Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o marco legal e o funcionamento organizativo dos centros educativos e doutras institucións socioeducativas. A1
A2
A5
B1
B2
B3
C1
Seleccionar diferentes métodos e técnicas para a planificación e avaliación de programas e servizos. A6
Elaborar e xestionar medios e recursos para a intervención socioeducativa. A15
Deseñar procesos de valoración de programas de intervención A21
Elaborar, analizar, sintetizar, valorar e transmitir criticamente a información. B1
Ter o hábito de posicionarse criticamente diante do coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse nas súas relacións co sistema educativo. A5
A7
B1
B3
B5
B6
Coñecer e identificar as variables macro e micropolíticas da organización dos centros educativos. A6
A7
A21
B1
Comprender os supostos e fundamentos históricos, pedagóxicos, psicolóxicos e sociolóxicos da acción socioeducativa e os seus ámbitos de actuación, valorando as súas implicacións. A1
A2
Ser quen de abordar un traballo de valoración da lexislación e das medidas tomadas polos diferntes axentes sociais sobre diferentes aspectos socioeducativos. Utilizando correctamente as linguas e os métodos de investigación. A2
A5
B1
B2
Redactar e presentar informes técnicos, memorias, regulamentos ou calquera outro documento básico que contribúa a regular a acción socioeducativa. B2
Capacidade de ter unha actitude coherente nas diferentes situacións e eleccións que se teñan que facer no ámbito profesional B5
Xerar a cultura profesional colaborativa, fomentando o traballo en rede e integrándose en grupos interdisciplinares con iniciativa e responsabilidade. B3
Aplicar metodoloxías educativas e dinamizadoras da acción socioeducativa. A7
Aplicar ás organizacións socioeducativas as diferentes formas de analizar as organizacións sociais. A7
A15
C4
C6
C8
Elaborar propostas de solución a problemas da organización socioeducativa A5
A6
A7
A15
B5
B6