Identifying Data 2020/21
Subject (*) Final Degree Proyect Code 770G02145
Study programme
Grao en Enxeñaría Eléctrica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 18
Language
Spanish
Teaching method Non-attendance
Prerequisites
Department Enxeñaría Industrial
Coordinador
E-mail
Lecturers
Casteleiro Roca, José Luis
Chouza Gestoso, Jesus Diego
Couce Casanova, Antonio
Graña Lopez, Manuel angel
Jove Pérez, Esteban
López Vázquez, José Antonio
Quintián Pardo, Héctor
Saa Filgueiras, Carlos
E-mail
jose.luis.casteleiro@udc.es
jesus.chouza@udc.es
antonio.coucec@udc.es
manuel.grana@udc.es
esteban.jove@udc.es
jose.lopez@udc.es
hector.quintian@udc.es
carlos.saa@udc.es
Web
General description
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se modifican os contidos
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen Mantéñense todas as metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se modifican As metodoloxías docentes que requiren presencialidad, pasan a impartirse de forma non presencial mediante Teams e/ou Moodle.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Moodle, Teams e Correo Electrónico de acordo co horario de Titorías publicado.
4. Modificacións na avaliación
Sen cambios *Observacións de avaliación: Mantense todas as observacións contidas na guía docente.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Sen cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Capacidade para a redacción, firma, desenvolvemento e dirección de proxectos no ámbito da enxeñaría industrial, e en concreto da especialidade de electricidade.
A2 Capacidade para planificar, presupostar, organizar, dirixir e controlar tarefas, persoas e recursos.
A3 Capacidade para realizar medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos e informes.
A4 Capacidade de xestión da información, manexo e aplicación das especificacións técnicas e da lexislación necesarias no exercicio da profesión.
A5 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e medioambiental das solucións técnicas actuando con ética, responsabilidade profesional e compromiso social, e buscando sempre a calidade e mellora continua.
A34 Capacidade para a elaboración, presentación e defensa, ante un tribunal universitario, dun exercicio orixinal consistente nun proxecto no ámbito da enxeñaría industrial de natureza profesional en que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas.
B1 Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade e razoamento crítico.
B2 Capacidade de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
B3 Capacidade de traballar nun contorno multilingüe e multidisciplinar.
B4 Capacidade de traballar e aprender de forma autónoma e con iniciativa.
B5 Capacidade para empregar as técnicas, habilidades e ferramentas da enxeñaría necesarias para a práctica desta.
B6 Capacidade de usar adecuadamente os recursos de información e aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións na enxeñaría.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
A1
A2
A3
A4
A5
A34
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C3

Contents
Topic Sub-topic

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Speaking test A34 4 0 4
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A5 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C3 0 0 0
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Speaking test
Supervised projects

Personalized attention
Methodologies
Description


Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A5 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C3 0
Speaking test A34 100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.