Identifying Data 2020/21
Subject (*) Graphic Engineering (Dual formation) Code 770G02141
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
Fernández Ibáñez, María Isabel
E-mail
isabel.fibanez@udc.es
Lecturers
Fernández Ibáñez, María Isabel
E-mail
isabel.fibanez@udc.es
Web
General description
A formación dual permite que o alumnado integre os coñecementos adquiridos no contexto académico e profesional, favorecendo así a adquisición de competencias que lles preparen para o exercicio das súas actividades profesionais, faciliten a súa empleabilidad e fomenten a súa capacidade de emprendemento.
Trátase dun proceso de formación estruturado, organizado e consensuado no que as persoas encargadas de tutelar ao estudante na empresa e na universidade comparten unha importante responsabilidade formativa.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos:
Sen cambios nos contidos

2. Metodoloxías
A decisión que se adopte terá que ser acordada polo/a estudante e polas persoas encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario, e ratificada polo centro co procedemento que se determine:
- Continuar co desenvolvemento da formación dual de maneira non presencial.
- Manter a formación dual na modalidade presencial, sempre que se garanta que se respectan os parámetros das autoridades sanitarias.
-Substituír a formación dual por outras actividades propostas polos titores. "

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías realizaranse a través de TEAMS, Moodle e correo electrónico segundo a necesidade dos estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Non hai modificacións na avaliación da materia

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios
?

Study programme competencies
Code Study programme competences

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
É capaz de elaborar e interpretar planos e esquemas de instalacións industriais. A37
B1
B5
B11
C2
É capaz de traballar nunha contorna gráfica tanto de forma autónoma como colaborativa A37
B1
B5
B11
C2
É capaz de elaborar a documentación gráfica e informes de datos do proxecto A37
B5
B11
C2

Contents
Topic Sub-topic
Debuxo de instalacións industriais
Interpretación de planos e esquemas de instalacións e equipos industriais
Aplicacións de Deseño Asistido por Computador e BIM

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A37 A36 B1 B5 B11 C3 150 0 150
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Os obxectivos perseguidos son, entre outros, que o estudante:
Xestione, seleccione e sexa capaz de sintetizar a información que necesite.
Coñeza a normativa vixente que haberá de ter en conta no traballo profesional de enxeñaría.
Aplique os seus coñecementos teóricos á representación de pezas ou instalacións industriais
Desenvolver e potenciar nos estudantes habilidades de comunicación, procura de información, resolución de problemas.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
O estudante terá un seguimento personalizado por parte de dous titores: o da universidade e o da empresa.
Ambos os titores serán os encargados de realizar o seguimento do desenvolvemento e execución das tarefas e traballos programados, de maneira que se garanta a adquisición das competencias. Programaranse reunións do titor da entidade, titor académico e estudante, a metade e final da estancia de prácticas.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A37 A36 B1 B5 B11 C3 O estudante entregará dous informes de seguimento, a metade de cada cuadrimestre, que recollerán a descrición concreta e detallada das tarefas e traballos que vai desenvolvendo, departamentos da entidade aos que está a ser asignado e unha relación dos problemas que se lle van expondo e o procedemento que seguiu para a súa resolución. Redactará tamén unha memoria final na que valore as competencias adquiridas e avalíe a idoneidade das prácticas realizadas e o que estas lle achegaron á súa formación.
A avaliación das competencias e resultados de aprendizaxe obterase considerando os informes de ambos os titores e a memoria presentada polo estudante.
100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.