Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o obxecto de estudo da disciplina, a súa definición e os seus antecedentes históricos. A1
A2
Comprender as distintas perspectivas teóricas nas que se basea o estudo do desenvolvemento ao longo do ciclo vital. A2
A11
C1
C8
Coñecer as distintas etapas que conforman o ciclo vital e os procesos de desenvolvemento ao longo do mesmo. A4
B2
C1
C6
Identificar e comprender os cambios, desaxustes e conflitos que poden xurdir desde a concepción até a morte do individuo. A5
A12
A14
A15
B4
C4
C7
Valorar a importancia da contorna socio-cultural nos procesos de desenvolvemento. A2
A5
A9
B4
C4
Acadar inquietudes éticas en relación ás implicacións socioeducativas dos coñecementos adquiridos A17
B5
C4
Acadar hábitos de estudo, de análise crítica e de discusión que promovan a construción activa do coñecemento por parte do alumnado. B1
B6
C6