Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Contabilidade Superior I/611506004

Materias que continúan o temario
Contabilidade Superior II/611506007

Observacións