Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
8 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Artes Plásticas e Visuais
 Asignaturas
  Didáctica. currículo e organización escolar
Abrir nova vista Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Didáctica. currículo e organización escolar Código 652611001
Titulación
8 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Artes Plásticas e Visuais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Mendez Garcia, Rosa Maria
Correo electrónico
rosa.mendez@udc.es
Profesorado
Mendez Garcia, Rosa Maria
Rego Agraso, Laura
Correo electrónico
rosa.mendez@udc.es
laura.rego@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia pretende o desenvolvemento de capacidades que permitan ao alumnado configurar un marco integrador e interrelacional da súa práctica no ámbito do sistema educativo. Didáctica, Currículo e Organización Escolar facilita a adquisición de coñecementos epistemolóxicos da Pedagoxía, da Didáctica e da Organización Escolar, así como o desenvolvemento de habilidades e destrezas dacordo cunha intervención informada e comprometida coa atención á diversidade. Os principais temas e núcleos de coñecemento que se tratarán están orientados ao estudo da escola como organización, á reflexión sobre o concepto de currículo, e á análise do proceso de ensino-aprendizaxe desde a súa planificación, desenvolvemento e avaliación.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se realizarán cambios nos contidos da materia. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen - Lecturas - Portafolios do alumno/a (computa na avaliación) - Atención personalizada - Sesión maxistral *Metodoloxías docentes que se modifican - Proba mixta. Non se realizará e no seu lugar levarase a cabo unha “Proba de solución de problemas” que para o alumnado que cumpra cos criterios de asistencia da docencia presencial impartida ata o momento, será de carácter grupal. Para o alumnado non asistente, a devandita proba será de carácter individual. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Indica as ferramentas empregadas (Moodle, Teams, etc.). Para cada unha, indica a temporalidade (por exemplo a frecuencia semanal de realización) e descrición de como se desenvolve. - Correo electrónico. Diariamente para a resolución de dúbidas puntuais e, no caso de que o volume de correos así o requira, as consultas serán arquivadas e respondidas no horario de titorías establecido pola profesora. - Moodle. Repositorio de documentos de lectura (obrigatorios e adicionais). Publicación de indicacións para a realización do Portafolios do alumnado e a proba de Resolución de problemas. Publicación de cualificacións finais provisionais e definitivas. Poderán existir “Foros de actividade específica” ou “ Foros temáticos asociados aos módulos” no caso de ser preciso. - Microsoft Teams. A profesora estará dispoñible a través de Teams nos horarios oficialmente destinados á materia, tanto para a realización de actividades docentes como de titorías. Tamén se desenvolverán sesións de titoría de acordo aos horarios oficiais e opcionalmente a petición do alumnado en función das súas posibilidades de conectividade, así como sesións de revisión de traballos e cualificacións finais. 4. Modificacións na avaliación Indica como queda a avaliación unha vez aplicadas as modificacións, sinalando a metodoloxía (% no peso da cualificación) e a súa descrición. As metodoloxías que se terán en conta para a configuración da nota final serán: Portafolios do alumnado (70%): Mantense esta metodoloxía nas mesmas condicións que se establecen na guía docente da materia. Solución de problemas (30%): Para o alumnado que cumpre cos criterios de asistencia ás actividades presenciais realizadas ata o momento, a proba será de carácter grupal. No caso do alumnado que non cumpra con dita asistencia, a proba será de carácter individual. Na mañá da data oficial fixada para a realización do exame da materia publicaranse na Moodle as características dun caso a analizar con base nunha serie de preguntas orientativas. A análise do caso implicará dar un tratamento global aos contidos abordados na materia. O alumnado disporá até o final dese día para resolver individualmente o problema e entregalo pola Moodle a través dunha tarefa que se abrirá para este fin. O documento debe ser realizado con letra de imprenta e poderá entregarse tanto nun formato de arquivo de texto (.doc, ,docx, rtf, etc.) ou en .pdf. No caso de que o alumnado non teña as condicións necesarias para cumprir co requisito anterior, deberá comunicalo ás docentes o antes posible para poder realizar os axustes oportunos. *Observacións de avaliación: (Para o alumnado con dedicación completa, alumnado a tempo parcial, requisitos para superar a materia, condicións da avaliación na 2ª oportunidade, etc.) *Observacións de avaliación: Mantéñense as mesmas que figuran na guía docente, agás que o cómputo da asistencia, só se realizará respecto das sesións que houbo presenciais ata o momento no que se suspendeu a actividade presencial. Para superar a materia será preciso aprobar as dúas partes que compoñen a avaliación (portafolios e proba de solución de problemas). Na segunda oportunidade de avaliación a proba de solución de problemas será de carácter individual para todo o alumnado que teña que facer uso dela. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se realizarán cambios. Todos os documentos de uso obrigatorio da materia estarán dixitalizados en Moodle. 1. Modificaciones en los contenidos No se realizarán cambios en los contenidos de la materia. 2. Metodologías Metodologías docentes que se mantienen - Lecturas - Portafolios del alumno/a (computa en la evaluación) - Atención personalizada - Sesión maxistral. Metodologías docentes que se modifican - Prueba mixta. No se realizará y en su lugar se llevará a cabo una “Prueba de solución de problemas” que para el alumnado que cumpla con los criterios de asistencia de la docencia presencial impartida hasta el momento, será de carácter grupal. Para el alumnado no asistente, dicha prueba será de carácter individual. 3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado Indica las herramientas empleadas (Moodle, Teams, etc.). Para cada una, indica la temporalidad (por ejemplo la frecuencia semanal de realización) y descripción de cómo se desarrolla. - Correo electrónico. Diariamente para la resolución de dudas puntuales y, en caso de que el volumen de correos así lo requiera, las consultas serán archivadas y respondidas en el horario de tutorías establecido por la profesora. - Moodle. Repositorio de documentos de lectura (obligatorios y adicionales). Publicación de indicaciones para la realización del Portafolios del alumnado y la prueba de Resolución de problemas. Publicación de calificaciones finales provisionales y definitivas. Podrán existir “Foros de actividad específica” o “ Foros temáticos asociados a los módulos” en el caso de ser preciso. - Microsoft Teams. La profesora estará disponible a través de Teams en los horarios oficialmente destinados a la materia, tanto para la realización de actividades docentes como de tutorías. También se desarrollarán sesiones de tutoría de acuerdo a los horarios oficiales y opcionalmente a petición del alumnado en función de sus posibilidades de conectividad, así como sesiones de revisión de trabajos y calificaciones finales. 4. Modificaciones en la evaluación Indica como queda la evaluación una vez aplicadas las modificaciones, señalando la metodología (% en el peso de la calificación) y su descripción. Las metodologías que se tendrán en cuenta para la configuración de la nota final serán: Portafolios del alumnado (70%): Se mantiene esta metodología en las mismas condiciones que se establecen en la guía docente de la materia. Solución de problemas (30%): Para el alumnado que cumple con los criterios de asistencia a las actividades presenciales realizadas hasta el momento, la prueba será de carácter grupal. En el caso del alumnado que no cumpla con dicha asistencia, la prueba será de carácter individual. En la mañana de la fecha oficial fijada para la realización del examen de la materia se publicarán en la Moodle las características de un caso a analizar con base en una serie de preguntas orientativas. El análisis del caso implicará dar un tratamiento global a los contenidos abordados en la materia. El alumnado dispondrá hasta el final del día para resolver individualmente el problema y entregarlo por la Moodle a través de una tarea que se abrirá para este fin. El documento debe ser realizado con letra de imprenta y podrá entregarse tanto en un formato de archivo de texto (. doc, , docx, rtf, etc.) o en .pdf. En caso de que el alumnado no tenga las condiciones necesarias para cumplir con el requisito anterior, deberá comunicarlo a las docentes lo antes posible para poder realizar los ajustes oportunos. Observaciones de evaluación: (Para el alumnado con dedicación completa, alumnado a tiempo parcial, requisitos para superar la materia, condiciones de la evaluación en la 2ª oportunidad, etc.) Observaciones de evaluación: Se mantienen las mismas que figuran en la guía docente, excepto que el cómputo de la asistencia, solo se realizará respeto de las sesiones que hubo presenciales hasta el momento en el que se suspendió la actividad presencial. Para superar la materia será preciso aprobar las dos partes que componen la evaluación (portafolios y prueba de solución de problemas). En la segunda oportunidad de evaluación la prueba de solución de problemas será de carácter individual para todo el alumnado que tenga que hacer uso de ella. 5. Modificaciones de la bibliografía o webgrafía No se realizarán cambios. Todos los documentos de uso obligatorio de la materia estarán digitalizados en Moodle.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes