Teaching GuideTerm
University College of Technical Architecture
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Arquitectura Técnica
 Study programme competences


Type A Code Study programme competences Specific
  A1 Adquirir os coñecementos fundamentais sobre matemáticas, estatística, física, química e acústica como soporte para o desenvolvemento das habilidades e destrezas propias da titulación.
  A2 Adquirir os coñecementos fundamentais sobre os sistemas e aplicacións informáticas específicos e xerais utilizados no ámbito da edificación.
  A3 Coñecer os materiais, tecnoloxías, equipos, sistemas e procesos construtivos propios da edificación en xeral e en particular aqueles específicos de Galicia.
  A4 Coñecer as técnicas e procesos de restauración, rehabilitación, acondicionamento, patoloxía, mantemento e conservación dos edificios en xeral e en particular aqueles específicos do patrimonio cultural constituído pola arquitectura popular e histórica galega.
  A5 Coñecer a evolución histórica dos materiais, tecnoloxías, procedementos, métodos, sistemas e elementos construtivos.
  A6 Coñecer e aplicar os distintos sistemas de representación así como as técnicas e procedementos de expresión gráfica aplicados á edificación e ás construcións arquitectónicas.
  A7 Coñecer e aplicar as técnicas e equipos topográficos para a toma de datos, procesamento, representación, replanteo, levantamento gráfico e restitución.
  A8 Deseñar, calcular e executar estruturas de edificación.
  A9 Deseñar, calcular e executar instalacións de edificación.
  A10 Coñecer as técnicas de xestión económica e de xestión de empresas así como da xestión e optimización dos recursos humanos e materiais necesarios.
  A11 Coñecer e aplicar as técnicas e procedementos de planificación, programación e organización do proceso de construción da obra.
  A12 Coñecer as técnicas de xestión, aseguranza e control da calidade, así como as técnicas de xestión medioambiental e construción sustentable.
  A13 Realizar medicións, presupostos e avaliación de custos na edificación.
  A14 Adquirir os coñecementos necesarios sobre xestión urbanística e dereito aplicado á edificación.
  A15 Redactar proxectos técnicos no ámbito da edificación.
  A16 Coñecer e aplicar as técnicas de avaliación e prevención de riscos, deseño de estudos e planes, así como dos procesos de coordinación da seguridade e saúde laboral na edificación.
  A17 Dominar de forma oral e escrita un idioma estranxeiro no nivel técnico propio do ámbito da edificación.
  A18 Dirixir e xestionar o proceso de execución da obra.
  A19 Aplicar as técnicas, interpretar resultados e tomar decisións para o control da calidade da obra.
  A20 Aplicar as técnicas de xestión da calidade, xestión medioambiental e construción sustentable.
  A21 Aplicar as técnicas de control e xestión económica da edificación.
  A22 Administrar e xestionar a adquisición dos materiais, sistemas e recursos propios do proceso construtivo.
  A23 Implementar os planes de seguridade e o seu control en obra.
  A24 Planificar e xestionar a conservación, mantemento, explotación e uso do edificio así como a inspección técnica do mesmo.
  A25 Deseñar e redactar estudos e planes de evacuación e seguridade dos edificios.
  A26 Deseñar e redactar estudos de ciclo de vida útil, avaliación de eficiencia enerxética e sustentabilidade dos edificios.
  A27 Desenvolver auditorías de proxectos e de execución de obras.
  A28 Desenvolver auditorías de sistemas de calidade e medioambiente.
  A29 Elaborar estudos, certificados, ditames, documentos e informes técnicos.
  A30 Elaborar peritacións, tasacións, valoracións e estudos de viabilidade económica.
  A31 Redactar, analizar, controlar, xestionar e desenvolver proxectos técnicos.
  A32 Efectuar procesos de planificación, xestión e control urbanístico.
  A33 Analizar a viabilidade urbanística de solares e elaborar documentos relacionados co planeamento, xestión e control urbanístico.
  A34 Realizar asesoramentos inmobiliarios.
  A35 Deseñar sistemas de acondicionamento acústico e verificar e avaliar o comportamento acústico dos edificios.
Type B Code Study programme competences Basic / General
  B1 Capacidade de análise e síntese.
  B2 Capacidade de organización e planificación.
  B3 Capacidade para a procura, análise, selección, utilización e xestión da información.
  B4 Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo.
  B5 Capacidade para a resolución de problemas.
  B6 Capacidade para a toma de decisións.
  B7 Capacidade de traballo en equipo.
  B8 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinario.
  B9 Capacidade para traballar nun contexto internacional.
  B10 Habilidades nas relacións interpersoais.
  B11 Recoñecemento e apreciación da diversidade e a multiculturalidade.
  B12 Razoamento crítico.
  B13 Compromiso ético.
  B14 Aprendizaxe autónomo.
  B15 Adaptación a novas situacións.
  B16 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica.
  B17 Creatividade e innovación.
  B18 Iniciativa e espírito emprendedor.
  B19 Capacidade de liderado, diálogo e negociación.
  B20 Coñecemento de outras culturas e costumes.
  B21 Motivación pola calidade.
  B22 Sensibilidade cara a temas de seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente.
  B23 Orientación a resultados.
  B24 Orientación ao cliente.
  B25 Hábito de estudo e método de traballo.
  B26 Capacidade de razoamento, discusión e exposición de ideas propias.
  B27 Capacidade de comunicación a través da palabra e da imaxe.
  B28 Capacidade de improvisación e adaptación para enfrontarse a novas situacións.
  B29 Actitude vital positiva fronte ás innovacións sociais e tecnolóxicas.
  B30 Sensibilidade cara a temas relacionados coa protección, conservación e posta en valor do patrimonio cultural e arquitectónico.
  B31
Type C Code Study programme competences Transversal / Nuclear
  C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
  C2 Mastering oral and written expression in a foreign language.
  C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
  C4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
  C5 Understanding the importance of entrepreneurial culture and the useful means for enterprising people.
  C6 Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
  C7 Developing the ability to work in interdisciplinary or transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.
  C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
  C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes