Guía DocenteCurso
Facultade de Ciencias da Saúde
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Asignaturas
  Psicoloxía II
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A6 A27 A34 B33 La realización correcta de cada caso propuesto aportará una puntuación a la calificación final. Cada caso correctamente resuelto puntuará el porcentaje correspondiente del peso total. En caso contrario, no puntuará. 25
Traballos tutelados A25 A26 A30 B31 C4 C7 C8 Requerirán de una exposición y defensa oral por parte del grupo encargado de cada tema. La valoración de esta exposición se regirá por la diractrices que elabora el máster para la realización del TFG. 25
Proba obxectiva A2 A1 A28 B9 B12 Examen tipo test o de respuestas cortas de cada una de las partes de la asignatura.
50
 
Observacións avaliación

PSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
La evaluación específica de esta parte de la asignatura incluirá una valoración de las síntesis realizadas por cada grupo, una valoración de la asistencia a clase y de la participación en ella, de la adecuada resolución de los casos planteados, de la profundización en las lecturas recomendadas y todo ello complementado con un examen tipo test. La nota del examen representará el 40% de la nota final. la síntesis adecuada de los trabajos tutelados, así como del aprendizaje colaborativo representará el 30% de la calificación final. Las tutorías y la participación en las actividades de estudios de casos representarán el 20% de la nota final. Por último, la profundización en las lecturas recomendadas supondrá un 10% de la calificación final. Los estudiantes que no alcancen alguna de las competencias propias de esta asignatura realizarán un trabajo individual programado por el profesor que deberán entregar a final de curso y que deberán poder defender ante el profesor en tutoría individual. 
PSICOLOXÍA SOCIAL:

O exame constará de catro supostos ou experimentos de
Psicoloxía Social, e entre 3 e 4 preguntas para cada un deles. As preguntas
estarán relacionadas, entre outros aspectos, con identificar os procesos
psicosociais que reflicten estes supostos, indicar as implicacións destes
procesos, indicar outros procesos relacionados ou propoñer exemplos prácticos.
Deberanse elixir e desenvolver dous dos devanditos supostos.

Para responder o alumno escribir o seu nome e apelidos e
“exame psicoloxía social” no encabezado todas as follas facilitadas para facer
o exame; indicar o número de cada suposto escollido, e copiar as preguntas que
veñen ao final do texto. A continuación de cada pregunta redactará a resposta
correspondente. A extensión recomendada é de entre unha e dúas páxinas para as
preguntas de cada suposto.

 Tamén, expoñeranse en clase, diversos traballos relacionados
cos contidos deste bloque.

 A avaliación basearase no contido do traballo, nas
devanditas exposicións e no exame. O sistema de cualificacións expresarase
mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real
Decreto 1125/2003 do 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece
o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións
universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional
Sistema de cualificacións: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable
9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra ( Graciable).

 É necesario aprobar cada unha das partes da materia para
superala.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes