Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Enxeñaría Gráfica (Formación Dual) Código 770G02141
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Fernández Ibáñez, María Isabel
Correo electrónico
isabel.fibanez@udc.es
Profesorado
Fernández Ibáñez, María Isabel
Correo electrónico
isabel.fibanez@udc.es
Web
Descrición xeral
A formación dual permite que o alumnado integre os coñecementos adquiridos no contexto académico e profesional, favorecendo así a adquisición de competencias que lles preparen para o exercicio das súas actividades profesionais, faciliten a súa empleabilidad e fomenten a súa capacidade de emprendemento.
Trátase dun proceso de formación estruturado, organizado e consensuado no que as persoas encargadas de tutelar ao estudante na empresa e na universidade comparten unha importante responsabilidade formativa.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos:
Sen cambios nos contidos

2. Metodoloxías
A decisión que se adopte terá que ser acordada polo/a estudante e polas persoas encargadas da súa titorización na entidade colaboradora e no centro universitario, e ratificada polo centro co procedemento que se determine:
- Continuar co desenvolvemento da formación dual de maneira non presencial.
- Manter a formación dual na modalidade presencial, sempre que se garanta que se respectan os parámetros das autoridades sanitarias.
-Substituír a formación dual por outras actividades propostas polos titores. "

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
As titorías realizaranse a través de TEAMS, Moodle e correo electrónico segundo a necesidade dos estudantes.

4. Modificacións na avaliación
Non hai modificacións na avaliación da materia

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios
?

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
É capaz de elaborar e interpretar planos e esquemas de instalacións industriais. A37
B1
B5
B11
C2
É capaz de traballar nunha contorna gráfica tanto de forma autónoma como colaborativa A37
B1
B5
B11
C2
É capaz de elaborar a documentación gráfica e informes de datos do proxecto A37
B5
B11
C2

Contidos
Temas Subtemas
Debuxo de instalacións industriais
Interpretación de planos e esquemas de instalacións e equipos industriais
Aplicacións de Deseño Asistido por Computador e BIM

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A37 A36 B1 B5 B11 C3 150 0 150
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Os obxectivos perseguidos son, entre outros, que o estudante:
Xestione, seleccione e sexa capaz de sintetizar a información que necesite.
Coñeza a normativa vixente que haberá de ter en conta no traballo profesional de enxeñaría.
Aplique os seus coñecementos teóricos á representación de pezas ou instalacións industriais
Desenvolver e potenciar nos estudantes habilidades de comunicación, procura de información, resolución de problemas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O estudante terá un seguimento personalizado por parte de dous titores: o da universidade e o da empresa.
Ambos os titores serán os encargados de realizar o seguimento do desenvolvemento e execución das tarefas e traballos programados, de maneira que se garanta a adquisición das competencias. Programaranse reunións do titor da entidade, titor académico e estudante, a metade e final da estancia de prácticas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A37 A36 B1 B5 B11 C3 O estudante entregará dous informes de seguimento, a metade de cada cuadrimestre, que recollerán a descrición concreta e detallada das tarefas e traballos que vai desenvolvendo, departamentos da entidade aos que está a ser asignado e unha relación dos problemas que se lle van expondo e o procedemento que seguiu para a súa resolución. Redactará tamén unha memoria final na que valore as competencias adquiridas e avalíe a idoneidade das prácticas realizadas e o que estas lle achegaron á súa formación.
A avaliación das competencias e resultados de aprendizaxe obterase considerando os informes de ambos os titores e a memoria presentada polo estudante.
100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías