Guía DocenteCurso
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Asignaturas
  Expresión Gráfica Arquitectónica I
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A6 B3 B7 B15 B27 B28 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Semanalmente, antes ou á vez que se expoñen os exercicios prácticos, realizarase unha presentación ou explicación oral e en lousa de contidos por parte dun profesor, que tratará os temas que aborden a práctica. 2
Portafolios do alumno A6 B2 B7 B15 B27 C1 C4 C7 C8 No cartafol ou archivador do estudante íranse clasificando os seus traballos prácticos: Láminas de croquizaciones e rotulaciones, por datas. E regularmente teranse sesións persoais, tutorias personalizadas, con cada un para realizacións de autoevaluación e comentarios do profesor sobre o seu progreso.
2
Proba obxectiva A6 B2 B3 B5 B6 B15 B25 B27 B28 C1 C4 C6 C7 C9 Conxunto de probas prácticas, e traballos: Croquizaciones de elementos arquitectónicos, do natural, a man alzada; Utilizadas na avaliación e progreso, do estudante, da súa aprendizaxe de coñecementos, capacidades, destrezas, rendementos, aptitudes, actitudes, etc. 15
Saídas de campo A6 B2 B3 B5 B6 B7 B15 B25 B27 B28 C1 C4 C6 C7 C9 Realización semanal de esbozo a man alzada, en directo, nun contexto externo á contorna académica universitario, abrigo nas zonas urbanas de Ensanche, Pescadería e Casco Antigo, utilizando horas non presenciais en aula, onde se desenvolvesen as capacidades relacionadas coa observación directa e sistemática, recollida de información e desarrolo de esbozos, etc. 15
Análise de fontes documentais A6 B2 B3 B7 B14 B15 B25 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Utilización da bibliografía correspondente, básica e complementaria, facilitada. 2
Prácticas de laboratorio A6 B2 B5 B6 B7 B15 B25 B27 B28 C1 C4 C6 C7 C9 Realización semanal, utilizando as horas presenciais en aula, de esbozo a man alzada, en directo, da contorna académica universitario, concretamente centrado en diversas zonas do interior da E.U. de Arquitectura Técnica e o seu contorno exterior, praza, aparcadoiros etc. 51
Actividades iniciais A6 B2 B3 B5 B6 B14 B15 B25 B28 C3 C7 Realización de debuxos a man alzada, en láminas DIN A-3, sobre taboleiro, copiando e ampliando follas con esbozos gráficos, facilitadas en DIN A-4, utilizando horas non presenciais en aula.
Realización semanal dunha práctica de rotulación en folla DIN A-4, utilizando horas non presenciais en aula.
13
 
Observacións avaliación
Os alumnos terán que demostrar, para ser avaliados positivamente, que alcanzaron os coñecementos necesarios nos contidos, mencionados anteriormente, para dominar esta materia, e que serían os seguintes:

1 -Analizar e aprender a percibir obxectos tridimensionales sinxelos e representalos, xa sexa polas súas vistas no sistema diédrico como en volume no axonométrico. -Aprender a utilizar o sistema de representación máis adecuado para cada caso. -Capacitar ao alumno co fin de transmitir e definir obxectivamente a volumetría dun obxecto, así como a súa secuencia construtiva (despezamentos) mediante os sistemas perspectivos isométrico, militar, caballera ou cónico. -Coñecer os procedementos para representar curvas nos distintos sistemas. -Aprender a utilizar o sistema de representación adecuado para definir un detalle construtivo.

2 -Aprender a comunicar a través da linguaxe gráfica arquitectónico. -Aprender, practicando, os procesos de representación gráfica na arquitectura e a súa materialización, tanto a nivel xeral como nos seus detalles. -Aprender a interpretar mediante o pensamento e a sintaxe xeométrico-construtiva. -Aprender os códigos de representación gráfica arquitectónica.

3 -Conseguir que o alumno se desenvolva no manexo do instrumental e no coñecemento e uso do material de apoio para a representación gráfica.

4 -Coñecer, aprender e utilizar os diferentes formatos de papel normalizados e a elección do máis adecuado para o produto gráfico a realizar. -Identificar o elemento representado, así como o autor e demais datos de interese dun debuxo arquitectónico mediante un cajetín normalizado.

5 -Coñecer e aprender a trazar e valorar as liñas con calidade, incidindo no ton e o peso segundo a intencionalidade. -Coñecer a clasificación das liñas e a súa correcta utilización en cada caso. -Adquirir habilidades e destrezas mediante unha sincronización psico-manual que conclúa nunha precisión e un rigor no trazado. -Coñecer os símbolos convencionais da representación arquitectónica. -Adquirir unha disciplina e uns hábitos mediante o trazado da forma das letras e coñecer e utilizar a súa normalización. A rotulación, letras e cifras.

6 -Coñecer e aprender a trazar e valorar as ordes clásicas. -Xeometría e modulación. -Precisión gráfica e xeométrica. -Estudo xeométrico das formas. -Construcións xeométricas dos molduras.

7 -Aprender a percibir o feito arquitectónico mediante a análise xeométrica. -Aprender a percibir a forma e a proporción dos obxectos. -Alcanzar unha rápida percepción do volume do obxecto a representar. -Aprender a ler o esquema de trazado dun feito arquitectónico controlando o proceso de elaboración. -Aprender a descompor geométricamente cada unha das vistas diédricas. Establecer módulos de comparación para determinar as leis proporcionais que determinan unha vista diédrica.

8 -Establecer a completa definición dun obxecto mediante as súas vistas diédricas. -Comprender e practicar a proxección cilíndrica ortogonal (a planta, o alzado e o perfil) e a oblicua. -Aprender os códigos de representación gráfica arquitectónica. -Aprender a repartir as vistas no papel de forma que o debuxo manteña o equilibrio entre espazos graficados e espazos en branco.

9 -Aprender a representar as partes ocultas nos obxectos con composición interna complexa realizando as seccións necesarias para definilas. -Diferenciar os múltiples tipos de seccións que se poden empregar na definición do obxecto. -Utilizar o número de seccións necesarias para definir un obxecto situándoas no lugar apropiado. -Representar correctamente as seccións diferenciando as liñas de sección das liñas de proxección.

10 -Aprender a percibir un obxecto en todos os seus detalles, transmitindo a forma exacta e as súas dimensións. -Aprender a clasificar os diferentes tipos de detalles e representalos correctamente. -Aprender a utilizar o sistema de representación adecuado para definir un detalle construtivo.

11 -Aprender a percibir as dimensións do obxecto mediante a toma de datos. -Diferenciar entre toma de medidas e anotación. -Aprender a elixir as vistas máis adecuadas para dispor as distintas cotas. -Aprender a dispor as cotas nas distintas vistas, segundo estas atópense ou non contidas nos planos paralelos aos de proxección. -Aplicar os principios xerais da anotación. -Aprender a elixir os elementos que definen a orixe para referenciar obxectos e partes a medir e acoutar. -Aprender a dispor determinados tipos de cota que, por singularidade, requiren unha atención especial. -Aprender a situar puntos polos sistemas de coordenadas e triangulación para determinar ángulos e radios.

12 -Aprender a representar, trazar e valorar o debuxo de ideas implícitas na mente do autor. -O debuxo virtual como un medio para descubrir e expresar as intencións creativas ou construtivas. -O debuxo como un elemento básico da representación e a reinterpretación da obra arquitectónica-construtiva.

13 -Aprender a comprender e establecer a lonxitude do segmento debuxado e a lonxitude do obxecto representado. -Aprender a decidir o tamaño do obxecto a representar, en función das intencións que rexen o trazado do debuxo: a contorna afastada (visión de conxunto) e a contorna inmediata (os detalles) coa completa definición da forma. -Aprender a confeccionar escalas gráficas.

14 -Aprender a percibir e caracterizar os diferentes materiais que interveñen na construción do obxecto. -Aprender a valorar o rigor no procedemento e a exactitude no traballo de levantamento de planos. -Analizar un conxunto arquitectónico, partindo da globalidad e desenvolvéndoo a través do detalle. -Aprender a descompor en espazos máis reducidos un edificio de certa complexidade. -Aprender a utilizar instrumentos avanzados de toma de datos baseados na restitución fotográfica. -Aprender a establecer métodos de traballo de acordo coa arquitectura que vai ser levantada gráficamente.

NOTA IMPORTANTE:

Para a avaliación da materia esíxese unha asistencia regular tanto ás clases expositivas como ás interactivas, cun mínimo do 80% de asistencia en cada unha delas.

A docencia da materia de Expresión Gráfica I baséase nunha metodoloxía de aprendizaxe, suxeita a un sistema de avaliación continua.

Para superar a materia, por curso deberá de cumprirse a condición seguinte:

1.-Ser entregadas todas as prácticas e traballos individuais e cada unha/un delas/es deberavos ser considerada/o como apta/o.

Os alumnos que non superen a materia por curso deberán presentarse ao exame, na data fixada para a Primeira Oportunidade de avaliación (MAIO/XUÑO) ou, no seu caso, na data fixada para a Segunda Oportunidade de avaliación (XUÑO/XULLO)


IMPORTANTE: Terá a condición de NON PRESENTADO (POR CURSO) o alumno que se atope nalgunha das seguintes circunstancias:

- Non cumprir co mínimo de asistencia esixido.
- Non entregar algún dos traballos propostos.

Non se permitirá completar ou modificar os traballos fóra das datas de entrega sinaladas.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes