Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A1 A2 7 42 49
Lecturas B8 0 15 15
Discusión dirixida A12 A13 A17 5 15 20
Sesión maxistral A14 10 4 14
Proba de resposta múltiple A1 A2 A10 5 30 35
Seminario A1 A2 A10 A17 A18 15 2 17
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado