Teaching GuideTerm
Faculty of Sport Sciences and Physical Education
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
 Subjects
  Physiology of Exercise II
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Objective test A14 A18 A22 A23 A27 A28 A29 B1 B7 B9 B10 B11 C3 C6 C8 Ver a continuación 75
Laboratory practice A14 A18 A22 A23 A27 A28 A29 B1 B7 B9 B10 B11 C3 C6 C8 Ver a continuación 25
 
Assessment comments

IDIOMA

Todas
as probas de avaliación desenvolveranse en CASTELÁN. Con todo, se algún/algunha
estudante desexase realizar a proba global ou o exame final en galego, deberá
solicitalo con 30 días de antelación á data da súa celebración. Por
dificultades técnicas, este exame constará de preguntas seleccionadas polo
profesorado e non terán o carácter aleatorio da versión en castelán.

AVALIACIÓN INICIAL

Proponse
unha avaliación inicial, que non se terá en conta para a cualificación final.
Constará de probas NON PRESENCIAIS desenvolvidas a través da plataforma de
tele-ensino da UDC (Moodle). Servirá para que cada alumno ou alumna identifique
o grao de coñecemento previo sobre os contidos necesarios para un progreso
adecuado na materia. A través da plataforma ou por medio de titorías, o
profesorado proporcionará orientación e consellos para axudar a superar as
deficiencias detectadas.

PRIMEIRA OPORTUNIDADE (xaneiro)

CONTÉMPLASE
SÓ UNHA AVALIACIÓN CONTINUA que incluirá actividades de avaliación formativa
(ao longo do cuadrimestre) e unha actividade final (proba global) na data da
primeira oportunidade (xaneiro). A avaliación formativa supoñerá o 80% da
cualificación final e a proba global o 20% restante. Para aprobar a materia
será necesario obter unha cualificación final igual ou superior ao 50% da
máxima posible. Todos os elementos teranse en conta para o cálculo da
cualificación final nas seguintes proporcións:

 • Avaliación formativa, 80
  %:
  • Avaliación formativa non presencial, 20%.
  • Avaliación formativa presencial, 60 %:
   • Probas obxectivas, 35 %.
   • Informe das clases
    prácticas, 25 %.
 • Proba global (proba
  obxectiva fina): 20%.

 

Avaliación formativa (80%)

Na
avaliación formativa contémplanse dúas modalidades complementarias: non
presencial e presencial. A primeira supoñerá o 20% da cualificación final e, a
segunda, o 60%.

Para
manter a avaliación continua e acceder á proba global da primeira oportunidade
(xaneiro), será necesario que a puntuación media ponderada de todos os módulos
na avaliación formativa non presencial alcance ou supere o 70% e a de ningún
módulo sexa inferior ao 50%. En cambio, os resultados da avaliación formativa
presencial non condicionarán a posibilidade de manter a avaliación continua.

Para
participar na avaliación FORMATIVA NON PRESENCIAL será necesario
responder de forma ordenada e  secuencial
á proba obxectiva de todos e cada un dos temas (teóricos e prácticas) a través
da plataforma de tele-formación.  O seu
número máximo será de 32 probas, aínda que poden darse circunstancias ao longo
do curso que aconsellen a súa redución. Cada estudante dispoñerá de 3 intentos
en cada tema que poderá responder de forma NON PRESENCIAL en 3 días diferentes
(terán que transcorrer polo menos 24 horas entre un intento e o seguinte).

Antes
de acceder á proba do primeiro tema, o alumnado deberá contestar as probas que
se contemplan nas actividades iniciais. A continuación, comezará polo tema 1 e
só poderá acceder ao seguinte, en orde sucesiva, sempre que polo menos nun dos
intentos alcance unha puntuación igual ou superior ao 30% (3 puntos sobre
10).  Se non superase o 30%, perdería o
dereito á avaliación formativa e para aprobar a materia o alumno ou alumna só
podería optar ao exame final da segunda oportunidade (xullo). Para que este
proceso teña un carácter verdadeiramente formativo, establecerase un calendario
o suficientemente flexible, cunhas datas límite nas que deberán completarse as
probas de cada módulo.

Para
superar a avaliación formativa non presencial, a media ponderada de todos os
módulos terá que ser igual ou superior ao 70% e a de ningún módulo poderá ser
inferior ao 50%. En caso contrario, perderase o dereito á avaliación continua e
non se poderá optar ao aprobado na primeira oportunidade (xaneiro); neste caso
só se poderá superar a materia no exame final da segunda oportunidade.

Para
calcular a media ponderada, o peso dos módulos será:   M1 = 17,65 %;   M2 = 35,30 %;   M3 = 17,65 %;   M4 = 11,75 %;   M5 = 17,65 %. A cualificación de cada módulo
calcularase utilizando a media simple das puntuacións máis altas obtidas en
cada un dos seus temas.

A avaliación formativa non
presencial sumará o 20% da cualificación final (máximo 2 puntos sobre 10).

A
avaliación FORMATIVA PRESENCIAL consistirá na realización de probas
obxectivas durante as sesións maxistrais ou durante as prácticas de laboratorio
(35 %) e na elaboración dun informe cos datos recollidos nas clases prácticas
(25 %).

En
todas ou algunhas das sesión maxistrais ou clases prácticas, sen aviso previo, propoñerase
ao alumnado a realización de probas obxectivas (entre 13 e 32 ao longo do
cuadrimestre) sobre os contidos e competencias tratados nesa mesma sesión ou
nas precedentes. O único requisito esixido para a realización destas probas é a
presenza física na aula no momento da súa celebración ou estar conectado/á  Teams, segundo as circunstancias. En caso de
ausencia e salvo por causas debidamente xustificadas, de acordo coa normativa
da UDC, non se concederán máis oportunidades. O 35 % da puntuación media de
todas as probas sumarase á cualificación final (máximo de 3,5 puntos). Para o
cálculo da media dividirase a suma de todas as puntuacións obtidas entre o
número de probas celebradas (incluíndo, por tanto, aquelas a as que o alumnado
non se presentou).

Cada
proba obxectiva (presencial ou non presencial) consistirá nun cuestionario  online de entre 5 e 15 preguntas que poderán
ser de diferentes tipos: test de opción única ou múltiple, verdadeiro-falso, de
relacionar, de ordenar, de completar, de calcular... De forma xeral, o tempo de
realización será de 1 minuto por pregunta, aínda que, nalgunhas delas, que
requiran cálculos, permitirase un tempo maior.

A modo de exemplo:

 • Cada pregunta tipo test
  de opción única terá 4 posibles respostas e puntuarase como segue: cada acerto
  valerá 1 punto e cada erro -0,25 puntos (para contrarrestar a probabilidade de
  acerto polo azar).
 • Cada pregunta tipo test
  de opción múltiple terá 4 posibles respostas e puntuarase como segue: cada
  acerto valerá 1/nº de opcións verdadeiras e cada erro valerá -1/nº de opcións
  falsas. Desta forma, nunha pregunta con 1 opción verdadeira, o acerto valerá +
  1 punto e cada erro – 0,33 puntos; con 2 opcións verdadeiras, cada acerto
  valerá + 0,50 e cada erro – 0,50 puntos; con 3 opcións verdadeiras, cada acerto
  valerá 0,33 e cada erro – 1 puntos; con catro opcións verdadeiras, cada acerto
  valerá + 0,25 puntos.
 • No caso das preguntas de
  verdadeiro-falso ou de completar, cada acerto valerá + 1 punto e cada erro –
  0,50 puntos (para contrarrestar a probabilidade de acerto polo azar).

Informe
das clases prácticas (NON OBRIGATORIO)
. Na maioría das sesións
prácticas explicaranse e realizarán diferentes probas para a avaliación e
monitoraxe dos compoñentes da condición física. O alumnado, en grupos de 4 persoas,
deberá recoller os datos obtidos nun libro de Excel (modelo facilitado polo
profesorado) e subir o documento á tarefa correspondente en Moodle. Finalmente,
concluídas todas as sesións prácticas, deberá presentar un informe completo
sobre cada unha das persoas avaliadas (segundo as instrucións facilitadas polo
profesorado), que tamén fará chegar a través dunha tarefa de Moodle.  O único requisito esixido para permitir a
entrega das tarefas correspondentes ao traballo tutelado é a asistencia ás
sesións prácticas nas que se realice a toma de datos. Se por circunstancias
derivadas da Covid-19 non fose posible a presenza física, prevese unha
alternativa a través de  Teams e da
gravación de vídeos nos que se poida comprobar a execución das medicións. A
cualificación final do informe das clases prácticas (50 % follas de datos e 50
% informe), supoñerán o 25 % da cualificación final (máximo 2,5 puntos).

Actividade
de avaliación final (proba global) (20%)

Esta
actividade ten carácter PRESENCIAL na aula ou por conexión a  Teams segundo as circunstancias.

No caso
de que se celebre na aula SERÁ OBRIGATORIO INSCRIBIRSE E ELIXIR HORARIO CUNHA
ANTELACIÓN MÍNIMA DE 48 HORAS Á SÚA CELEBRACIÓN. Considerando o elevado número
de alumnos e alumnas que se matriculan anualmente nesta materia, este requisito
obedece á necesidade de organizar na plataforma os grupos e os horarios de
celebración do exame, que serán de entre 25 e 50 persoas segundo a
dispoñibilidade de espazo na aula. Para iso, avisarase a todo o alumnado con
suficiente antelación e poderase realizar a inscrición a través dunha lista
(enquisa) habilitada na plataforma Moodle.


poderá realizar a proba global (convocatoria da primeira oportunidade, en
xaneiro) quen teña superada a avaliación formativa non presencial.

Para
que esta proba se téña en conta no cálculo da cualificación final, a media
ponderada de todos os módulos terá que ser igual ou superior ao 50% e a de
ningún módulo poderá ser inferior ao 40%. En caso contrario, non se superará a
avaliación continua e para poder aprobar a materia habería que acudir á segunda
oportunidade. Utilizaranse os mesmos criterios de ponderación que na avaliación
formativa non presencial.

A proba
consistirá nun cuestionario de 90 preguntas coas características, forma de
puntuación e dispoñibilidade de tempo indicadas máis arriba. Repartiranse da
seguinte forma: 15 para o módulo 1; 35 para o módulo 2; 15 para o módulo 3; 10
para o módulo 4; 15 para o módulo 5.

Cualificación
final

A
cualificación final obterase sumando o 60% da puntuación alcanzada na
avaliación formativa presencial, o 20% da puntuación conseguida na avaliación
formativa non presencial e o 20% da proba global, sempre que se cumpran os
requisitos mínimos esixidos para cada unha delas.

Alumnado
con matrícula a tempo parcial

Para asegurar
a posibilidade de avaliación continua do alumnado con matrícula a tempo
parcial, sempre que teñan dispénsaa preceptiva para non asistir ás actividades
presenciais, permitirase de maneira excepcional, e previa concertación co
profesorado, a realización das probas da avaliación formativa presencial en
momentos diferentes ao resto dos seus compañeiros e nun horario razoable.

Para as
demais actividades non se contemplan alternativas específicas porque a única
actividade presencial obrigatoria é o exame final e nas restantes disponse de suficiente
flexibilidade de datas e horarios para que cada persoa poida organizarse
segundo mellor conveña ás súas circunstancias.

Alumnado
con diversidade funcional

Considerando
que a diversidade funcional pode ser moi variada, non se propón unha solución concreta,
pero si se contempla a posibilidade de establecer as adaptacións necesarias
para atender de forma persoal e específica a cada un dos casos que se poidan
presentar para garantir a igualdade de oportunidades. Nestes casos, o alumno ou
alumna solicitaría un titoría co profesorado para que este poida prestarlle a
atención personalizada que requira e ofrecer as solucións máis adecuadas.

SEGUNDA
OPORTUNIDADE (xullo)

Esta
actividade ten carácter PRESENCIAL na aula ou por conexión a  Teams, segundo as circunstancias.

No caso
de celebrarse na aula, SERÁ OBRIGATORIO INSCRIBIRSE E ELIXIR HORARIO CUNHA
ANTELACIÓN MÍNIMA DE 48 HORAS Á SÚA CELEBRACIÓN. Considerando o elevado número
de alumnos e alumnas que se matriculan anualmente nesta materia, este requisito
obedece á necesidade de organizar na plataforma os grupos e os horarios de
celebración do exame, que serán de entre 25 e 50 persoas segundo a
dispoñibilidade de espazo na aula. Para iso, avisarase a todo o alumnado con
suficiente antelación e poderase realizar a inscrición a través dunha lista
(enquisa) habilitada na plataforma Moodle.

Para o
alumnado que aprobando a avaliación formativa durante o mesmo curso suspendera
a proba global na  primeira oportunidade,
contémplase a realización doutra proba global na que se respectarán as mesmas
condicións que na primeira ocasión, aínda que na oportunidade de xullo só tería
que examinarse dos módulos nos que non tivera alcanzado un 40% na primeira
oportunidade.

Para
os/as estudantes que  non aprobaran ou
non realizaran a avaliación formativa, só se contémpla un EXAME FINAL (exame
único) que supoñerá o 100% da cualificación final e para superalo deberán obter
unha puntuación de polo menos un 50% en todos e cada un dos módulos. A cualificación
final calcularase cos mesmos criterios de ponderación que na avaliación
formativa non presencial.

Ambas
as probas consistirán nun cuestionario das mesmas características que na
primeira oportunidade.

OPORTUNIDADES
POSTERIORES (seguintes cursos)

Para os
cursos posteriores conservarase a cualificación obtida na avaliación formativa,
sempre que esta fose aprobada, por tanto, as persoas que reunisen dita
condición só terían que presentarse á proba global, nas  mesmas condicións que os alumnos do ano académico
en curso.

EN
NINGÚN caso se conservaran módulos que se aprobaron de forma illada, tanto na
avaliación formativa como nas avaliacións final ou global.

COLABORACIÓN
OPTATIVA CON GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (máximo 1 punto)

Na
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física desenvolven o seu labor
investigador e docente varios grupos de investigación cuxas áreas de traballo
están vinculadas co control motor e as respostas e adaptacións ao exercicio:
Motor Control   Group,   Performance  
and   Health   Group e INCIDE (Investigación en Ciencias do
Deporte).

Unha
vez superada a materia, pódese obter 1 punto extraordinario, que se sumará á
cualificación final, colaborando activamente nas tarefas de investigación
dalgún destes grupos e/ou participando nos seminarios específicos que ofertan a
tal fin. Esta colaboración será de carácter voluntario (NON É OBRIGATORIA) e
non se terá en conta para alcanzar o aprobado.

Participar
nas devanditas actividades supón a posibilidade de aplicar na práctica os
coñecementos e competencias adquiridos na materia e de profundar nos conceptos
e no dominio técnico de moitos dos seus contidos.

Finalizada
a colaboración, o/a directora/a de o grupo que corresponda outorgará a cada
estudante unha cualificación entre 0 e 1 punto que se trasladará á
cualificación final.

CUALIFICACIÓNS
FINAIS

As
cualificacións finais expresaranse mediante cualificación numérica, de acordo
co establecido no artigo 5 do   RD
1125/2003 do 5 de setembro  (BOE 18 de
setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de
cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial. Estas
cualificacións serán: 0-4,9=Suspenso; 5-6,9=Aprobado; 7-8,9=Notable;
9-10=Sobresaliente; a partir de 9 a Matrícula de Honra corresponderá (dentro do
número máximo permitido) ás mellores cualificacións.

 

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes