Identifying Data 2020/21
Subject (*) Technical Office (Dual Formation) Code 770G02139
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
López Vázquez, José Antonio
E-mail
jose.lopez@udc.es
Lecturers
López Vázquez, José Antonio
E-mail
jose.lopez@udc.es
Web
General description O estudante coñecerá a estrutura organizativa da Oficina Técnica e as funcións propias desta nunha contorna real (empresa), dedicando unha especial atención á elaboración, documentación e xestión de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán modificacións.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados.
Continuarase co desenvolvemento dos traballos de xeito non presencial dentro das datas previstas. No caso de que non sexa factible a realización dos traballos asignados, substituiranse por outras actividades acordadas entre os titores e o estudante.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Non se realizarán modificacións

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías realizaranse a través de Teams, Moodle e correo electrónico segundo a necesidade dos estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Non hay modificacións

*Observacións de avaliación:5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A23 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
A37 Realización e interpretación de planos normalizados mediante o manexo e utilización da simboloxía, normas e regulamentos máis adecuados
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñece as atribucións e facultades que lle confiren as leis de atribucións. A1
B4
C7
Adquire coñecementos para a redacción e interpretación de documentos técnicos propios da enxeñaría A3
A23
B2
B11
C1
C7
Interpreta os conceptos e normas fundamentais relacionados con proxectos industriais. A4
A23
Interpreta e prepara a documentación técnica específica dun proxecto do ámbito da enxeñaría industrial. A2
A3
A4
A37
B2
B4
B5
B11
Comprende e aplica coñecementos de Lexislación A4
B4
B5
Entende as funcións dos axentes relacionados co proxecto de enxeñaría. A2
A23
B2
B5
B11
C7

Contents
Topic Sub-topic
A ENXEÑARÍA COMO PROFESIÓN

A OFICINA TÉCNICA DE PROXECTOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS.

METODOLOXÍA E MORFOLOXÍA DO PROXECTO DE ENXEÑARÍA

NORMATIVA LEGAL SOBRE PROXECTOS
DIRECCIÓN DE PROXECTOS

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A23 A37 B2 B4 B5 B11 C1 C7 148 0 148
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Desenvolvemento, redacción e presentación de proxectos e traballos indivualmente e
en equipo.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Os traballos estarán titorizados por un titor profesional e por un titor académico, que serán os encargados de que se realicen correctamente.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A23 A37 B2 B4 B5 B11 C1 C7 Realizarase a valoración dos traballos tutelados desenvolvidos na empresa. 100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic GÓMEZ-SENENT MARTÍNEZ, E. (). CUADERNOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS.. VALENCIA. UNIVERSIDAD
LOZANO APOLO, G. (). CURSO DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, GRÁFICOS, MEMORIAS, REPRESENTACIONES TÉCNICA Y PATENTES. GIJÓN. CONSULTORÍAS TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
MORILLA ABAD, I. (). GUÍA METODOLÓGICA Y PRÁCTICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS. MADRI. C.O.I. de CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
MERCHÁN GABALDÓN, F. (). MANUAL PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS. MADRID. DOSSAT
SEVILLA LÓPEZ, J. M. (). MANUAL PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. MADRID. DOSSAT
BRUSOLA SIMÓN, F. (). OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS. VALENCIA. S. P. de la U.P. de VALENCIA
COS CASTILLO, M (). TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. DIRECCIÓN DE PROYECTOS. MADRID. SÍNTESIS
COS CASTILLO, M (). TEORÍA GENERAL DEL PROYECTO. INGENIERÍA DE PROYECTOS. MADRID. SÍNTESIS

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Expresión Gráfica/770G02005

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Final Degree Proyect/770G02045

Other comments
<p><strong>Recomendacións Sostenibilidade Medio Ambiente, Persoa e Igualdade de Xénero</strong></p> <p>Para a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: <p>1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático <p>1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos <p>1.3. De se realizar en papel: <p>- Non se empregarán plásticos. <p>- Realizaranse impresións a dobre cara. <p>- Empregarase papel reciclado. <p>- Evitarase a impresión de borradores.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.