Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Oficina Técnica (Formación dual) Código 770G02139
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
López Vázquez, José Antonio
Correo electrónico
jose.lopez@udc.es
Profesorado
López Vázquez, José Antonio
Correo electrónico
jose.lopez@udc.es
Web
Descrición xeral O estudante coñecerá a estrutura organizativa da Oficina Técnica e as funcións propias desta nunha contorna real (empresa), dedicando unha especial atención á elaboración, documentación e xestión de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán modificacións.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados.
Continuarase co desenvolvemento dos traballos de xeito non presencial dentro das datas previstas. No caso de que non sexa factible a realización dos traballos asignados, substituiranse por outras actividades acordadas entre os titores e o estudante.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Non se realizarán modificacións

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías realizaranse a través de Teams, Moodle e correo electrónico segundo a necesidade dos estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Non hay modificacións

*Observacións de avaliación:5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A23 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
A37 Realización e interpretación de planos normalizados mediante o manexo e utilización da simboloxía, normas e regulamentos máis adecuados
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñece as atribucións e facultades que lle confiren as leis de atribucións. A1
B4
C7
Adquire coñecementos para a redacción e interpretación de documentos técnicos propios da enxeñaría A3
A23
B2
B11
C1
C7
Interpreta os conceptos e normas fundamentais relacionados con proxectos industriais. A4
A23
Interpreta e prepara a documentación técnica específica dun proxecto do ámbito da enxeñaría industrial. A2
A3
A4
A37
B2
B4
B5
B11
Comprende e aplica coñecementos de Lexislación A4
B4
B5
Entende as funcións dos axentes relacionados co proxecto de enxeñaría. A2
A23
B2
B5
B11
C7

Contidos
Temas Subtemas
A ENXEÑARÍA COMO PROFESIÓN

A OFICINA TÉCNICA DE PROXECTOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS.

METODOLOXÍA E MORFOLOXÍA DO PROXECTO DE ENXEÑARÍA

NORMATIVA LEGAL SOBRE PROXECTOS
DIRECCIÓN DE PROXECTOS

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A23 A37 B2 B4 B5 B11 C1 C7 148 0 148
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Desenvolvemento, redacción e presentación de proxectos e traballos indivualmente e
en equipo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Os traballos estarán titorizados por un titor profesional e por un titor académico, que serán os encargados de que se realicen correctamente.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A23 A37 B2 B4 B5 B11 C1 C7 Realizarase a valoración dos traballos tutelados desenvolvidos na empresa. 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica GÓMEZ-SENENT MARTÍNEZ, E. (). CUADERNOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS.. VALENCIA. UNIVERSIDAD
LOZANO APOLO, G. (). CURSO DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, GRÁFICOS, MEMORIAS, REPRESENTACIONES TÉCNICA Y PATENTES. GIJÓN. CONSULTORÍAS TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
MORILLA ABAD, I. (). GUÍA METODOLÓGICA Y PRÁCTICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS. MADRI. C.O.I. de CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
MERCHÁN GABALDÓN, F. (). MANUAL PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS. MADRID. DOSSAT
SEVILLA LÓPEZ, J. M. (). MANUAL PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MADRID. DOSSAT
BRUSOLA SIMÓN, F. (). OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS. VALENCIA. S. P. de la U.P. de VALENCIA
COS CASTILLO, M (). TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. DIRECCIÓN DE PROYECTOS. MADRID. SÍNTESIS
COS CASTILLO, M (). TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. INGENIERÍA DE PROYECTOS. MADRID. SÍNTESIS

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión Gráfica/770G02005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/770G02045

Observacións
<p><strong>Recomendacións Sostenibilidade Medio Ambiente, Persoa e Igualdade de Xénero</strong></p> <p>Para a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: <p>1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático <p>1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos <p>1.3. De se realizar en papel: <p>- Non se empregarán plásticos. <p>- Realizaranse impresións a dobre cara. <p>- Empregarase papel reciclado. <p>- Evitarase a impresión de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías