Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida 13 0 13
Proba obxectiva 1 15 16
Simulación 20 15 35
Estudo de casos 19 0 19
Sesión maxistral 25 40 65
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado