Teaching GuideTerm
Faculty of Health Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Subjects
  Historical Review and Documentation in Occupational Therapy
   Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Supervised projects A2 A1 A14 A19 A29 B2 B3 B9 B12 B27 C8 Se realizarán varios traballos relacionados con algúns dos apartados dos temas do programa que seleccionará o profesorado: algúns de modo individual e outros en grupo. Os pasos a seguir son: selección do tema, documentación, guión xeral, sesións periódicas co profesor para o seguimiento, presentación escrita, preparación da presentación e exposición na aula, no seu caso. 20
Mixed objective/subjective test A1 A22 A26 B1 B2 B4 B8 B10 B12 B13 C1 Se realizarán dúas probas mixtas para cada un dos bloques según instruccións do profesorado. 65
Oral presentation A26 B2 B8 B12 B13 B19 B21 C1 C3 C6 C7 A presentación oral se evaluará individualmente e será unha das partes a evaluar de cada un dos traballos tutelados realizados 3
Guest lecture / keynote speech A2 A1 A3 A4 A5 A7 A14 A19 A29 Se rexistrará e valorará a asistencia e participación ás clases de presentación de contidos 4
Workshop A2 A1 A3 A7 A14 A29 A34 B10 B24 B25 Se valorará a asistencia e aproveitamento dos obradoiros organizados 8
 
Assessment comments

Os aspectos e criterios que se terán en consideración ao avaliar as actividades son a asistencia, participación e compromiso individual e grupal, coherencia dos contidos abordados, coñecementos demostrados nos exames teóricos e prácticos e competencias referidas para esta materia. O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Sistema de cualificacións: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable 9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra (Graciable)

A materia está dividida en dous bloques con avaliación independente: Bloque I: Nota ata 7 Bloque II: Nota ata 3

EVALUACION DO BLOQUE I: BASES HISTORICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL: 

Dun total de 7 puntos correspondente a este bloque o exame será un 70% do total do bloque 1 (4,9); Asistencia e aproveitamento ao 80% das clases, un 10% do total do bloque 1 (0,7); traballos realizados, un 20% do total do bloque 1 (1,4). 

AVALIACIÓN DO BLOQUE 2: DOCUMENTACION EN TERAPIA OCUPACIONAL

As porcentaxes de avaliación establecidos para a materia de %ou201CDOCUMENTACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL%ou201D, serán os que se presentan a continuación:

Proba de ensaio.........................................60%

Traballos tutelados........................................40%

Para poder aprobar este módulo, é requisito indispensable, tanto na convocatoria de xaneiro como na de xullo:    

 

TRABALLOS TUTELADOS...Realizar o 100%, e obter polo menos un 2 sobre unha puntuación de 4.

 PROBA DE ENSAYOHaber obtido polo menos un 3 sobre unha puntuación máxima de 6.

Aqueles alumnos que non superasen a convocatoria de xaneiro, deberán examinarse na convocatoria de xullo, das partes non superadas.

OBSERVACIÓNS XERAIS DA MATERIA 

Para superar a materia é requisito que o alumno alcance un 5 (sobre 10) en ambas as partes.

Se o alumno suspende unha parte en xaneiro, só terá que presentarse á parte suspensa na convocatoria de xullo. No caso de que o alumno non supere a convocatoria de xullo, tería a materia suspensa e a parte aprobada non se gardaría para cursos posteriores.


Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes