Metodoloxías Descrición
Proba de ensaio Lectura, por parte do/a alumno/a, de textos fundamentais ou relacionados coa asignatura, de entre os indicados pola profesora. Reflexión sobre os contidos comentados na clase e que forman parte do temario. Este ensaio reflexivo implica a lectura da bibliografía recomendada. Proba que substitúe ao exame final.
Recensión bilbiográfica O alumnado deberá presentar unha reseña individual dun libro asignado pola profesora que terá carácter obrigatorio e que versará sobre o Estado do Benestar ou algunha política pública.
Sesión maxistral A explicación por parte da profesora dos contidos da materia na aula denomínase docencia expositiva. As clases apoiaranse en soporte visual que pode ser consultado no campus virtual. As aulas son un espazo para explicar os conceptos e as teorías e formular posibles dúbidas sobre o temario exposto. Durante o curso poderanse realizar seminarios, conferencias, coloquios e xornadas relacionadas con temas obxeto da materia, aos que o alumnado deberá de asistir dentro do horario de clases, aínda que supoña concentrar as horas interactivas nunha única clase. A docencia interactiva ou clases prácticas supón a presenza e participación do alumnado, nos grupos constituídos ao efecto.
Traballos tutelados Para superar a materia deberase realizar un traballo grupal que analice algún programa ou política dentro do marco dos Servizos Sociais. En ditos traballos búscase consolidar os contidos da materia e o entrenamento en distintas ferramentas metodolóxicas propias das Ciencias Sociais. Para a súa realización empregaranse recursos coma textos relacionados coa asignatura, fontes de datos en Internet ou medios audiovisuais.