Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Estancias Clínicas V
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas clínicas A62 B5 B6 B9 B10 B12 B14 B15 B16 B20 C4 A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido desde a Facultade. Como resultado do rotatorio práctico, xerarase un informe final, que será elaborado polos profesionais da unidade na que o alumno realiza a súa estancia. Este informe será finalmente revisado e valorado polos docentes da materia. Na elaboración do informe, teranse en consideración os coñecementos, as actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno.
Realizarase unha tutoría personalizada obligatoria de forma telemática a través de Teams para a comunicación do informe de prácticas. O número máximo de faltas posibles será de 2 xornadas. Estas serán debidamente xustificadas e recuperadas nas datas establecidas.
O alumno dispondrá dun documento de firmas que terá que cumprimentar a diario xunto co nome do profesional de Enfermería co que estivera nesa xornada.
75
Estudo de casos B1 B3 B7 B8 B11 B13 B19 B22 B24 C1 C3 C7 C10 C11 C12 A súa realización e obligatoria. Entregaranse a través de Moodle
Estrutura dun caso clínico:
Titulo: Debe ser claro e linguaxe sinxela.
Introdución: O obxectivo é motivar. É desexable destacar a súa importancia en base á súa prevalencia, gravidade, dificultade para o seu recoñecemento, forma de presentación etc..
Exposición do caso: Consiste na descrición da anamnesis, a exploración realizada e a avaliación clínica do paciente. Débese respectar a confidencialidade do paciente. Se o caso requíreo pódense incluír imaxes, genogramas, diagramas ou algoritmos.
Discusión: Nela saliéntase por que o caso é relevante. Explícase o interese científico do caso clínico.
Conclusión: Inclúense os comentarios de a solución do caso apuntando as súas particularidades científicas, a súa novidade ou como se manexo a incerteza. Serve para clarificar aspectos discutibles e destacar a mensaxe que debe quedar da súa lectura. Pola súa finalidade educativa debemos ter un ensino que se proxecte no futuro por medio de recomendacións para o manexo de paciente ou as liñas de investigación que poderían orixinarse á mantenta do caso.
Reseña bibliográfica: Revisión actualizada da bibliografía existente na que se basea o caso.
Farase unha exposición conxunta entre todos os integrantes dos grupos en cada rotatorio ó finaliza-lo mesmo, a través de videoconferencia mediante Teams, co soporte audiovisual que os alumnos consideren oportuno
25
 
Observacións avaliación
Para poder realizar as prácticas clínicas correspondentes é necesario estar matriculado na materia Estancias Clínicas V e ter superadas as Estancias Clínica I e II e III tal e como consta na memoria do Título de Grao. 

Existe a obrigatoriedade de asistir ás prácticas clínicas e non existen  faltas xustificadas, polo que as ausencias debidamente xustificadas deberán recuperarse, sempre que non excedan o 50% das planificadas.

As ausencias non xustificadas poden supor  o suspenso da materia. A recuperación das prácticas realizásese no período establecido polo profesor antes do peche de actas.

Para aprobar a materia é necesario superar de maneira independente as dúas probas (Prácticas Clíncas e Estudo de Casos) cunha puntuación >=5 puntos. A non superación dunha das partes suporá a cualificación de SUSPENSO na  acta. A cualificación numérica obterase establecendo un mínimo (Prácticas Clínicas 75% e Estudo de casos 25%) en cada unha das partes.

Según consta nas Normas de Avaliación, Revisión e Reclamación das cualificacions dos Estudos de
Grao e Postgrao Universitario da UDC, no artículo 18.5 “en las asignaturas que por su naturaleza se
evalúan exclusivamente a través de actividades no recuperables, como puede ser
el caso de pasantías en empresas, prácticas o pasantías clínicas, el los
estudiantes solo podrán usar la segunda oportunidad para recuperar otras
actividades como el informe final o informes”. Dito artigo ven a
señalar que o suspenso na parte de Prácticas Clínicas NON terá
posibilidade
de 2ª oportunidade. Só haberá 2ª oportunidade no caso de suspenso no
Estudo de Casos. En ese caso, o alumno tendrá que presentar na data
prevista a través de Moodle a tarea, e defendela na data sinalada a
través de Teams . A nota máxima neste caso no Estudo de Casos será de 5
puntos.

O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Sistema de cualificacións:

0-4.9 Suspenso.

5-6.9 Aprobado

7-8.9 Notable.

9-10 Sobresaliente.

9-10 Matricula de Honra (graciable).

O feito de presentarse/realizar as prácticas clínicas e ser avaliado en calquera das probas implica figurar en acta como presentado coa cualificación correspondente.

Os aspectos e criterios xerais que se terán en consideración  ao avaliar as actividades que se farán ao redor de dita metodoloxía (Prácticas  Clínicas e Estudo de caso) son a asistencia, compromiso individual, coherencia dos contidos abordados, coñecementos demostrados na actividade práctico-clínica , no estudo de casos e as competencias adquiridas para esta materia.

As condicións para a obtención dunha matricula de honra son que o alumno obteña máis dun 90% da cualificación da materia, sexa a mellor cualificación da clase na oportunidade avaliada e a súa achega no estudio de caso e nas prácticas fose significativa.

As probas superadas na oportunidade de febreiro, conservaranse para a oportunidade de xullo.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes