Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A5 B1 B3 5 20 25
Discusión dirixida B2 B6 C1 C4 C6 5 15 20
Presentación oral A15 B2 B6 C1 C8 5 25 30
Estudo de casos A5 A6 A7 A15 A21 B5 4 8 12
Actividades iniciais A1 A5 A6 A7 A21 B1 B3 C1 21 0 21
Aprendizaxe servizo A5 A6 A7 A15 A21 B5 0 0 0
Solución de problemas A5 A6 A7 A15 A21 B5 0 0 0
Proba de ensaio A1 A2 B1 B2 C1 C6 2 30 32
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado