Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Asignaturas
  Bases da educación física e deportiva
   Contidos
Temas Subtemas
1.- Conceptualizacion
1.1.Observacions sobre deportes e Preguntas proceso de iniciación 1.2.Algunas temas xorden sobre a cuestión 1.2.1.¿A que idade para comezar un deporte? 1.2.2.¿Cómo presenta-los para o deporte? 1.2.3.Cada fillo / a é un campión no poder? 1.2.4.¿Es necesario dominio técnico previo do deporte? Está ostentando éxito resultado 1.2.5.El dos practicantes de pirámide? 1.2.6.¿Es debe comezar en tenra idade? 1.2.7.Los aprendizaxe inicial errada Será que levar a vicios incorrixibles? deporte 1.2.8.La e educación saudable é en si? 1.2.9.¿Cómo escoller un deporte? 1.2.10.¿Cuál é a importancia da actividade física no desenvolvemento do neno? 1.2.11.¿Cuál é o papel dos pais? 1.3.Etapas Sports 1.3.1.Etapa formación profesional 1.3.3.Nivel 1,4 1.3.2.Alto rendemento. Outras preguntas relacionadas composición corporal: tamaño, peso, graxa, ósos e músculos, sobre o proceso de iniciación (Alta Idade) 1.4.1.¿Cómo un neno medra? exercicio 1.4.2.¿El influencia o "brote de crecemento" de adolescentes; é dicir, na súa maduración somática (PHV)? máis 1.4.3.¿Crece neno facer deporte? 1.4.4.¿Cómo un neno a practicar un deporte pode deixar de crecer? 1.4.5.¿Es neno máis fino facer deporte? 1.4.6.¿Cómo óso maduro dun neno? 1.4.7.El exercer influencia maduración ósea dun neno? 1.4.8.¿El muscular dun neno / adolescente que adestra regularmente encaixa como un adulto? 1.4.9.¿Se pode cambiar o tipo de músculo en un neno tras unha formación específica (aeróbic, velocidade ...)? 1.5.Madurez Biolóxica e rendemento físico 1.5.1.¿Cómo maduración sexual dun neno é valorada? influencias exercicio 1.5.2.¿El maduración sexual? neno 1.5.3.¿Un cunha vantaxe inicial, cando a madurez competencia ten outro fillo con caducidade atrasado? 1.5.4.¿Esta vantaxe "biolóxica" é igual para nenos e para nenas? 1.5.5.¿Cómo a forza máxima desenvolve no neno? 1.5.6.¿Cómo potencia aeróbica máxima (VO2max) desenvólvese no neno? El 1.5.7.Siguiendo con traballo aeróbico, como limiar anaeróbico desenvolve no neno? 1.5.8.¿Cómo a capacidade de traballo anaeróbico desenvolve no neno? 1.6.El Neno e do Deporte Competición 1.6.1.¿Dónde é a fronteira entre o exercicio saudable e exercicio físico saudable? 1.6.2.¿Es aconsellable para un neno ou adolescente adestrada forza? 1.6.3.¿En este adestramento de forza idade tamén pode axudar a previr varias enfermidades? 1.7.Aspectos Unha nota sobre a iniciación deportiva en nenos: 1.7.1.El neno non é un adulto en miniatura
2.- Individuo e motricidade
2.1. Esquema corporal
2.1.1. Exes
2.1.2. Planos
2.2. Evolución motriz
2.2.1. Habilidades
2.2.1.1 Rudimentarias
2.2.1.2. Básicas
2.2.1.3. Especificas
2.2.2. Automatismos
2.2.3. Destrezas
4.- Proceso da iniciación deportiva
4.1.La Iniciación
4.1.1.Elementos sobre os que hay que actuar pra que a acción
sexa educativa
4.1.2.Características a desenrrolar
4.1.3.Contidos
4.2.El Desenrrolo
4.2.1.Contidos
4.3.El Perfeccionamiento
4.3.1.Obxetivos principais
4.3.2.Características
4.3.3.Contidos
4.4.Riscos Da Excesiva Práctica Deportiva
4.4.1.Trastornos óseos y musculares
4.4.2.Trastornos clínicos
4.4.3.Trastornos psicológicos
4.4.4.Efectos do sobreentrenamiento
3.- Evolución e desenrrolo da motricidade por medio do deporte. Tratamento didáctico do deporte no proceso de iniciación.
3.1.Introducción
3.2.Aspectos Cognitivos do Deporte
3.3.Comprensión e Toma De Decisions
3.4.Aprendizaxe Motor Dos xogos Deportivos
3.5.Los xogos Modificados
3.6.Modelos De Enseñanza Dos xogos Deportivos
3.6.1.Modelos verticaiss
(Horst Wein. 1993. En España Usero y Rubio. 1993)
3.6.2.Modelos horizontais
3.7.O deporte no ámbito escolar
3.8.Deporte escolar pra todos o a presión de gañar un partido
3.9.Características básicas do deporte no ámbito escolar
3.9.1.Introducción
3.9.2.Orientaciones do deporte
3.9.3.Características básicas do deporte no ámbito deportivo
3.9.4.Conclusions
3.10. ¿Qué se faien nunha escola deportiva? ¿Pode uno divertirse y aprender o mesmo tempo?
3.10.1.Introducción
3.10.2.¿Qué finalidade persigue nosa escola deportiva?
3.10.3.¿Qué elementos configuran a metodoloxía?
3.10.4.Factores que condicionan a programación e, por tanto, as intervencions didácticas
3.10.5.¿Qué modelo de ensino podemos emplear nas nosas sesions?
3.10.6.Características dos diferentes elementos metodolóxicos relacionados co deporte
3.10.7.Aspectos positivos das diferentes metodoloxías
3.10.8.A organización como recurso metodolóxico e a sua relación ca seguridade
3.10.9.Recomendacions para pais y técnicos
3.11. A educación en valores e o deporte federativo a nivel infantil
5.- Desenrrolo e posta en practica do proceso da iniciación: Obxetivos 5.1.- Plantexamentos metodolóxicos
5.1.1.- Os métodos tradicionais
5.1.2.- Os métodos activos
5.1.3.- Principios esenciais no ensino dos deportes nos métodos activos
5.2.- Premisas didácticas pra o ensino dos deportes
5.2.1.O método utilizado teñe que comprometer o alumno
pra realizar unha actividade práctica
5.2.2.O tempo asignado a tarefa deberá ser suficente
pra que o alumno a aprenda
5.2.3.A presentación dos exercicios debe estar acorde
ca sua complexidade
5.2.4.As diferentes formas de coñecemento dos resultados
deberán emplearse ca asiduidade e profundidade
5.3.Criterios Pra a Elaboración DUn Programa
De Iniciación Deportiva
5.4.Principais Diferencias Entre Enfoques De Iniciación
5.5.Os Modelos Alternativos De ensino
na Iniciación Deportiva
5.5.1.Introducción
5.5.2.Clasificacions dos modelos de iniciación deportiva
6.-Situación da materia no marco global da educación e particularmente da educación física (ámbito básico) 6.1.Introducción
6.2.Os Obxetivos Da Área Da Educación Física
6.2.1.Obxetivos xerais
6.3.Los Contidos Da Educación Física
6.3.1.O corpo: imaxen e percepción
6.3.2.O corpo: habilidades e destrezas
6.3.3.O corpo: expresión e comunicación
6.3.4.Salud corporal
6.3.5.Os xogos
6.4.Criterios De Evaluación
7.- Aspectos a ter en conta no proceso de iniciacion deportiva 7.1.Introducción
7.2.Características, Maduración eDesarrollo
do Individuo Que Aprende.
7.3.Estructura Da Actividade A Ensinar
7.3.1.A técnica o modelos de execución
7.3.2.O regulamento do xogo
7.3.3.O espacio de xogo
7.3.4.O espacio/tempo deportivo
7.3.5.A comunicación motriz
7.3.6.A estrategia motriz
7.4.Coñecer e Comprender Un Deporte
7.5.Diferentes maneiras De Clasificación Dos Deportes
7.5.1.Clasificación en función da tarefa motriz (Castejón. 1995)
7.5.2.Clasificación en función de la relación entre odeportista
e o móvil (Fitts. 1986)
7.5.3.Clasificación en función de la experiencia vivida (Bouet. 1968)
7.5.4.Clasificación en función del obxetivo (Dudley. 1986)
7.5.5.Clasificación en función da habilidade requerida
(Mauldon y Redfern. 1990)
7.5.6.Clasificaciones en función do espacio
(Ellis. 1990 y Thorpe, Bunker y Almond. 1990)
7.5.7.Clasificación en función da orientación pedagóxica
(Durand, G. 1969)
7.5.8.Clasificación en función do tipo de esforzo requerido
(L.P. Matveyev. 1983)
7.5.9.Clasificación en función da información recibida
e da la decisión a tomar (Marteniuk. 1976)
7.5.10.Clasificación en función do grado de dificultade de execución
(Fitts, P.M. 1965)
7.5.11.Clasificación en función do tipo de exercicios
que se desenrrolan cara a competición (Matveiev, L. 1976)
7.5.12.Clasificación en función da continuidade o aumento
da complexidade estructural da tarefa deportiva (Kanap, B. 1979)
7.5.13.Clasificación en función da maior ou menor complexidade
da actividade e do dominio corporal necesario (Tessie, J. 1971)
7.5.14.Clasificación en función da formación (Read, B. y Devís, J. 1990)
7.5.15.Clasificación baixo un criterio xeral (Manno, R. 1991)
7.5.16.Clasificación desde una perspectiva fisiolóxica (Dal Monte 1977)
7.5.17.Novas tendencias de clasificación
7.6.Deportes Individuais, De Adversario e Coletivos: Clasificación
7.6.1.Clasificación dos deportes individuais
según Enric María Sebastiani i Obrador (1995)
7.6.2.Clasificación dos deportes de adversario
según M. Blázquez (1997)
7.6.3.Clasificación dos deportes de equipo
según D. Blázquez y J. Hernández-Moreno (1984)
7.7.Secuenciación no Aprendizaxe
7.7.1.FASE 1: Desenrrolo das habilidades perceptivas a
través das tarefas motrices habituais
7.7.2.FASE 2: Desenrrolo das habilidades e destrezas básicas
7.7.3.FASE 3: Iniciación as tarefas motrices específicas
7.7.4.FASE IV: Desenrrolo das tarefas motrices específicas y desenrrolo da condición xeeral
8.- A contribución educativa ao proceso de iniciacion 8.1.Introducción
8.2.Outros Aspectos A desenrrolar Ademais Do Perceptivo e Motor
8.2.1.Actitudes
8.2.2.Valores
8.2.3.Normas
8.3.Orientacions na Práctica
8.3.1.de actitudes
8.3.2.Desenrrolo arrollo de valores
8.3.3.Desenrrolo de normas
8.4.Deporte e Calidade De Vida
8.4.1.Educación para o ocio e o tempo libre
8.5.As Actividades Deportivas Extraescolares
8.5.1.A evaluación do programa
8.6.¿Es o deporte un contido formativo no ámbito escolar?
8.6.1.Introducción
8.6.2.El deporte como contenido formativo
8.6.3.Qué no podo facer
8.6.4.Quén determina o deporte
8.6.5.Cómo se fai
8.6.6.Qué deportes, uns sí e outros non
8.6.7.O deporte no proceso do ensino aprendizaxe
8.6.8.Reglas e coñecementos previos
8.6.9.Táctica e técnica deportiva. o movemento intelixente
8.6.10.Os deportes modificados como base pra o ensino e o aprendizaxe deportivo
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes