Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 A7 3 0 3
Análise de fontes documentais A2 A3 A5 A8 C3 C6 0 30 30
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 10 0 10
Discusión dirixida A2 A3 A5 A8 A14 B5 B6 C6 2 0 2
Simulación A2 A3 A5 A7 A8 A9 A20 A21 B2 B3 B5 B6 C3 C6 C7 6 40 46
Presentación oral A14 B6 C3 4 5 9
Obradoiro A7 A8 A9 A20 B3 C7 4 0 4
Seminario A1 A7 A14 A20 B3 B5 B6 C1 C6 C7 4 4 8
Aprendizaxe servizo A5 A7 A8 A9 A14 A20 A21 B3 B5 B6 C3 C7 9 26 35
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado