Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Educación
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Mstre: Especialidade en Educación Primaria
 Competencias do título


Tipo A Código Competencias do título Específicas
  A1 Coñecementos básicos e específicos sobre as distintas disciplinas que ten que impartir no exercicio do seu labor profesional un mestre de Educación Primaria.
  A2 Coñecementos psicolóxicos, pedagóxicos, epistemolóxicos, didácticos e sociais que lle permitan o axeitado desenvolvemento da súa profesión.
  A3 Coñecer as características das organizacións educativas que atenden os nenos e nenas de 6-12 anos.
  A4 Comunicación correcta, coherente e axeitada, oral e escrita para aplicala á aula e fóra dela (colegas, pais, nais, etc.).
  A5 Coñecementos de novas tecnoloxías e a súa aplicación ao ámbito educativo.
  A6 Adquisición de destrezas para adoptar metodoloxías activas, participativas e creativas, desenvolver o currículo a partir de situacións significativas para o alumnado, asumir un papel de orientador, facilitador e guía da aprendizaxe, procurar a motivación e o interese do alumnado de Educación Primaria pola aprendizaxe.
  A7 Planificar as materias no contexto social en que se van impartir tomando as decisións axeitadas canto á selección de obxectivos, á organización de contidos, ao deseño de actividades ou aos criterios de avaliación.
  A8 Capacidade para interpretar as dificultades e os problemas propios da profesión docente e tomar decisións axeitadas para a súa solución.
  A9 Capacidade para tomar decisións fundamentadas ao organizar, ao planificar e ao realizar intervencións educativas, tendo en conta a análise do contexto educativo da etapa 6-12 anos.
  A10 Capacidade para investigar sobre a propia práctica, introducindo propostas de innovación encamiñadas á mellora.
  A11 Capacidade para empregar recursos diversificados que contribúan a mellorar a experimentación e a aprendizaxe do alumnado de educación primaria.
  A12 Capacidade para observar e avaliar de forma continua, formativa e global o desenvolvemento e a aprendizaxe do alumnado de 6-12 anos, introducindo as medidas educativas necesarias para atender as súas peculiaridades persoais.
  A13 Capacidade para ser sensible á nova realidade social, plural, diversa e multicultural e desenvolver estratexias para a inclusión educativa e social.
  A14 Capacidade para colaborar cos distintos sectores da comunidade educativa e do contorno.
  A15 Coñecer a organización dos centros de educación primaria e a diversidade de accións que comprende o seu funcionamento.
  A16 Valorar a responsabilidade individual e colectiva na consecución de hábitos saudables e na contribución á sustentabilidade.
  A17 Desempeñar as funcións de titoría e de orientación cos alumnos e coas súas familias.
  A18 Planificar, desenvolver e avaliar procesos de ensino e de aprendizaxe de linguas axustados á diversidade cultural e lingüística do alumnado.
  A19 Fomentar a lectura e o comentario crítico de textos dos diversos dominios científicos e culturais contidos no currículo escolar.
  A20 Asumir a dimensión educadora da función docente e fomentar a educación democrática para unha cidadanía activa.
  A21 Asumir, desde unha perspectiva crítica, que o exercicio da función docente ten que ir perfeccionándose e adpatándose aos cambios científicos, pedagóxicos e sociais ao longo da vida, o que implica a necesdidade da formación continua.
Tipo B Código Competencias do título Básicas / Xerais
  B1 Aprender a aprender.
  B2 Resolver problemas de forma efectiva.
  B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
  B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
  B5 Traballar de forma colaborativa.
  B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
  B7 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo.
  B8 Capacidade para elaborar discursos coherentes e organizados loxicamente.
  B9 Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e na escrita.
  B10 Capacidade de expresión oral e escrita en varias linguas (cando menos nunha lingua estranxeira).
  B11 Capacidade de comprensión dos distintos códigos audiovisuais e multimedia e manexo das ferramentas informáticas.
  B12 Capacidade de selección, de análise, de avaliación e de utilización de distintos recursos na rede e multimedia.
  B13 Lectura e interpretación de imaxes.
  B14 Capacidade para traballar en equipo de forma cooperativa, para organizar e planificar o traballo, tomando decisións e resolvendo problemas, tanto de forma conxunta como individual.
  B15 Capacidade para utilizar diversas fontes de información, seleccionar, analizar, sintetizar e extraer ideas importantes e xestionar a información.
  B16 Capacidade crítica e creativa na análise, planificación e realización de tarefas, como froito dun pensamento flexible e diverxente.
  B17 Capacidade de análise e de autoavaliación tanto do propio traballo como do traballo en grupo.
  B18 Compromiso ético para o exercicio das tarefas docentes.
  B19 Capacidade de adaptarse a novas situacións nunha sociedade cambiante e plural.
  B20 Relación con diversos interlocutores sociais.
Tipo C Código Competencias do título Transversais / Nucleares
  C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
  C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
  C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
  C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
  C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
  C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
  C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
  C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes