, a realizar na convocatoria oficial, sempre voluntaria permitirá, a súa sumando co seu peso xa aplicado, subir a nota se se alcanza o aprobado na suma dos pesos das outras metodoloxías, permitirá subir a nota)
- Solución de problemas (computa na avaliación 30%) (con Atención personalizada). Veranse problemas principalmente de cálculo de indicadores e taxas empregados en mantemento, sen implicar simulación ou modelización pola súa falta de complexidade; realizados varios deles nas sesións, abrirase en Moodle a entrega asíncrona de problemas semellantes, distribuíndo o peso do 30% por igual entre todas as actividades de problemas en Moodle.
- Prácticas de laboratorio (computa na avaliación 20%) (con Atención personalizada). Veranse casos de simulación, algúns por exemplo en Excel, propóndose casos similares aos vistos nas sesións da metodoloxía, a subir en actividade asíncrona de Moodle e tamén está prevista a realización final dunha visita técnica a empresa con xestión de mantemento asistido por computador. A súa mecánica, respecto dos casos de simulación, empregada na docencia presencial, manterase na docencia non presencial: o profesor abrirá en Moodle as actividades asíncronas de casos a simular, semellantes aos expostos nas sesións de prácticas (xa sexan presenciais ou en Teams), para os membros do grupo pequeno. É no caso de requirirse a docencia non presencial ao final de cuadrimestre, cando se producirá o único cambio: a imposibilidade de realizar a visita técnica.

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Prácticas de laboratorio (computa na avaliación 20%) (con Atención personalizada). No modelo non presencial non poderá realizarse a prevista visita técnica final e entrega da súa memoria, no devandito caso distribuirase o peso do 20% por igual entre todas as actividades de prácticas que se abran en Moodle para a entrega de casos prácticos.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

- Correo electrónico: dúas veces á semana no horario de tutorías establecido ao principio do cuadrimestre polo profesor, para que o estudante que o precise realice consultas de tutorías ou, se a súa dúbida precísao, acordar encontro virtual en Teams. O profesor tamén pode requirir a un estudante concreto que acuda a sesión de tutoría.
- Cuestionarios en Moodle Temáticos e foro o día posterior ao cuestionario: ao terminar un par de temas, tratados en Teams na correspondente á franxa horaria semanal segundo a programación do horario do centro, abrirase un cuestionario en Moodle para un mellor seguimento do avance do alumno na materia, estará activo durante un día, e ao día seguinte abrirase en Moodle, para a atención personalizada, un foro de discusión respecto daquelas cuestións cuxas solucións que lles causaron dúbida ao realizar o cuestionario. Cuestionario e foro, tras abrirse, estarán dispoñibles para todos os estudantes de gran grupo durante unha semana.
- Sesións en Teams, de Sesión Maxistral, de Problemas e Prácticas, a realizar en en a franxa horaria establecida no calendario-horario da EUP para a materia. A de Sesión Maxistral en gran grupo, semanal, é para o avance dos contidos teóricos da materia, a de Problemas en grupo mediano para o avance en problemas, e realizarase semanalmente na mesma franxa horaria que a de prácticas. Se intercalan entre se sesións de problemas con sesións de prácticas, as de prácticas de simulación son para axudar aos estudantes no saber facer práctico do mantemento, mediante a exposición de exemplos de simulación que lles orienten na elaboración das entregas de actividades prácticas asíncronas que se abran en Moodle.
4. Modificacións na avaliación
- Prácticas de laboratorio (computa na avaliación 20%) (con Atención personalizada). Na modalidade presencial, comprende: resolución de casos e visita técnica, onde, a valoración da memoria da visita será baixo o peso do 20%, a condición de que se asistiu a todas as sesións de prácticas e baixo, a tamén, condición de entregar todos e cada un os casos de simulación propostos e ter correctos mínimo o 50% do conxunto das actividades prácticas.

- Prácticas de laboratorio (computa na avaliación 20%) (con Atención personalizada). Na modalidade non presencial, comprenderá só casos de simulación (maior número deles)/deles), no devandito caso o peso do 20% da metodoloxía repartirase por igual entre os casos de simulación que se propuxeron como actividades asíncronas en Moodle, requiríndose como condición asistir de forma regular ás sesións en Teams, que se realizaron mínimo o 80% das actividades prácticas e que estean correctas mínimo o 60% das realizadas.

* Observacións de avaliación
- O control de asistencia só realizarase respecto das sesións nas que haxa presencialidad e ata o momento en que se suspenda a actividade presencial.
- As probas obxectivas oficial (primeira e segunda oportunidade), realizaranse en sesión síncrona de Teams segundo o calendario de exames que estableza o centro, á vez que se abrirá a proba en Moodle: incrementaráselle o tempo no 50% do indicado na guía da materia, para ter en conta o medio da proba en Moodle (formato dixital) e ter que subir escaneos ou fotos das xustificacións a puño e letra dos problemas que inclúan.

1. SITUACIÓNS:

A) Alumnado con dedicación completa:
- Asistencia mínima do 80% en clases de grupos grandes e medianos e participación mínima do 80% das súas actividades.
- Asistencia do 100% en clases de grupos pequenos e realización do 100% das súas actividades.
B) Alumnado con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia:
- Asistencia mínima do 80% en clases de grupos grandes e medianos e participación mínima do 80% das súas actividades.
- Asistencia do 100% en clases de grupos pequenos e realización do 100% das súas actividades.

2. REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:

- Asistir e participar regularmente.
- Entregas de actividades en Moodle (80% de problemas e 100% de prácticas) antes do límite de tempo establecido.
- Que os sumandos con pesos aplicados das metodoloxías cursadas permitan obter unha puntuación de 5 puntos e obter na metodoloxía de prácticas, co peso a aplicado un sumando de mínimo 1 punto (o máximo é 2).
- Os criterios de avaliación en primeira e segunda oportunidade son os mesmos.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizan cambios, pero facilítase a listaxe seguinte para acceso á versión en libro electrónico:

García Garrido, Santiago. A contratación do mantemento industrial : procesos de externalización, contratos e empresas de mantemento / Santiago García Garrido. [Madrid] : Díaz de Santos, 2012 Acceso: http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1695444S1*gag

García Garrido, Santiago. Organizacion e gestion integral de mantemento : manual práctico para a implantación de sistemas de gestion avanzada de mantemento industrial / Santiago Garcia Garrido. Madrid : Diaz de Santos, c2004 Acceso: http://kmelot.biblioteca.udc.es/record=b1561171S1*gag

Norma UNE-EN 13269:2007 Mantemento Consultar en AENORmás
Norma UNE-EN 13306:2011 Terminoloxía do mantemento Consultar en AENORmás

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B9 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
It applies the technicians of the maintenance of an Industrial installation A4
B1
B2
B3
B4
B5
B9
C3
It can carry out the distinct types of maintenance: electrical, electronic and mechanic. A4
B1
B2
B3
B4
B5
B9
C3
It applies the concepts of reliability inside the maintenance. A4
B1
B2
B3
B4
B5
B9
C3
It is able to interpret the technical information and other sources of information, in spanish and english. A4
B1
B2
B3
B4
B5
B9
C3

Contents
Topic Sub-topic
SUBJECT I. KNOWLEDGE OF THE MATERIAL. (Content: industrial Maintenance) - Nature and classification of the material: Material of production. The peripheral material. Installations.
- Inventory of the park of material: functional Division and coding.
- Historical file of the machinery: The dossier-machine. Utility and exploitation of the historical.
SUBJECT II. INTRODUCTION TO THE ENGINEERING OF THE MAINTENANCE. (Content: Mantenimineto Industrial and Reliability) - The maintenance correctivo: palliative Maintenance and curativo.0
- The preventive maintenance: Concepts and aims. Laws of degradation.
- Systematic maintenance. Conditional or predictive maintenance.
- The Total Productive Maintenance (TPM): Introduction and concept.
- Other activities of the service of maintenance: Improvement, modernisation, renewal and reconstruction.
SUBJECT III. TYPES OF MAINTENANCE. (Content: Industrial Maintenance and special Maintenances) - Nature and classification of the material: -The maintenance correctivo: palliative Maintenance and curative.
- The preventive maintenance: Concepts and aims. Laws of degradation.
- Systematic maintenance. Conditional or predictive maintenance.
- The Total Productive Maintenance (TPM): Introduction and concept.
- Other activities of the service of maintenance: Improvement, modernisation, renewal and reconstruction.
SUBJECT IV. MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL MAINTENANCE. (Content: Industrial Maintenance, special Maintenances and Reliability) - Study of the failures, tax of failure.
- Mantemento Centred na Fiabilidade (RCM).
- Analysis of costs of maintenance.
- Planning of the maintenance. Charts of GANT and PERT.
- Computer-aided maintenance GMAO.
- Collected, analysis of data and diagnose.
SUBJECT V. SPECIAL MAINTENANCES. (Contained special maintenances) - Maintenance mechanical teams: thermography and thermometry, lubricación and vibration.
- Maintenance electrical and electronic teams.
SUBJECT SAW. SPECIFIC STANDARDS ON THE MAINTENANCE. (Content: Specific standards on maintenance) Standard UNE and disposals:
- Standard UNE - EN 13306:2018 Terminology of the maintenance.
- Standard UNE - EN 13269:2016 Guide for to preparation of agreements of maintenance. -
- Standard UNE - EN 13460:2009. Documents for the maintenance.
- Standard UNE - EN 15341:2008 Indicators of performance of maintenance.
- Standard UNE - CEN/TR 15628: 2015 Qualification of the personnel of mantemiento.
- Standard UNE - EN 151001:2011 Indicators of mantenibilidad of industrial devices.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A4 B2 B3 B4 B5 12 20 32
Laboratory practice A4 B1 B2 B4 B5 C3 7.5 18 25.5
Problem solving A4 B1 B2 B3 B4 B5 B9 C3 12 38 50
Objective test A4 B1 B2 B3 B4 B5 2 1 3
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech - Explanation of each one of the subjects of the programming with support of presentations type powerpoint and videos, except the parts that entregen for reading.
- Explanation of the operation of teams of measure used in the maintenance.
- Some turns of opening debate.
Laboratory practice Realisation of diverse practical experiences of the developed in the contents of the matter,serve to reinforce and contrast the technical knowledges purchased.
Problem solving - They will realise problems type and questions developed by the professor, to end of clarificar the exposed concepts in the sessions magistrales.
- To mark this activity will propose some problems related with the theoretical subjects that, or realised by the student in class, or will resolve by the student freely, after which will send them by moodle to the professor for his punctuation, which will reach if the development and solution are correct, as long as the deliveries are inside the term established in each one of them.
Objective test - It will realise a proof objective at the end on of the subjects worked the long of the course.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Problem solving
Description
They will realise mainly in the corresponding tutorias and in the transcurso of the class, bién to initiative of the student, or proposal of the professor. It will procure individual attention each student in the resolution of problems and in the practices, improving the initiative and the personal work of the student.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A4 B1 B2 B4 B5 C3 They will compute until 20% of the final note if it has 100% of assistance and presents a brief description-apt final memory. They are compulsory and his no realisation, or if realising does not reach 50% of his weight, prevents the superación of the matter. 20
Objective test A4 B1 B2 B3 B4 B5 -Proof to realise in the corresponding official announcements and will mark with one maximum of 40% of the final note.
-It is voluntary, reach or no the 5 in the sum of the contributions to final note of the reached in the others methodologies of evaluation allows to go up the note in his contribution like addend in the final note (until in 4 points).
-The length of the objective proof will be of 2 hours and will consist of 20 questions of equal value, being able to be type test with one or several solutions or of short answer, where at least three will be exercises on the subjects worked along the course.
- The length is expandable for the student that have conceded adaptation to the diversity that estimate % of additional time established by the service ADI of the UDC.
40
Guest lecture / keynote speech A4 B2 B3 B4 B5 Will take into account the regular and active assistance of the student to the sessions with 10% of the final note. The assistance has to be upper to 80% of the sessions so that it compute the checkpoint like addend of the final note. 10
Problem solving A4 B1 B2 B3 B4 B5 B9 C3 The proofs written of resolution of problems will contribute to the final punctuation with a maximum of 30% of the note reached in the group of them (correct the total of them on 10 and applies 30%). The 10 of the same will distribute by the same between the number of proofs that realise in the academic course. Owe minimum to assist to 80% of the sessions and realise 80% of his proofs. 30
 
