Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Normas Internacionais de Información Financeira Código 611506005
Titulación
Mestrado Universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral Estudo e aplicación dos Estándares Internacionais de Información Financeira, a súa adopción pola Unión Europea e a comparación co Plan Xeral de Contabilidade e as súas normas de desenvolvemento.
Plan de continxencia 1.- Modificacións nos contidos Manteranse os contidos planificados na GADU. 2.- Metodoloxías • Metodoloxías docentes que se manteñen Excepto no que se indica a continuación, mantéñense as metodoloxías docentes, adaptándoas á formación online. • Metodoloxías docentes que se modifican A discusión dirixida refúndese na solución, mediante probas síncronas por parte do alumnado, de casos prácticos de contabilidade de sociedades adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles 3.- Mecanismos de atención personalizada ao alumnado Ferramentas: Teams, Forms e Moodle Temporalización: Durante a clases e titorías semanalmente programadas. 4.- Modificacións na avaliación Metodoloxía AVALIACIÓN CONTINUA: Peso na cualificación: 50%. Valoraranse a resolución, por parte do alumnado, de casos prácticos (solución de problemas) adaptados en extensión e complexidade ás ferramentas telemáticas dispoñibles. Metodoloxía PROBA OBXECTIVA FINAL: Peso na cualificación: 50%. Exame final, con tempo limitado, sobre casos prácticos estudados no curso. As respostas poderán controladas mediante cuestionarios tipo test con alternativas limitadas. Observacións de avaliación: 1. Cualificación de non presentado: Corresponde ao alumno, cando só participe en actividades de avaliación que teñan unha ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con independencia da cualificación alcanzada. 2. Segunda oportunidade: Os criterios de avaliación son os mesmos, manténdose a ponderación entre a avaliación continua e o exame final. Convocatoria adiantada: As condicións de avaliación da oportunidade adiantada (art. 19 dás Normas de Avaliación, Revisión e Reclamacións dás Cualificacións dúas Estudos de Grao e Mestrado Universitario) serán específicas para esta oportunidade. Esta será avaliada por medio dunha proba mixta oral e/ou escrita que supoñerá o 100 % da cualificación final. 3. Estudantes con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia: Excepto para as datas aprobadas na Xunta de Facultade para a proba obxectiva final, para as restantes probas acordarase ao comezo do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal, devandito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor no primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparta, co fin de fixar o citado calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo. 4. Sobre condicións de avaliación: Está prohibido acceder á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior e/ou almacenamento de información. 5. Identificación do estudante: O estudante ha de acreditar a súa personalidade de acordo coa normativa vixente. 6. Outras observacións de avaliación continua: A formulación de problemas e a súa solución, así como os controis que se fagan sobre os mesmos e os aspectos normativos asociados, poderanse realizar durante o desenvolvemento das clases e sen necesidade de aviso previo da realización dos devanditos controis. Todo iso require unha participación en clase activa por parte do alumno e un estudo actualizado do material facilitado. 5.- Modificacións da bibliografía ou webgrafía A totalidade do material requirido estará dispoñible en Moodle.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías