Identifying Data 2020/21
Subject (*) Industrial Management (Dual formation) Code 770G02140
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Bouza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
Lecturers
Bouza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
Web
General description A formación dual permite que o alumnado integre os coñecementos adquiridos no contexto académico e profesional, favorecendo así a adquisición de competencias que lles preparen para o exercicio das súas actividades profesionais, faciliten a súa empleabilidad e fomenten a súa capacidade de emprendemento. Trátase dun proceso de formación estruturado, organizado e consensuado no que as persoas encargadas de tutelar ao estudante na empresa e na universidade comparten unha importante responsabilidade formativa.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos: Sen cambios nos contidos
2. Metodoloxías A decisión que se adopte terá que ser acordada polo/a estudante e polas persoas encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario, e ratificada polo centro co procedemento que se determine:
- Continuar co desenvolvemento da formación dual de maneira non presencial. - Manter a formación dual na modalidade presencial, sempre que se garanta que se respectan os parámetros das autoridades sanitarias.
-Substituír a formación dual por outras actividades propostas polos titores. "
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías realizaranse a través de TEAMS, Moodle e correo electrónico.
4. Modificacións na avaliación Non hai modificacións na avaliación da materia
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizarán cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
A22 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B11 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer e aplicar ferramentas cualitativas e cuantitativas de planificación e control da producción. A2
A22
B4
B11
C3
Coñecer e aplicar técnicas de xestión de stocks A2
A22
B11
C3
Identificar e aplicar conceptos clave na xestión da cadea de suministro A2
A22
Coñecer e aplicar técnicas de xestión de proxectos. A2
A22
B4
B11
C3
Coñecer ferramentas para a xestión e optimización dos sistemas de producción. A2
A22
C3

Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE I:A XESTIÓN DA PRODUCCIÓN
BLOQUE II: A XESTIÓN DE STOKS E A CADEA DE SUMINISTRO
BLOQUE III: PLANIFICACIÓN E CONTROL DA PRODUCCIÓN
BLOQUE IV: XESTIÓN DE PROXECTOS

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A2 A22 B4 B11 C3 148 0 148
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Os traballos a realizar na empresa quedarán establecidos no programa formativo e irán ditrixidos a que o alumnado alcance as competencias establecidas na materia.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
O estudante terá un seguimento personalizado por parte de dous titores: o da universidade e o da empresa.
Ambos os titores serán os encargados de realizar o seguimento do desenvolvemento e execución das tarefas e traballos programados, de maneira que se garanta a adquisición das competencias. Programaranse reunións do titor da entidade, titor académico e estudante, a metade e final da estancia de prácticas.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A2 A22 B4 B11 C3 O estudante entregará dous informes de seguimento, a metade de cada cuadrimestre, que recollerán a descrición concreta e detallada das tarefas e traballos que vai desenvolvendo, departamentos da entidade aos que está a ser asignado e unha relación dos problemas que se lle van expondo e o procedemento que seguiu para a súa resolución. Redactará tamén unha memoria final na que valore as competencias adquiridas e avalíe a idoneidade das prácticas realizadas.
A avaliación das competencias e resultados de aprendizaxe obterase considerando os informes de ambos os titores e a memoria presentada polo estudante.
100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.