Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Traballo Fin de Grao Código 770G02145
Titulación
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 18
Idioma
Castelán
Modalidade docente Non presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Casteleiro Roca, José Luis
Chouza Gestoso, Jesus Diego
Couce Casanova, Antonio
Graña Lopez, Manuel angel
Jove Pérez, Esteban
López Vázquez, José Antonio
Quintián Pardo, Héctor
Saa Filgueiras, Carlos
Correo electrónico
jose.luis.casteleiro@udc.es
jesus.chouza@udc.es
antonio.coucec@udc.es
manuel.grana@udc.es
esteban.jove@udc.es
jose.lopez@udc.es
hector.quintian@udc.es
carlos.saa@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen Mantéñense todas as metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se modifican As metodoloxías docentes que requiren presencialidad, pasan a impartirse de forma non presencial mediante Teams e/ou Moodle.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Moodle, Teams e Correo Electrónico de acordo co horario de Titorías publicado.
4. Modificacións na avaliación
Sen cambios *Observacións de avaliación: Mantense todas as observacións contidas na guía docente.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Sen cambios

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A34 Capacidade para a elaboración, presentación e defensa, ante un tribunal universitario, dun exercicio orixinal consistente nun proxecto no ámbito da enxeñaría industrial de natureza profesional en que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A2
A3
A4
A5
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C3

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba oral A34 4 0 4
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C3 0 0 0
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba oral
Traballos tutelados

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C3 0
Proba oral A34 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías