Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Estancias Clínicas VII
   Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas clínicas A62 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B20 B22 B24 C4 A súa realización é obrigatoria. Será avaliado polos docentes da materia 80
Portafolios do alumno A62 B1 B3 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 C1 C3 C4 C7 C10 C11 C12 A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido pola facultade.
Como resultado do rotatorio práctico, xérase un informe final, o cal será avaliado polo profesional que tutorice ao alumno. Este informe será finalmente valorado polo profesor/a responsable da materia
Na elaboración do informe final terase en consideración os coñecementos, as
actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno ou alumna
20
 
Observacións avaliación
PRÁCTICAS CLÍNICAS:
As prácticas clínicas son obrigatorias e non existen faltas xustificadas, polo que as ausencias debidamente acreditadas deberán recuperarse, sempre que non excedan do 50% das planificadas. As non xustificadas constituen unha infracción grave e poden supor, a criterio do profesor titular responsable, ol suspenso da asignatura. A recuperación ds prácticas realizarase no periodo establecido polo profesor, antes da data de peche de actas.

Las fechas y horarios en las que cada estudianterealizará las prácticas clínicas se harán públicas antes del inicio de las mismas.

Por su carácter eminentemente práctico non se contempla a dispensa académica en alumnos de matrícula parcial.

- A aplicación das porcentaxes correspondentes (20% diario reflexivo e 80% de adquisición de competencias segundo informe do titor clínico da unidade ou  servicio donde o alumno/a fixera las prácticas)   realizarase sempre e candoo alumno teña as dúas  probas (Prácticas Clínicas e Traballos Tutelados) superadas de xeito independente.

- Cando o alumno non supere de xeito independente as  dúas probas suporá a calificación De SUSPENSO en acta. A
calificación numérica obterase establecendo un mínimo en cada unha das partes.Mínimo de 1 en diario reflexivo e mínimo de 4 en informe de competencias do titor clínico.

- Segundo recolle o artíirgo 18 de las LAS NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN, E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRADO E MESTRADO UNIVERSITARIO DA UDC nas materias que, pola súa natureza se evalúe exclusivamente mediante actividades non recuperables como no caso do Prácticum o as prácticas clínicas,os y as estudantes solo poderán emplear a segunda oportunidade de xulio para recuperar outras actividades complementarias ás prácticas como o diario reflexivo.


Os criterios de avaliación estarán a disposición dos alumno/as na plataforma MOODLE antes do comenzo da asignatura.

O sistema de calificaciones expresará mediante calificación numérica de acordo co establecido no art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), polo que  establece o sistema europeo de créditos e o sistema de calificaciones nas titulacions universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Sistema de calificacions:
0-4.9=Suspenso
5-6.9=Aprobado
7-8.9=Notable
9-10=Sobresainte
9-10 Matrícula de Honra (Graciable) e tras a realización dunha proba práctica,
previa solicitud do alumno ante o profesor responsable das estancias.

O feito de presentarse/realizar as prácticas clínicas e ser avaliado en calquera das probas implica figurar en acta como presentado coa calificación correspondente.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes