Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de ensaio A13 B1 B2 C1 C3 C4 C8 0 27 27
Recensión bilbiográfica B1 B6 C7 0 11 11
Sesión maxistral A3 A8 B1 42 0 42
Traballos tutelados A6 A9 A19 B3 B4 21 39 60
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado