Guia docenteCurso
Facultad de Ciencias del Trabajo
  Inicio | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)
 Asignaturas
  Técnicas de Negociación
   Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prueba mixta A8 A13 B2 B4 Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa.

Para evaluar o grado de adquisición dos contidos da asignatura por parte dos alumnos, realizarase unha proba mixta que constará de dos partes:
- A: Test preguntas de resposta múltiple,
As respostas incorrectas penalizarán.

- B: 2 o 3 preguntas tipo resposta breve

O tempo máximo para a realización da proba será de 90 minutos.
La prueba se celebrará o día sinalado pola Xunta de Facultade.
60
Sesión magistral B14 C3 C6 C7 Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. 10
Estudio de casos A20 A31 B1 B3 B6 B7 B9 B13 B14 B15 B16 C6 Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo. 10
Trabajos tutelados A15 A16 A27 B5 B6 B7 B10 B12 B13 B16 C1 C4 Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de como "hacer las cosas". Constituye una opción basada en que los estudiantes asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor. Para ello, los alumnos tendrán que elaborar, presentar y defender un trabajo en grupo sobre algún tema relacionado con los contenidos del programa 20
 
Observaciones evaluación

1ª Oportunidade de DECEMBRO/ENERO

A nota final ser a suma de todas as metodoloxías arriba indicadas. Será necesario ter aprobada a  proba de mixta para superar a asignatura.

2ª Oportunidade de XUÑO/XULIO

Aquelas persoas que no aprobasen o no se presentasen na  convocatoria anterior   a proba mixta poderán gardar a nota das outras metodoloxías para esta oportunidad siempre e cuando teñan, no conxunto de ditas metodoloxías,  de nota, a lo  menos, un 2 sobre 4, debendo superaar a proba mixta para aprobar esta convocatoria.

Aquelas peroas que no se presentasen as metodoloxías:  estudo de casos, sesión maxistral, traballos tutelados e  presentación oral;ou teñan unha nota inferior a 2  nas mesmas, deberán realizar unha única proba que computará o 100% da nota

NO ASISTENCIA A CLASE/DISPENSA

Aquelas persoas que por causas debidamente xustificadas, no poidan asistir a clase, deberán poñerse en contacto coa profesora ao inicio do cuatrimestre para optar a modalidade de avaliación continua (onde non computará a metodoloxía de sesión maxistral, pudiendo obtener unha nota máxima de 9 sobre 10) ou presentarse a un único examen que computará o 100% da nota  

  

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes