Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de ensaio A1 A2 B1 B2 C1 C6 Poderán empregarse os textos e documentación de referencia traballada na materia:

1. Definición e/ou identificación das ideas chave.
2. Capacidade de síntese e concreción de ideas.
3. Coherencia e cohesión de ideas na argumentación.
4. Aplicación dos conceptos traballados.
5. Elaboración, análise, síntese e valoración crítica da información.
6. Análise e relación entre conceptos e conexión coa realidade social.
50
Análise de fontes documentais A1 A2 A5 B1 B3 Na análise documental valoraranse os seguintes aspectos:

1. Rigor na consulta e na análise das fontes.
2. Reflexión e afondamento sobre a temática tratada.
3. Conexión das ideas traballadas coa realidade social.
4. Comprensión e dominio dos contidos básicos.
20
Discusión dirixida B2 B6 C1 C4 C6 Os criterios de valoración deste apartado recolleranse nunha escala que terá en conta os seguintes ítems:

1. Claridade expositiva
2. Abordaxe dos contidos básicos da temática
3. Argumentación e fundamentación das súas ideas
4. Escoita activa e respecto no intercambio comunicativo
5. Actitude participativa
5
Presentación oral A15 B2 B6 C1 C8 Os criterios de valoración deste apartado recolleranse nunha escala que terá en conta os seguintes ítems:

1. Claridade expositiva e formato axeitado
2. Abordaxe dos contidos básicos da temática
3. Dominio conceptual e fundamentación bibliográfica
4. Nivel de cooperación e exposición do traballo como un conxunto, non como unha suma de partes
5
Estudo de casos A5 A6 A7 A15 A21 B5 A valoración do informe do estudo de caso se fundamentará nos seguintes criterios:

1. Axuste ao rexistro académico e claridade expositiva
2. Corrección gramatical e de formato
3. Abordaxe dos contidos traballados e dominio conceptual
4. Análise crítica e reflexiva con fundamentación bibliográfica suficiente


20
 
Observacións avaliación

A cualificación final terá o seguinte desglose:

Exame final, proba de ensaio con material, valor do 50% da nota final, sempre que nesta proba se supere a cualificación de 4 sobre 10.

Cualificación máxima do estudo de casos, xa sexa mediante ApS ou ABP, 20 % da cualificación, xunto coa presentación oral (5%).

Cualificación máxima da análise de fontes documentais (20)% da cualificación, xunto coa discusión dirixida (5%)

De gozar de dispensa académica, segundo a normativa da UDC, terase en
conta para a avaliación unicamente a proba de ensaio (exame), que terá por tanto
como valor ponderado na cualificación o 100%.