Guía DocenteCurso
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enfermaría
 Asignaturas
  Estancias Clínicas VII
   Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Prácticas clínicas A62 B1 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B19 B20 B22 B24 C4 A súa realización é obrigatoria. Será avaliado polos docentes da materia 80
Portafolios do alumno A62 B1 B3 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 C1 C3 C4 C7 C10 C11 C12 A súa realización é obrigatoria en tempo, horario e centro establecido pola facultade.
Como resultado do rotatorio práctico, xérase un informe final, o cal será avaliado polo profesional que tutorice ao alumno. Este informe será finalmente valorado polo profesor/a responsable da materia
Na elaboración do informe final terase en consideración os coñecementos, as
actitudes profesionais, as habilidades e destrezas técnicas e as aptitudes do alumno ou alumna
20
 
Observacións avaliación
PRÁCTICAS CLÍNICAS:
As prácticas clínicas son obrigatorias e non existen faltas xustificadas, polo que as ausencias debidamente acreditadas deberán recuperarse, sempre que non excedan do 50% das planificadas. As non xustificadas constituen unha infracción grave e poden supor, a criterio do profesor titular responsable, ol suspenso da asignatura. A recuperación ds prácticas realizarase no periodo establecido polo profesor, antes da data de peche de actas.

Las fechas y horarios en las que cada estudianterealizará las prácticas clínicas se harán públicas antes del inicio de las mismas.

Por su carácter eminentemente práctico non se contempla a dispensa académica en alumnos de matrícula parcial.

- A aplicación das porcentaxes correspondentes (20% diario reflexivo e 80% de adquisición de competencias segundo informe do titor clínico da unidade ou  servicio donde o alumno/a fixera las prácticas)   realizarase sempre e candoo alumno teña as dúas  probas (Prácticas Clínicas e Traballos Tutelados) superadas de xeito independente.

- Cando o alumno non supere de xeito independente as  dúas probas suporá a calificación De SUSPENSO en acta. A
calificación numérica obterase establecendo un mínimo en cada unha das partes.Mínimo de 1 en diario reflexivo e mínimo de 4 en informe de competencias do titor clínico.

- Segundo recolle o artíirgo 18 de las LAS NORMAS DE AVALIACIÓN, REVISIÓN, E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DOS ESTUDOS DE GRADO E MESTRADO UNIVERSITARIO DA UDC nas materias que, pola súa natureza se evalúe exclusivamente mediante actividades non recuperables como no caso do Prácticum o as prácticas clínicas,os y as estudantes solo poderán emplear a segunda oportunidade de xulio para recuperar outras actividades complementarias ás prácticas como o diario reflexivo.


Os criterios de avaliación estarán a disposición dos alumno/as na plataforma MOODLE antes do comenzo da asignatura.

O sistema de calificaciones expresará mediante calificación numérica de acordo co establecido no art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), polo que  establece o sistema europeo de créditos e o sistema de calificaciones nas titulacions universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Sistema de calificacions:
0-4.9=Suspenso
5-6.9=Aprobado
7-8.9=Notable
9-10=Sobresainte
9-10 Matrícula de Honra (Graciable) e tras a realización dunha proba práctica,
previa solicitud do alumno ante o profesor responsable das estancias.

O feito de presentarse/realizar as prácticas clínicas e ser avaliado en calquera das probas implica figurar en acta como presentado coa calificación correspondente.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes