Teaching GuideTerm
Polytechnic University Collage
  Home | galego | castellano | english | A A |  
Grao en Enxeñaría Eléctrica
 Subjects
  Automation
   Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A17 A31 B1 B2 B4 B7 C1 Asistencia Obligatoria. O 20% de inasistencias injustificadas conlleva a cualificación de NON PRESENTADO da asignatura. Deberanse entregar informe coa memoria da realización de practícalas no laboratorio conforme ás cuestións suscitadas nos enunciados propostos así como as experiencias das solucións aportadas polos alumnos. 35
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B11 B12 C3 C6 C7 C8 Valorarase na realización dos Traballos Tutelados.
- Estrutura do tabajo.
- Originalidad.
- Calidade da documentación.
- Adecuacion a obxectivos propostos.
- Claridade en exposición do mesmo.
38
Speaking test C1 Concisión e claridade de presentación.
Dominio de contidos.
2
ICT practicals B6 C2 Realización de ejercicios de Diseño de Sistemas de Control Industrial. 5
Problem solving B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 C1 C6 Se valorará la adecuación de la solución al problema propuesto. Se valorará la solución más eficiente (claridad y concisión). Además se tendrá en cuenta la correcta documentación a la solución propuesta. 20
 
Assessment comments

OBSERVACIÓNS:

A metodoloxía empregada na avaliación da materia é a avaliación continua. Todos os contidos impartidos na asignatura estarán dispoñibles en formato dixital na plataforma virtual Moodle. O proceso de avaliación comprende a realización de todas e cada unha das actividades obrigatorias propostas na materia e cuxos porcentaxes na avaliación da mesma detállanse na presente guía docente. As características da avaliación continua detállanse a continuación:

a) A asistencia/participación do alumnado nas actividades de clase mínima é do 80%. A asistencia/participación implica o cumprimento de todo o horario lectivo no periodo académico. Por baixo desta porcentaxe desta asistencia/participación a cualificación na materia será de NON PRESENTADO.

b) O alumno dispón dunha semana para completar as actividade correspondente a cada tema.

c) Posto que o proceso de avaliación continua conleva realizar TODAS e CADA UNHA das actividades, no caso de non presentar/entregar a actividade correspondente a súa cualificación na materia é NON PRESENTADO.

d) Posto que por normativa académica todas as probas de avaliación deben de quedar almacenadas para a súa custodia, a entrega de todas as actividades para a súa avaliación farase a través da plataforma Virtual Moodle en formato pdf. Non se admitirán entregas a través de correo electrónico ou calquera outro medio que non sexa a através da plataforma virtual Moodle.

e) Por respecto aos alumnos que realizan e entregan as actividades en tempo e forma os atrasos nas entregas pondéranse do seguinte modo:

"O atraso na realización e entrega das actividades implicará unha ponderacion na súa cualificacións dun 90% dentro da primeira semana despois de finalizado o prazo de entrega, ao que se lle sumarán un 10% adicional sucesivamente por cada semana de atraso na entrega das mesmas".

Para
a entrega e realización de actividades atrasadas por parte dos alumnos
,
deberase de solicitar, a través de correo electrónico dirixido ao
profesorado da materia
, a reapertura da actividade que se pretende
entregar no Campus virtual.

f) Para obter a media ponderada das actividades entregadas, estas deberán obter unha cualificación maior ou igual a 3.

. Si unha actividade entregada obtense unha cualificación por baixo de 3, non fará media co resto das actividades obtendo a cualificación global de NON PRESENTADO.

g) Para os alumnos pendentes de realizar algunha actividade na convocatoria da segunda oportunidade déixase aberta a posibilidade de que o alumno decida si desexa conservar as actividades entregadas en devandita convocatoria por encima de 4 de puntuación. Obviamente, dado o sistema de avaliación continua proposto, é unha decisión cuxa responsabilidade corresponde tomar ao alumno que decida que actividades desexa conservar e cales decide acudir á avaliación.

h) As prácticas son de asistencia obrigatoria e a súa superación é condición necesaria para aprobar a materia. Quedan exentos da asistencia (non da entrega das correspondentes actividades) aqueles alumnos que teñan dispensa dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia e que se acredite adecuadamente mediante xustificación de coincidencia de horario laboral con horario lectivo.

i) Débese asistir ao 80 % das actividades presenciais da materia para proceder á avaliación final do alumno. Así mesmo, a asistencia, realización e superación das Prácticas de Laboratorio é un requisito obrigatorio para aprobar a materia. Aqueles alumnos que superen o 20% de faltas de asistencia nas horas presenciais de Prácticas de Laboratorio terán a cualificación de NON PRESENTADO na materia.

j) Os Traballos de Fin de Curso forman parte do método de avaliación continua. A sua non entrega e presentación supón automáticamente a cualificación global de NON PRESENTADO na asignatura. A realización de Traballo Fin de Curso implica a exposición do contido dos mesmos ao final do periodo lectivo correspondente, formando dita exposición parte da proba de avaliación. Existen dúas alternativas para a realización de Traballos Tutorizados a escoller por parte do alumno:

1. Proposta A (proposta do profesor). Deseño e Modelado de Sistemas de Control Industrial Secuenciales (contabiliza o 20% da avaliación Global)

2. Proposta B. Deseño estructurado de sistemas de control. Tema de Proxecto Proposta polo alumno/alumnos cos reuisitos mínimos publicados en cada convocatoria de TFC e suxeitos á previa aprobación do profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaliación Global). Os alumnos poderán propoñer e realizar realizar Traballos orixinais en Aspectos Avanzados sobre un tema relacionado con Programación de Procesos de Control Industrial, a aplicación dos ordenadores na industria, control de procesos industriais, ou outras áreas de programación industrial. Estes traballos deberán cumprir cuns requisitos básicos para poder ser realizados. O contido deste traballo deberá ser consensuado previamente co profesorado da asignatura. A aceptación ou non dun alumno para a realización dun traballo é totalmente discrecional por parte do profesor. Con isto preténdese garantir un mínimo de calidade nos citados traballos. O alumno deberá entregar un plan de traballo que inclúa

  1.     Obxectivos
  2.     Metodoloxía
  3.     Requisitos técnicos mínimos indicados na convocatoria do traballo.

Dependendo da dificultade do tema escollido ou proposto o Traballo Fin de Curso (TFC) poderá ser realizado individualmente ou por parellas.

k) A avliación da 2ª oportunidad se realizará baixo os mesmos criterios que a avaliación da primeira oprtunidade.Todas as actividades propostas ao longo do curso cuxa cualificación sexa na convocatoria ordinaria se maior ou igual a 3 poderase conservar a súa cualificación para a convocatoria da segunda oportunidade no presente curso académico e poder facer media con actividades aptas entregadas en devandita convocatoria, si así se desexa por parte do alumno. As actividades cuxa cualificación sexa inferior a 3 deberán de volver realizarse para a súa avaliación.En ningún caso as actividades conservaranse para o seguinte curso académico.

Avaliación Global final:

As actividades detalladas son todas obrigatorias. A Cualificación Global, C.G., da materia componse das seguintes partes:


a) Unha parte práctica de Actividades Prácticas Individuais, API (5%),
correspondente ás Prácticas a través das TIC, Realización de exercicios
Teórico- Prácticos ETP (20%), e Prácticas de Laboratorio PL (35%). As
memorias destas actividades prácticas poderán presentarse como PRAZO
LÍMITE nas datas que figuren co enunciado de cada actividade ao longo do
curso na correspondente convocatoria ordinaria de Xuño. De ningún modo
admitiranse memorias en convocatorias posteriores á de Xuño.


c) Unha parte práctica correspondente aos Traballos Fin de Curso, (TFC). Dependendo da complejidad da planta, da originalidad do Traballo
realizado, a súa valoración sitúase entre 20% mínima - 40% máxima. A realización de devanditos traballos ten caracter
obrigatorio. A entrega de memorias e exposición dos Traballos fin de
curso poderán presentarse como PRAZO LÍMITE a última semana lectiva do
curso da convocatoria ordinaria de Xuño da materia. Para a
convocatoria da segunda oportunidade, o prazo máximo de entrega será o
establecido para a proba obxectiva (exame) segundo o calendario
establecido pola subdirección de ordenación académica.


A cualificación final da materia, dependendo da modalidade de
Traballos tutelados escolleita polo alumno) será a suma ponderada das
cualificacións obtidas en todas as partes:C.G.=0.05*API+0,2*ETP+ 0,35*PL+0,40*TFC


Para a superación da materia, a cualificación Global obtida resultado
da ponderación segun a porcentaxe establecida nesta guía docente deberá
ser maior ou igual a 5. Xamais se conservarán as actividades
realizadas para os cursos académicos seguintes. Para o cálculo da
cualificación global da materia realizarase a ponderación de cada
unha das actividades segundo a porcentaxe establecida a condición de que
cada unha das actividades teña unha cualificación maior ou igual a 3.
En caso contrario non se realizará a ponderación e a avaliación Global
da materia será de NON PRESENTADO na convocatoria actual. En caso de
non superación da materia na convocatoria ordinaria deberanse volver
realizar obligatoriamente todas e cada unha das actividades non
entregadas ou cuxa cualificación atopar por baixo de 4. Poderase
conservar cada unha das citadas actividades individuais cuxa
cualificación fose > ó = 3) ata a Convocatoria da segunda
oportunidade do curso actual. Si o alumno así, deséxao poderá conservar
as actividades entregadas en devandita convocatoria por encima de 3 de
puntuación, sendo responsabilidade do alumno decidir que actividades
desexa conservar e cales decide acudir á avaliación.


A cualificación da materia, de acordo co R.D. 1125/2003 de 5 de
setembro (B.O..E. do 18.9.2003) vén expresada segundo unha escala
numérica de 0 a 10, con expresión dun decimal. A materia supérase
cunha cualificación global (C.G.) de 5 puntos sobre 10.

Notas:

1. As cualificacións provisionais de cada convocatoria publicaranse na
Plataforma virtual Moodle e enviaranse a través de SMS, si o alumno
previamente autorizou o seu envío. En calquera dos casos, as
cualificacións definitivas que aparecen nas actas son as legalmente
válidas, as cales o alumno pode consultar na secretaría do centro,


2. Non se cualificará aos alumnos que non figuren nas actas da materia ata que regularicen a súa situación administrativa na secretaria do centro.


3. Co fin de garantir os principios fundamentais de objetividad,
ecuanimidad, e xustiza e deste xeito evitar agravios comparativos, o
alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa
académica de exención de asistencia será evaluado do mesmo xeito e nas
mesmas condicións que o resto do alumnado de dedicación a tempo
completo. Dado o caracter de avaliación contínua, o alumnado con
dispensa académica deberá realizar todas as tarefas e cuestionarios
igual que o resto de alumnado e nas datas sinaladas ao longo do
cuatrimestre.


A Dispénsa de asistencia deberase acreditar debidamente si existe
coincidencia do horario laboral co horario lectivo. Excepción a esta
norma será a asistencia ás Prácticas de Laboratorio e a presentación do
Traballo Fin de Curso (TFC) que será de obrigado cumprimento sexa cal
for a dedicación do alumnado

.

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes