Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A14 A15 A16 A18 B7 7 35 42
Discusión dirixida A6 A17 2 6 8
Proba de resposta múltiple A3 2 10 12
Seminario A3 A9 A13 B9 C2 10 3 13
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado