Materias que se recomenda ter cursado previamente
Socioloxía/652G03005
Intervención en contextos familiares de risco/652G03015
Educación de persoas adultas e maiores/652G03018
Técnicas de recollida e análise da información/652G03026

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Deseño e desenvolvemento da acción socioeducativa/652G03002
Tecnoloxías da información e a comunicación social/652G03009
Educación de menores en desprotección e conflito social/652G03016
Animación e xestión sociocultural/652G03017
Educación de persoas adultas e maiores/652G03018
Educación e medios de comunicación social/652G03037

Materias que continúan o temario
Socioloxía/652G03005
Pedagoxía social/652G03006
Métodos de investigación/652G03019
Métodos de avaliación de programas/652G03023
Técnicas de recollida e análise da información/652G03026

Observacións