Temas Subtemas
1. A comunicación e a linguaxe O proceso comunicativo dende a psicoloxía social
A linguaxe: Concepto, elementos, clasificacións
Usos da linguaxe:a construción discursiva da realidade social e a exclusión discursiva
A violencia simbólica
A exclusión na linguaxe de colectivos non normativos: mulleres, persoas con diversiade funcional, persoas migrantes, persoas maiores, colectivo LGTBI, persoas desempregadas, persoas privadas de liberdade, comunidade xitana.
A linguaxe inclusiva
Habilidades comunicativas, estratexias de comunicación en público e implicacións da linguaxe verbal e non verbal
2. A comunicación na acción socioeducativa. Modelos educativos e comunicativos
Axentes e elementos na comunicación educativa
A dimensión física da comunicación educativa: canle e contexto físico
Os medios de comunicación social: lectura e análise crítica
Propaganda, publicidade e estratexias de mercado
A educación da comunicación: Educomunicación
Estilos comunicativos: o educador/a como comunicador/a
3. As TIC e as redes Introdución ao social media
Tecnoloxía e Educación Social: Perspectivas teóricas da tecnoloxía, implicacións sociais do uso das TIC, big data, Gran Irmán, Uberización do emprego e a economía.
O videoclip mainstream: análise e implicacións socioeducativas
Recursos TIC para a aprendizaxe: A infografía como ferramenta comunicativa na rede
O plan de comunicación nas organización sociais: diagnóstico de necesidades, deseño e avaliación
4. Colaboración, relación e participación A aprendizaxe cooperativa e colaborativa
A relación do centro socioeducativo coa súa contorna
A participación como parcela educable:asociacionismo e movementos sociais
Os grupos e o seu funcionamento: dinámica e técnicas de grupo
5. A educación emocional na comunicación e o liderado educatvo As emocións e os sentimentos na educación: educación emocional
A intelixencia emocional e social: concepto e condicionantes
O humor: implicación para as organizacións
O Liderado en educación