Assessment comments

The final punctuation will be:

The sum of the active assistance to sessions magistrales if minimum assisted  of active form to 80% of them (until 1 point), more the one of practices, having assisted to 100% and realised 100% of his activities having realised correct minimum 50% of the group, condition to be able to value the memory of the technical visit (until 2 points), and more the punctuation reached in the total of the proofs of solution of problems realised along the course, having assisted to 80% of them and realised minimum the delivery of 80% of his activities (until 3 points delivered the weight by the same between the activities of problems proposed). When the sum of these three addends do not reach the five or, reaching or surpassing, wants to go up  note will have to realise the objective proof and will add  his punctuation on ten affected by the forty by one hundred, and thus, until a maximum of 4 points, as new adding of the final note.

Not arriving to the five in the sum of assistance, problems and practical and not to presenting to the objective proof official, the punctuation will be the sum of the addends reached in the methodologies where assisted  and realised in the percentage indicated. The no presented will be for the cases in which it have not assisted  and realised at all or in the percentages established.

.


Sources of information
Basic Gómez de León, Félix Cesáreo (). Tecnología del mantenimiento industrial. Murcia : Universidad de Murcia, 1998
Monchy, Fransois. (). Teoría y práctica del mantenimiento industrial. París : Masson, 1990

BÁSICA

Tecnología del mantenimiento industrial

Gómez de León, Félix Cesáreo.

Murcia : Universidad de Murcia, 1998

Teoría y práctica del mantenimiento industrial

Monchy, Fransois.

París : Masson, 1990

Organización y gestión del mantenimiento: manual práctico para la implantación de sistemas de gestión avanzados de mantenimiento industrial

García Garrido, Santiago.

Madrid : Díaz de Santos, [2003]

Teoría y práctica del mantenimiento industrial avanzado

González Fernández, Francisco Javier.

Madrid : Fundación Confemetal, [2011]

La contratación del mantenimiento industrial : procesos de externalización, contratos y empresas de mantenimiento

García Garrido, Santiago

[Madrid] : Diaz de Santos, [2010]

KELLY, A.; HARRIS, M.J: Gestión del mantenimiento industrial. Ed. Fundación REPSOL.S.L. 1998

Complementary

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Técnicas para el mantenimiento y diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas.

M. Ferandes Cabanas y otros.

Marcombo, 1998.

Teoría y Práctica del Mantenimiento Industrial.

François Monchy.

Ed. Masson.

Gestión Integral de Mantenimiento” Navarro, Pastor y Mugaburu,

Ed. Marcombo.

Manual de mantenimiento de instalaciones industriales,

Baldin; L. Furlanetto.

Gustavo-Gili.

Manual del Mantenimiento Industrial (2 tomos), Robert C. Rosaler.

McGraw-Hill.

Tecnología del mantenimiento industrial, Felix Cesáreo Gómez de León, , , SP-Universidad de Murcia.

NORMATIVA SOBRE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Gestión del mantenimiento.

Madrid : AENOR, 2011.

Criterios de interpretación para la aplicación de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en empresas de montaje y mantenimiento industrial.

Madrid : AENOR, [2004]

 

UNE-ENV 13269:2003. Mantenimiento.

UNE-EN 13306:2002. Terminología del mantenimiento


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Statistics/770G01008
Business Management/770G01010
Materials Science/770G01009

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Industrial Management/Industrial Organisation/770G01038
Electronic Instrumentation I/770G01027
Control Engineering/770G01028

Subjects that continue the syllabus
Graduation Proyect /Bachelor Thesis/770G01045

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.