Temas Subtemas
Módulo 1: A exclusión social, o novo rostro da pobreza 1. Precisións terminolóxicas: pobreza, marxinación, exclusión, vulnerabilidade, desigualdade, minoría, integración.
2. Os procesos de exclusión e inclusión social: fases, dimensións de análise, ámbitos, factores e eixos da desigualdade.
Módulo 2: Dimensión estrutural da exclusión e inclusión social 3. Globalización neoliberal e exclusión social: cuarto mundo.
4. Dereitos, necesidades e satisfactores.
Módulo 3: Prácticas socioeducativas de prevención e inclusión social: perspectivas e procesos metodolóxicos 5. Enfoques metodolóxicos inclusivos e transformadores: principios e directrices da acción socioeducativa.
6. Análise da realidade, deseño, desenvolvemento e avaliación de programas de acción socioeducativa.
7. Técnicas e estratexias de educación para emancipación e o exercicio dunha cidadanía global: cartografía social, Teatro do Oprimido, Filosofía para nenos e nenas e aprendizaxe-servizo para a inclusión social.
Módulo 4: Das realidades aos programas, proxectos e recursos de acción socioeducativa 8. Poboación reclusa.
9. Prostitución.
10. Senfogarismo.