Teaching GuideTerm
Faculty of Work Sciences
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Subjects
  Labour Economics
   Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
B1 - Que os estudantes demostren poseer e comprender coñecementos nun área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e se pode atopar a un nivel que, si ben se apoia en libros de texto avanzados, inclue tamén alguns aspectos que implican coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo. A6
A16
A18
A19
B1
B2
B2 - Que os estudantes sepan aplicar os seus coñecementos a o seu traballo ou vocación de una forma profesioal e posean as competencias que suelen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da sua área de estudo. B19
B20
B3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da su área de estudo) para emitir xuizos que inclúan unha reflexión sobr temas relevantes díndole social, científica ou ética. A6
A16
A18
A19
B1
B2
B5
B4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucions a un público tanto especializado como non especializado B19
B20
B22
B5 - Que os estudantes desenrolen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores con un alto grado de autonomía A6
A16
A18
A19
B1
B2
B5
B19
B20
B22
C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da Comunidade Autónoma. C1
C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicaciones (TIC) necesarias para o exercicio da su profesión e para o aprendizaxe a lo longo da su vida. C3
C4 - Desenrolarse para o exercicio dunha ciudadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucions baseadas no coñecemento e orientadas o ben común. C4
C5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios o alcance das personas emprendedoras. C5
C6 - Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información disponible para resolver os problemas cos que deben enfrentarse. C6
C7 - Asumir como profesional e ciudadan a importancia do aprendizaxe a o longo da vida. C7
C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenrolo tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes