Teaching GuideTerm
Faculty of Health Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Terapia Ocupacional
 Subjects
  Computer Methods for Persons with Disabilities
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
ICT practicals A11 A13 A19 A20 B5 B7 B21 B22 C3 C6 Valoración das prácticas a través de Moodle.
Deberán ser entregadas a través de Moodle nos prazos definidos. A entrega atrasada terá penalización na valoración

40
Oral presentation A11 A19 A20 A25 A26 A30 B5 B7 B21 B22 C3 Exposición do traballo especial. A valoración será individual para cada membro do grupo 10
Guest lecture / keynote speech A11 A25 A26 A30 B22 Terase en conta a asistencia e participación activa durante as clases teóricas 5
Supervised projects B21 B22 C2 C3 C6 C7 Valorarase tanto a asistencia ás clases prácticas como os traballos realizados e o traballo especial.
20
Online forum A11 A13 A25 A26 B5 B7 B21 C3 A participación activa nos foros e debates virtuais será valorado positivamente 5
Objective test B21 C3 C6 C7 É posible realizar un exame escrito sobre os contidos da materia 20
 
Assessment comments

Para os alumnos que
non asisten regularmente a clase deberán realizar o exame que terá un valor do
50% da nota e as prácticas realizadas en clase o outro 50% (incluíndo a
práctica especial do traballo) sendo necesario obter una avaliación de aprobado
en ambas probas (traballos e exame)

O sistema de
cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co
establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de
setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de
cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en
todo o territorio nacional Sistema de cualificacións:

0-4.9=Suspenso

5-6.9=Aprobado

7-8.9=Notable

9-10=Sobresaínte

9-10 Matrícula de Honra
(Graciable)

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes