Temas Subtemas
Análise das organizacións socioeducativas do contorno. A estructura dos centros educativos. Marco lexislativo español e galego dos centros educativos.
Organos de goberno e de coordinación dos centros educativos. Composición e funcións.
Os documentos do centro como marco de actuación nos mesmos.
Relación dos centros educativos con outras institucións e organizacións socioeducativas.
O estudio das organizacións. Análise das organizacións: diferentes imaxes das organizacións como clave para o seu estudio.
A micropolítica organizativa: poder, ideoloxía e conflicto nas institucións socioeducativas.
A especificidade dos centros escolares como organizacións. Caracterización diferenciada das súas estructuras e funcións.
Unha dimensión clave das organizacións socioeducativas: A convivencia. Conflicto e convivencia nos centros educativos.
Situación da convivencia: datos e interpretacións.
Intervencións para a mellora.